Injektioner ökar risken för förlamningar – 600 000 barn förlamade i onödan

”Vaccinationstäckningen ska till varje pris upprätthållas och de som framhäver vacciners negativa åverkan ska till varje pris bemötas (tystas). De är en fara för allmänheten genom att försätta mänskligheten i riskzonen för både pandemier och epidemier.”

Text: Marina Ahlm

Bild: Freedigitalphoto/Renjith Krishnan

Del 1/5   Del 2/5  Del 3/5  Del 4/5  Del 5/5

Vad är då en pandemi? En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.” Pandemier förekommer några gånger varje århundrade. Enligt SMI är begreppet epidemi omdiskuterat och utan enhetlig definition, men en enkel och vardaglig förklaring av ordet epidemi är att det innebär ”fler fall än förväntat – med hänsyn till geografi, befolkning och årstid.” 

Antalet sjukdomsfall ska alltså hållas lägre än förväntat och det enda sättet är genom massvaccination. Vilka sjukdomar är det då vi riskerar få omfattande utbrott av? Röda hund? Är det då rätt att massvaccinera alla barn för att inte gravida ska kunna smittas? Röda hund är vanligtvis en så mild sjukdom att den lätt kan passera obemärkt. Påssjuka? Är det rätt att massvaccinera alla för att inte män ska riskera påssjuka? T ex inträffar orkit (testikelinflammation) i ca 20 % av påssjukfallen hos män efter puberteten. Detta påverkar dock vanligen bara en testikel varav sterilitet är extremt sällsynt. Hjärnhinneinflammation kan i väldigt sällsynta fall leda till bestående skador men detta är även en officiellt erkänd biverkning av själva vaccinet.

Kan det vara polio? I början av 50-talet toppade Sverige världsstatistiken när det gällde insjuknande i polio – 17 insjuknade på 100 000 invånare. Åren 1953-54 hade vi det största utbrottet då 5 000 personer insjuknade och ungefär hälften fick pareser (förlamningstillstånd). År 1957 var det endast 200 som insjuknade och detta innan införandet av vaccinet. 90-95 % av de som insjuknar får inga symtom medan det hos 5 % uppstår förkylningssymtom. I 0,1-1 (2)% uppstår förlamningssymtom som hos de flesta är övergående. I Sverige anses polio vara helt utrotat. När difteri- och kikhostevacciner infördes på 1940-talet i USA sköt fallen av paralytisk polio i höjden. Detta har dokumenterats i bl a Lancet. Vid en närmare granskning visade  det sig att de under 30 dagar efter en injektion ökade risken för att människor skulle drabbas av förlamning.

En annan studie publicerad i New England Journal of Medicine visade att barn som fick en injektion inom en månad efter att ha fått poliovaccin, löpte åtta gånger större risk att få polio än barn som inte fick några injektioner.  I Indian Journal of  Medical Ethics skriver HV Wyatt 1996 att man beräknar att  injektioner mot feber under 1980-talet, lett till att fler än 600 000 barn drabbats av förlamningar i onödan och förvärrat förlamningen på ytterligare en miljon. Flera studier pekar på att injektioner måste undvikas i länder med inhemsk polio. År 1994 uppskattade WHO antalet nya poliofall i hela världen till 107 000, främst förekommande i Indien och Centralafrika. Det vilda polioviruset anses kunna utrotas och detta för att förhindra att människor ska drabbas av förlamningar.

Hur stor del vaccinet har i att reducera just fall av förlamningar på grund av polio lär vi aldrig få veta då diagnoskriterierna för sjukdomen ändrats efter vaccinets införande. Den nya definitionen kräver kvarstående paralytiska symtom i minst 60 dagar, till skillnad från dåtidens 24 timmar, samt även laboratoriebekräftelse av viruset i faeces. Efter detta har istället fallen av aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation) och coxsackievirusinfektioner ökat. Dessa fall hade tidigare räknats som polio. I Indien där man använder det orala vaccinet noterades under 2011 runt 47 500 fall av vaccininducerade muskelförlamningar (NPAFP) som kliniskt inte går att särskilja från polio men är mer än två gånger så dödligt. Risken att drabbas är högre ju fler vaccindoser som givits.

Vad gäller kikhosta så fortsätter perioder av utbrott trots hög vaccinationstäckning. Alla som drabbats av långvarig krampartad och skrällande hosta bör undersöka om det är kikhosta. Infektionen är allvarligast för barn under 3-6 månader då dessa har små luftrör där upphostningen inte fungerar tillfredsställande. Det är viktigt att skydda de minsta och hålla sig på avstånd vid misstanke om smitta. Överlag är kikhosta ingen allvarlig sjukdom men kan vara väldigt långdragen. Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis som utsöndrar pertussistoxin (PT). Detta toxin i vaccin har i sin tur kopplats samman med neurologiska komplikationer av varierande grad. Mellan 1953 och 1979 vaccinerade vi här i Sverige med ett vaccin som redan på 30-talet antyddes leda till allvarliga biverkningar. Detta bekräftades helt på 50-talet men med tanke på att det anses oetiskt att inte erbjuda barn vaccin samt viktigast att ha en god vaccinationstäckning kan man förstå varför experimenterandet på barn med ett vaccin med skadliga biverkningar fortsatte.

