Kan vacciner bidra till utvecklandet av autism?

Nej, säger en dansk studie. Ja, säger tusentals drabbade barns föräldrar samt alltfler människor inom olika kunskapsområden världen över. Ulf Brånell, alias ”Kloka gubben”, en välkänd profil inom svensk alternativmedicin som innehar en grundlig vetenskaplig utbildning, har gjort en granskning av denna studie som återpubliceras här.

Sammanställning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

FELKÄLLA 1: Barn hinner inte få autism av vaccinerna innan de faller ur studien

Av totalt aktuella 537 303 barn * 12 levnadsår = 6,5 miljoner möjliga personår för barn 0-12 år födda 1991-98 har endast 2,1 miljoner personår observerats. De yngre barnen har kunnat följas endast från födseln till studiens avslutande ca 2001. De äldsta barnen bidrar alltså till studien med proportionellt betydligt fler ”personår” än de yngsta.

Genomsnittsåldern för hela den studerade populationen är 2,1/6,5 *12 = ca 4 levnadsår. Observationerna har alltså i normalfallet avbrutits långt före den ålder då autism brukar diagnosticeras – enligt studiens egna uppgifter: 4,25 – 5,25 år. Vid ca 4 års ålder ges också vanligen den andra MMR-vaccinationen.

De yngsta ålderskohorterna har nätt och jämt hunnit vaccineras innan de ”förts ur rullorna”. De bidrar alltså till ”antalet vaccinerade barn” , men inte med någon större chans att hinna bli diagnosticerade med autism till ev följd av vaccineringen.

Där barn hunnit diagnosticeras med autism innan de uppnått vaccineringsåldern kan de ha kommit att räknas som ”ovaccinerade autistiska barn”.

Detta utgör systematiska och okontrollerade felkällor som leder till att vaccinernas ev autismframkallande roll underskattas.

FELKÄLLA 2 : Genetisk autism späder ut de få fall av vaccinframkallad autism som hinner uppdagas

Det är ostridigt att ett visst antal autismfall etc inte orsakas av vaccination, utan av t ex genetiska faktorer och kan i regel diagnosticeras under de första levnadsåren, ofta före vaccinationsåldern. ..Eventuellt vaccinframkallad autism kan dock knappast diagnosticeras innan den framkallats. En ev autismframkallande effekt av MMR-vaccin nr 2 (normalt i fyraårsåldern) har små möjligheter att upptäckas i studien , eftersom huvddelen av barnen i högre åldrar fallit ur studien. Barn ur de senare årskullarna faller ur studien t o m innan den första vaccinationen kan ha visat sin ev effekt.

De flesta fall av genetiskt orsakad autism bör därför upptäckas av studien, medan endast vissa fall av vaccinframkallad autism kan uppdagas. Fynden av en ev vaccinframkallad autism späds i studien på så sätt ut med genetisk autism betydligt kraftigare än i verkligheten. Den statistiska verkan av detta är att vaccinerade såväl som ovaccinerade barn tenderar att visa likartad autismfrekvens.

Detta utgör en systematisk felkälla som kraftigt försvagar möjligheten att upptäcka ev vaccinframkallad autism.

FELKÄLLA 3: Autistiska barn kan systematiskt ha klassificerats som ovaccinerade

18% av barnen sägs vara ovaccinerade, 82 % vaccinerade. De vaccinerade barnen beräknas enligt studien med säkerhet vara vaccinerade först vid fyllda tre år. Genomsnittsåldern vid vaccineringen kan uppskattas till ca 1,5 år.

Det är oklart hur studien kategoriserat barn som diagnosticerats med autism före treårsdagen, och som vaccinerats efter diagnosen. Likaså är det oklart hur barn som vaccinerats första gången efter treårsdagen klassificerats.

Anledningen till att 18% av barnen ej vaccinerats lämnas också i studien okontrollerad och okommenterad. Bland kontraindikationerna mot vaccinering finns nedsatt hälsostillstånd, immunologiska processer och pågående neurologisk sjukdom eller störning – dvs bl a indikatorer på tarmstörnings-autism-syndrom.

Att fall av dessa olika slag måste finnas är uppenbart. Att de inte kommenteras måste betyda att författarna inte observerat de statistiska effekter detta kan ha.

Om barn kunnat undgå vaccinering av hälsoskäl – bedömda eller misstänkta, av föräldrar eller läkare – och därmed klassificerats som ”ovaccinerade” är studiens slutsatser helt missvisande.

FELKÄLLA 4: Relevanta data har spätts ut med irrelevanta.

Om man vill jämföra vacciners effekter på barn är det relevant att jämföra vaccinerade barn med ovaccinerade först EFTER vaccineringen. Att blanda ut dessa data med data rörande barnen FÖRE vaccinationen tjänar endast till att späda ut relevanta data och göra eventuella samband svårare att finna. Samtidigt kan man sprida föreställningen att studien grundas på en större mängd observationer än vad som är fallet.

Av de 2,1 miljoner studerade personåren utgörs 537303 *1,5 = 0,8 miljoner år av ovaccinerade barn under 1,5 år ( oavsett om de senare skulle komma att vaccineras elller ej) . Av de resterande 2,1-0,8=1,3 milj personåren bör 82 % = ca 1,1 miljoner år avse barn över 1,5 år som vaccinerats. Endast ca 0,2 miljoner studerade personår avser ovaccinerade barn över vaccineringsåldern 1,5 år. Det är endast i denna grupp man möjligen kan finna en relevant kontrollgrupp att jämföra de vaccinerade barnen med. Det är också denna begränsade grupp som måste utgöra underlag för statistiska säkerhetsbedömningar och ”incidenstal”.

Studien rapporterar sig ha funnit 738 diagnosticerade fall, hänförliga till populationen. Alla autismfall som diagnosticerats före vaccinationsåldern måste naturligtvis rensas bort, för att en jämförelse ska vara meningsfull. Det bör överslagsmässigt handla om 0,8/2,1= 38% av de 738 fall studien rapporterar. Av de återstående ( 738-38%= ) 458 fallen bör – om risken är lika mellan vaccinerade och ovaccinerade – 18% dvs 82 fall avse ovaccinerade barn över 1,5 år. Detta motsvarar ca 10 fall/kalenderår i hela Danmark.

Man kan också uttrycka det sålunda: Under ett vanligt år tackar alltså 12-14000 danska föräldrar nej till att låta sina barn vaccineras – av någon anledning. Om tio av dem (10) eller fler motiverar sitt nej med att barnets hälsa och utveckling verkar onormal, och detta sedan bekräftas genom en autism-diagnos – då har den danska studien producerat ett kraftigt BEVIS FÖR att MMR-vaccinet framkallar autism.

FELKÄLLA 5: Studiens uppläggning gör den extremkänslig för förändringar över tid

Det är känt att vaccinernas inehåll och kvaliteter löpande förändras. Analysen av Kayes och Taylors resp studier visar t ex att införandet av det sk Urabe-vaccinet 1992 åtföljdes av en kraftigt ökad autismincidens. Även i Danmark torde förändringar av det använda vaccinets egenskaper ha skett. Förändringar av vaccinerna nämns eller beaktas inte.

Studiens upplägg gör att de äldre årskullarna 1992-95 bidrar med betydligt fler ”personår” i studien än de yngre. Detta innebär att en med tiden ökande autismrisk – i likhet med den i de engelska studierna – har små eller inga möjligheter att upptäckas.

Det föreligger inte heller några uppgifter om hur den ovaccinerade gruppen fördelas över åren 1991-98, vilket i sig kan allvarligt påverka eller förrycka studien.

SUMMERING: Funna data ger inte grund för de slutsatser studien påstår sig kunna dra. Studien försöker ge sken av att vara en totalundersökning av barn födda 1991-98 i Danmark. I själva verket har man alltså studerat endast en tredjedel av de personår som faller på denna grupp barn. Av dessa studerade personår är en stor del irrelevanta för det studien avser. De personår som skulle vara mest informativa har till stor del uteslutits ur studien – i o f s av tidsmässiga och legitima skäl. Men någon mer detaljerad analys av de tidigaste kohorterna (som skulle kunna kompnesera dennna brist) redovisas inte.

Strategiskt viktiga kontrollfrågor är okommenterade – t ex hur tidigt autistiska eller störda barn klassificerats som vaccinerade eller ej, om urvalet till vaccination/ej vaccination kan vara behäftat med systematiska felkällor.

Det nyckeltal som till slut måste vara avgörande för de slutsatser som studien vill dra, grundas alltså på endast ett tiotal fall per år. Detta är – särskilt med beaktande av studiens systematiska felkällor och oklara begreppsdefinitioner – helt otillräckligt för att grunda de slutsatser man vill dra, med någon som helst grad av säkerhet.

Samtliga i studien lätt identifierbara felkällor – se ovan – kan misstänkas verka åt samma håll – nämligen att frikänna MMR-vaccinerna från alla anklagelser om att orsaka autism. Detta kan tyda på medvetet forskningsfusk.

Ulf Brånell

Läs hela originalartikeln

Sammanställning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

För vidare läsning:

Vaccines and Autism – What do Epidemiological Studies Really Tell Us?

Bolenreport – Autism – MMR/MPR

Danish studies

AUTISM RESEARCHER INDICTED FOR STEALING GRANT MONEY

Danish Scientist Absconds with $2 million, Poul Thorsen ”Proved” Vaccines Don’t Cause Autism

Comments

 1. andreas says

  Nu har man helt kunnat förkasta myten om autism och vaccin genom att man i flera länder studerat frekvensen av autism hos ovaccinerade och vaccinerade individer. Det visade sig till och med vara så att det var fler med autism i den ovaccinerade gruppen..

  • Intressant! Vilka är dessa ovaccinerade grupper och i vilka åldrar gjorde man denna bedömning?

   Här är två jämförelser jag hört om som jämför vaccinerade med ovaccinerade:

   ”I nyhetsinslaget uppvisar man förekomsten av autism hos den amerikanska befolkningen överlag och hos Amishfolket. Bland Amishfolket är det vanligt att avstå vaccinering. I undersökningen de gjort fann de fyra autistiska barn bland 22 000 individer, trots att antalet autistiska rent statistiskt borde ha uppgått till 130 stycken. Av de fyra med autism fann man att tre var vaccinerade och den fjärde bodde nära ett kraftverk där mycket giftiga ämnen förekom.” http://vaccin.me/2012/11/17/varfor-ar-autism-ytterst-sallsynt-bland-amishfolket/

   Dr Mayer Eisenstein, läkare och författare till boken Vaccinationer: Risker och skador har sedan 1973 haft 35 000 barn på sin klinik. För ett antal år sedan fick han förfrågan om att göra efterforskningar från en 20-årsperiod om skillnader mellan vaccinerade och ovaccinerade barn. Han upptäckte att det inte fanns ett enda fall av autism bland de ovaccinerade och praktiskt taget inga fall av astma, allergier, luftvägssjukdomar eller diabetes. Tilläggas kan, att denna läkare var väldigt öppen för att vacciner kanske inte alltid är det bästa valet och att det helt och hållet är föräldrarnas enskilda beslut att tacka ja eller nej. Inget barn vaccinerades heller innan sex månaders ålder och ej heller vid minsta symtom på infektion. Under tio år följde han också upp 4 000 barn helt utan vaccinering och inte ett enda barn utvecklade autism. Med tanke på statistiken borde där uppkommit 25-30 fall.

 2. More than 5000 such families have filed claims with the federal Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (see graph).1 This legislation was adopted by Congress in 1988 in response to a somewhat similar scare over the pertussis portion of the diphtheria–pertussis–tetanus (DPT) vaccine. Alerted to a possible link by British researchers, many observers feared that the vaccine was causing some children grave neurologic harm – claims that were later generally discredited. Yet the alarm was so great that droves of British families refused the pertussis vaccine, substantial numbers of children became ill with whooping cough, and some 70 children died. In the United States, several parents sued the manufacturers of DPT vaccines. Even though most public health officials believed that the claims of side effects were unfounded, some families won substantial awards from sympathetic juries who were convinced otherwise. As a result, most companies making the DPT vaccine ceased production, and the remaining major manufacturer threatened to do so. Health officials feared the loss of herd immunity, and Congress responded by creating the VICP.

  http://www.vaccineinitiative.org/?page_id=161

 3. undrande says

  Hej igen Marina. Nu blev jag sådär undrande igen. Dina skriverier verkar ha den effekten på mig.

  Först och främst kan jag tycka att det är lite missvisande att du skriver ”Nej, säger en dansk studie”. Det finns ju flera andra studier också som undersökt denna påstådda koppling och dragit samma slutsats som i den danska. Jag har ett svagt minne av att det rör sig om nitton olika studier, men det kan vara fel. Smittskyddsverket skriver såhär:

  ”I Storbritannien, Danmark och Finland har det gjorts stora epidemiologiska studier där man har jämfört förekomsten av autism före och efter införandet av MPR-vaccination i respektive land. Inte i någon studie har man hittat något samband mellan vaccinationen och utveckling av autism.”

  Vet du möjligtvis vilka studier som åsyftas, förutom den danska? Jag känner till en brittisk,men jag är inte säker på om det är den som nämns i citatet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10376617

  Vidare undrar jag också vad du har för källa till detta citat: ”Ja, säger tusentals drabbade barns föräldrar samt alltfler människor inom olika kunskapsområden världen över”

  Hejdå!

  • Hej! Det glädjer mig, Undrande, att mina skriverier väcker funderingar 🙂

   Ja, det finns fler studier men nu handlade denna om just den danska då det ofta är denna som många hänvisar till. Dessutom handlar denna problematik inte enbart om MPR-vaccin…

   Angående studien du hänvisar till: ”There was no difference in age at diagnosis between the cases vaccinated before or after 18 months of age and those never vaccinated.” Min undran blir då; menar de ALDRIG vaccinerade med NÅGOT vaccin eller ENDAST att de inte tagit MPR? Utan tydlighet i det känns studien ointressant från min sida sett…

   De nitton studierna jag tror du syftar på finns här: http://www.14studies.org/studies.html

   Även då de epidemiologiska studierna visar att ett samband mellan kvicksilver och autism inte finns menar T.C. Theoharides att det är ett starkt statistiskt samband till att det är just så. Epidemiologiska studier visar inte hur vi fungerar på individnivå. Han har flera publikationer kring ASD b la på pubmed och jag hänvisar till några här samt en föreläsning med honom http://vaccin.me/2012/03/26/lakare-fornekar-gifters-roll-i-sjukdom/

   Autism och andra neuropsykiatriska tillstånd har inte endast en orsak precis som rökning inte är enda orsaken till lungcancer.

   Aluminium (Al) är den mest använda vaccinadjuvansen. Ämnet är ett nervgift och en stark immunstimulator. Detta gör också att Al har potential för att framkalla neurologiska störningar. Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom Al kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet hos vuxna, är det orimligt att tro att barn inte tar skada efter upprepade vaccineringar med Al. Ett samband har visats i en jämförelse mellan förekomsten av autismspektrumstörningar och användandet av Al i vaccin. http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

   Mer om MPR här: http://vaccin.me/2012/05/12/mpr-vaccin-kan-orsaka-kramper-koma-beteendeforandringar-och-dod/

   En känd immunolog vid namn dr Sudhir Gupta noterade också ett samband och han presenterade sina resultat vid National Autism association i Chicago. Chefen för Autism Research Institute, dr Bernard Rimland, bekräftade vid samma tillfälle att övernitiska barnvaccinationsprogram är en huvudorsak till den epidemiska ökningen av autism. I själva verket är det så, att varje år som antalet ”nödvändiga” vacciner ökar, ökar också fallen av autism. http://vaccin.me/2012/05/13/vaccinationstackning-framfor-allt/

   Källa till mitt påstående? Givetvis, vi vet att vi har ögonen på oss 😉 Förutom ett stort antal av våra egna artiklar:

   Dr. Mendelsohn, en högt respekterad läkare och medicinsk chef för Project Head Start, ordförande i Medical Licensure Committee för delstaten Illinois samt chef för Michael Reese hospital i Chicago var redan 1973 övertygad om att ”varje vaccin orsakar neurologiska skador”

   Dr Mayer Eisenstein, läkare och författare till boken Vaccinationer: Risker och skador har sedan 1973 haft 35 000 barn på sin klinik. För ett antal år sedan fick han förfrågan om att göra efterforskningar från en 20-årsperiod om skillnader mellan vaccinerade och ovaccinerade barn. Han upptäckte att det inte fanns ett enda fall av autism bland de ovaccinerade och praktiskt taget inga fall av astma, allergier, luftvägssjukdomar eller diabetes. Tilläggas kan, att denna läkare var väldigt öppen för att vacciner kanske inte alltid är det bästa valet och att det helt och hållet är föräldrarnas enskilda beslut att tacka ja eller nej. Inget barn vaccinerades heller innan sex månaders ålder och ej heller vid minsta symtom på infektion. Under tio år följde han också upp 4 000 barn helt utan vaccinering och inte ett enda barn utvecklade autism. Med tanke på statistiken borde där uppkommit 25-30 fall.

   Se en bra dokumentär här som tar upp problemet: http://vaccin.me/2012/04/04/fornekelse-av-biverkningar-i-vaccinets-spar/

   Boyd Haley found that the MMR triple jab (which does not contain thimerosal) was far less neurotoxic than any thimerosal-containing vaccines. If, however, it was given to a child whose blood/bowel or blood/brain barrier had already been damaged by exposure to, say, mercury from the mother’s dental amalgam fillings or an earlier vaccination containing thimerosal, the live measles virus in particular could easily penetrate the gut or brain where it could trigger substantial damage: http://www.greenhealthwatch.com/newsstories/newslatest/latest0701/mums-fillings.html

   MMR media stories: http://www.whale.to/vaccine/mmr5.html

   THE MMR VACCINE IS NOT HOLY WATER: http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri120.htm

   Autism & vaccination–parents: http://www.whale.to/v/autism2.html

   Autism, Alzheimer’s, Parkinson’s – The Vaccine Link Uncovered: http://w3.newsmax.com/blaylock/11.cfm

   Här visas mer om drabbade:

  • Är det någon som verkligen tror på dravlet att alla dessa tusentals föräldrar har fel och att de ”bara vill hitta något att skylla på?”

   The family of Hannah Polling will receive $1.5 million in damages and to pay for her care in the outcome of the first-ever successful Federal lawsuit charging that a childhood vaccine caused autism. And that’s just for the first year. The award also includes $500,000 for her care each year from the second year on, as long as Hannah lives.
   http://www.huliq.com/8738/15m-plus-award-vaccine-autism-lawsuit
   “This study dramatically shifts the debate on autism and vaccines. The question is no longer, Can vaccines cause autism? The answer is clear. Now, we have to ask, How many cases of autism have vaccines caused and how do we prevent new injuries from occurring?” http://www.safeminds.org/news/vaccine-autism-cases-compensated.html

   1 In 4 Parents Believe Vaccines Cause Autism, Study Finds http://www.disabilityscoop.com/2010/03/01/parent-vaccine-concerns/7152/

   Why do so many educated, successful parents still believe that the current vaccine schedule can hurt a small percentage of susceptible kids, and that some of those injuries might result in an autism spectrum disorder (ASD)? Some of these parents actually keep up with the science, including a new review of autism studies in the Journal of Immunotoxicology which concludes: ”Documented causes of autism include genetic mutations and/or deletions, viral infections, and encephalitis following vaccination.” Some of their evidence also comes from life — from friends, family and business associates whose children had an adverse vaccine reaction, got sick, stopped talking and never recovered. It’s a fact that many children with ASD regressed following normal development just as they were receiving multiple vaccines at regular doctor visits. Health officials say the timing is entirely coincidental. http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/autism-vaccine-_b_817879.html

   Each year, there are thousands upon thousands of parents that take their perfectly healthy toddlers into the doctor to get a vaccine and later end up deeply regretting it. Shortly after taking one too many vaccines, many children get sick, stop talking and never recover. The parents of those children are left absolutely devastated.
   http://lewrockwell.com/rep3/vaccines-and-autism.html

   Varför förnekas sambandet? Jo, vem vill ta ansvar för skadan som är skedd…

  • Att hänvisa till vad Smittskydsverket skriver på sin hemsida och ta det som sanning är oseriöst då de tydligt förnekar alla former av samband mellan vaccination och allvarliga biverkningar, hur mycket evidens det ens finns för allvarliga biverkningar. Det är bl a på grund av Smittskydsverkets felaktiga information som den här sajten vaccin.me fyller en viktig funktion därför att här publiceras den vetenskapliga evidens som Smittskydsverket väljer att helt bortse ifrån. Smittskydsverket lurar människor.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.