Det vaccinet (dtap) vi använder idag anses mycket säkrare men en genomgång av de mest aktuella produktbladen som publicerats av tillverkarna avslöjar allvarliga varningar för att det finns risker för oåterkalleliga skador och en omfattande lista på allvarliga biverkningar som rapporterats efter att människor fått dtap-vaccin. Följande lista innehåller ”händelser som har ett troligt orsakssamband med komponenter” i dtap-vaccinet: anafylaktiska reaktioner, hjärnsjukdom, neuropati, brakial neurit, Guillian-Barrés syndrom, demyeliniserande sjukdomar i det centrala nervsystemet, lymfadenopati, utbuktande fontanell, kraniell mononeuropati, anfall, stora epileptiska krampanfall, gäll gråt, ihållande gråt, skrikande, hypotonisk-hyporesponsiva episoder (kollaps eller chockliknande tillstånd), cyanos, trombocytopeni, diarré, kräkningar, öronvärk, autism, andningssvårigheter och plötslig spädbarnsdöd.

Mässlingsutbrott förekommer trots hög vaccinationstäckning. Ett utbrott uppstod i en population där 99 procent var vaccinerade och immunitet via vaccin uppmätts till 95 procent. Den medicinska litteraturen innehåller storskaliga exempel på dokumenterade misslyckade vaccinationer. Det hävdas att vaccinmisslyckanden sker då endast en dos givits eller då vaccinationstäckningen varit för låg. År 2000 hade Nepal ett mässlingsutbrott där alla de 130 insjuknade var vaccinerade. Professor D. Levy vid Johns Hopkins University har undersökt oddsen för att utrota mässling genom vaccinationskampanjer och drog slutsatsen att om nuvarande praxis (att undertrycka naturlig immunitet) fortsätter så kommer en stor del av befolkningen att vara i riskzonen år 2050 och ”det kan teoretiskt inträffa över 25 000 mässlingsdödsfall i USA”. Vaccinet ger endast ett kortvarigt eller inget skydd alls medan naturlig immunitet är livslång. Av de som dör i komplikationer av mässling bor över 95 procent i ett land med ingen eller låg ekonomisk utveckling, ett fattigt land (enligt WHO).

Influensa då? Enligt SMI är i komplikationer från influensa en av våra vanligaste dödsorsaker men inte om man är ung, frisk och har ett starkt immunförsvar. De rekommenderar att personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa bör vaccineras.  Sjukhuspersonal vaccineras för att man ska undvika att de smittar personer i riskgrupperna. Det finns studier som visar att det kan vara effektivare att vaccinera personal än intagna inom äldrevården. Hittills har det varit så små undersökningar att man inte kan dra några säkra slutsatser om att det verkligen är effektivt. Dock visade en genomgång av 64 studier över en period från 98 influensasäsonger att influensavaccinet inte gav ett märkbart skydd bland äldre boende på vårdhem. I en genomgång av 48 rapporter inkluderat 66 000 vuxna visades endast ett skydd på 6%, missade arbetsdagar var mindre än en och ingen förändring sågs bland de som behövde uppsöka sjukvård. Vid en annan genomgång av 51 studier gjorda på fler än 294 000 barn visades inget bättre skydd än placebo på de i åldern 6-24 månader och endast i 33% av fallen på de över 2 år.

Vill du veta sanningen om hur det ligger till? Ta dig tiden att granska den så kallade vetenskapen och nöj dig inte med sammanfattningen. För inte sällan ser man en överdrivet positiv slutsats trots att det inte nödvändigtvis stämmer.

Härmed avslutas den artikelserie som utgör en motreplik till Amina Manzoors artikel Vaccinrädsla i tidningen Läkemedelsvärlden. Manzoor fick lön från sin ”oberoende om läkemedel”-arbetsgivare för att publicera artikeln som totalt saknade faktagranskning. Denna artikelserie är inte betald av någon. Den syftar till att upplysa medmänniskor så att de själva ska kunna fatta välinformerade beslut baserade på oberoende forskning.

Text: Marina Ahlm/Bild: Freedigitalphoto/Renjith Krishnan

Källor:

Barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow vill stoppa kritisk information om vaccin

Pandemi

Epidemi

Vaccinationer: risker och skador

Polio programme: let us declare victory and move on

Polio – igår, idag i framtiden

Kikhosta livshotande för de minsta barnen

Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed Tripedia®

Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population

Measles outbreak in a vaccinated population in Dhankutta

The Truth About the Flu Shot

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. Anna Jönsson says

    Så fort vaccinförespråkarna öppnar munnen så verkar de bara falla djupare i sin egen okunnighet. Det är rätt vackert att se faktisk. Superbra artikelserie – Marina!

    En gång trodde jag att vacciner faktiskt gav ett visst skydd, och det var inte så länge sedan. Även om jag också trodde att skadeverkningarna var större än nyttan totalt sett i en befolkning, så trodde jag ändå att vacciner hade en effekt, genom antikroppssvaret. Men inte ens det tror jag längre. Vaddå? Tror jag inte längre på det medicinska faktum, att antikroppar bildas som svar på en infektion? Jovisst gör jag det! Men Smittskyddsinstitutets Annika Linde har ju själv berättat i en intervju i radio för Ulf Elving att influensavaccin bara ge skydd i ett år och att en genomgången influensainfektion ger skydd i 10-20 år. Då tänker jag att detta förhållande gäller nog alla vaccin/infektioner, mer eller mindre. Vaccin är helt enkelt ett dåligt substitut.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: