Historien om Doktor Andrew Wakefield, vaccination och autism

Wakefield essayI British Medical Journal hävdas att en känd studie presenterad i Lancet 1998 av Dr Andrew Wakefield et al. skulle vara en bluff. Den må ha brister men att det skulle vara en bluff är lögn. Frågan om vaccination kan orsaka autism är inte vetenskapligt avgjord vilket erkänns av amerikanska myndigheter. Men vetenskapsjournalister tar för givet att det som står i British Medical Journal är sant.

Läs hela historien

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Hejsan Pål,
  vad trevligt att du ger feedback på mitt inlägg! I din text finner jag dock en rad olika logiska kullerbyttor och jag upplever att du drar slutsatser som du inte har någon täckning för i flera fall. Jag tar några exempel nedan:

  ”Anledningen till att artikeln i Lancet drogs tillbaka är inte riktigt den du påstår. Vid en första genomgång av Lancet själva ansågs den inte felaktig. Senare drogs den tillbaka ändå. Man kan endast misstänka att mäktiga intressen låg bakom. Har svårt att se någon annan förklaring.”

  Jo, en förklaring kan förstås vara att mäktiga ekonomiska intressen pressade Lancet att dra tillbaka artikeln, kanske genom att muta redaktörer, eller genom att hota om inte längre annonsera i anslutning till tidsskriften (om det nu skedde). En alternativ förklaring är att den första genomgången av Lancet själva inte var tillräckligt bra gjord och att den genomgången missade viktiga anledningar att dra in artikeln. En annan anledning skulle kunna vara att relevanta fakta uppdagades först efter att Lancets genomgång utfördes. Att du har en hypotes (att ekonomiska intressen orsakat en indragning av artikeln) och att du inte kan komma på några andra hypoteser innebär inte att din första hypotes är sann.

  ”Att döma av den friande domen i HD mot Wakefields kollega professor John Walker-Smith var Lancets första utgångspunkt var helt korrekt. Den domen är vägledande även för Wakefield. Domare Mitting gick ganska hårt åt GMC och de anklagelser som felaktigt pekade ut Walker-Smith och därmed Wakefield.”

  Här följer jag faktiskt inte riktigt med i hur du resonerar. The Lancet har mig veterligen inte gjort någon specifik granskning av Walker-Smiths agerande i anslutning till publikationen 1998, så även om Walker-Smith var felaktigt dömd av GMC så kan indragningen av artikeln i Lancet fortfarande vara helt korrekt. Vidare har Walker-Smith och Wakefield haft väldigt skilda roller i arbetet med forskningen/artikeln ifråga, och Walker-Smith hade ju även en radikalt annorlunda ståndpunkt än Wakefield i frågan om MMR där han i samband med publiceringen av artikeln tog ställning _för_ den rådande praxisen att administrera MMR-vaccin. Vidare gör du en mycket underlig koppling mellan utfallet i en rättsinstans (friandet av Walker-Smith) och det redaktionella beslutet i en vetenskaplig tidsskrift (Lancets beslut att först publicera, och sedan dra tillbaka Wakefields artikel). En domstol är inte någon auktoritet på vetenskapliga artiklar, och det hävdas heller inte i domen att friandet av Walker-Smith har några implikationer på återdragandet (eller ett eventuellt återpublicerande) av 1998-artikeln i Lancet. Så, en möjlig hypotes här är att GMC, Lancet mfl är en del i en större konspiration mot Wakefield och hans kollegor, och i och med friandet av Walker-Smith så börjar konspirationen falla isär och alla anklagelser mot Wakefield har visat sig vara (eller är på väg att uppdagas som) falska. En alternativ hypotes är att Wakefield var skyldig till forskningsfusk och oetiskt agerande i sin yrkesutövning, men att Walker-Smith inte var delaktig i detta på ett sätt som borde lett till indragning av hans legitimation, och med domslutet har Walker-Smith friats men anklagelserna mot Wakefield står kvar tills de överklagas och nytt utslag faller.

  ” Det finns nu legitima krav på att artikeln ska återföras då man inte fuskat och hade alla etiska godkännanden som behövdes.”

  Jag tror du missförstått domslutet i Walker-Smith fallet. Han utförde interventioner på barnen som de inte hade täckning för i den etikansökan som gällde för studien ifråga – det finns mig veterligen inga oklarheter kring detta. Walker-Smith menar dock att han inte var införstådd med att han var en del i en studie i det skedet, utan han behandlade barnen som ”vanlig läkare”, och i rutinvård krävs ingen godkänd etikansökan för att få bedriva sjukvård på det sättet Walker-Smith gjorde (men i en forskningsstudie behöver alla ingrepp som ska användas redovisas i förväg och godkännas så att en etikkommitté kan ta ställning till om ingreppen är motiverade eller inte). Återigen, utfallet av processen mot Walker-Smith säger inget om Wakefields forskningsfusk.

 2. Hejsan Linda,

  och tack för ditt snabba och trevliga svar på mitt inlägg! Jag har ganska nyligen börjat intressera mig för vaccinfrågor efter att en kollega berättat att hen inte blivit vaccinerad och ville vänta med vaccination till sina egna barn. Jag har alltså inte satt mig in i det här området sedan lång tid utan precis börjat orientera mig i frågorna, däremot har jag själv forskat och är väl bekant med hälso/sjukvården samt forskning inom denna. Så, när jag läste på er site om Wakefield så tänkte jag att det kunde vara intressant att kommentera utifrån andra artiklar jag läst och se om jag skulle få något svar vilket jag är glad att jag fick!

  Din hållning att vi inte okritiskt bör förliga oss till mainstream media (dit jag bland annat räknar populärvetenskapliga tidskrifter, dagstidningar, de vanliga tv/radio-kanalerna) tycker jag är mycket klok, jag är själv högst mediekritisk i grunden och finner ofta direkta felaktigheter i mediaflödet. Vetenskapliga expertgranskade (peer-reviewade) tidsskrifter brukar dock inte räknas till mainstream-media just eftersom de är fack-tidskrifter inom särskilda fält där fältets främsta experter publicerar sina fynd. Vetenskapliga tidsskrifter kan givetvis ha fel och de utsätts då och då för bluffar (se exv Alan Sokal och ”the Sokal hoax” för ett spännande exempel på hur vetenskapliga tidsskrifter kan brista i sin granskning), men när en högt ansedd vetenskaplig tidsskrift som British Medical Journal hävdar att Wakefields artikel var en bluff så har det en helt annan tyngd än om ”bara” massmedia såsom DN, SVD eller SVT skulle hävda det.

  I en bra diskussion/debatt gäller det att vara noga med vilka ord som används, och här var jag lite slarvig i mitt tidigare inlägg. Det finns olika åsikter i frågan om Wakefield ”hävdat” en länk mellan MMR vaccin och autism, en mer försiktig formulering skulle kunna vara att han ”antytt” eller ”implicerat” en sådan koppling. Min bild är att Wakefield gått något längre än att bara antyda en koppling, men det är upp till var och en att bedöma själv förstås. I en intervju innan artikeln publicerades i Lancet ska Wakefield ha sagt: ”Well, the interesting thing is that the damage, the behavioural or developmental change tends to occur quite soon after administration, and this is where, why parents or GPs or paediatricians have been able to make the link, the association with MMR.” och i själva artikeln i Lancet står bland annat: ”Rubella virus is associated with autism and the combined measles, mumps, and rubella vaccine (rather than monovalent measles vaccine) has also been implicated.” Wakefields forskarkollegor verkar också ha tyckt att artikeln de var med och författade eftersom tio av dem inkom med en ny tolkning av resultaten (där den gamla tolkningen som antydde ett tidsmässigt samband mellan återgång i utvecklingen och ”möjliga miljömässiga faktorer” (med vilka menas MMR-vaccinet)) där den nya tolkningen var tydlig med att ingen kausal länk hade hittats mellan vaccinet och autism. Jag kan således inte hålla med dig om att mina allvarliga anklagelser saknar grund, snarare har jag flera välansedda källor att utgå ifrån.

  Att kalla en artikel för en bluff är ganska svepande och oprecist, och det går att ha olika åsikter om vad en bluff är för något i vetenskapliga sammanhang så det kan vara bra att gå närmare in på vad jag menas där. Till att börja med så är det mycket som stämmer i Wakefields artikel (jag har läst orginalartikeln från 1998), han hänvisar på ett sätt som förefaller vara korrekt till annan forskning och mycket i beskrivningarna av hans egen studie ser också ut att vara i sin ordning. När jag hävdar att artikeln är en bluff så menar jag alltså inte att alla aspekter av den är felaktiga. Samtidigt finns det en rad aspekter som (om de stämmer, och det utgår jag i nuläget från att de gör eftersom de kommer från för mig pålitliga källor) är tillräckligt graverande för att en bluff-stämpel av artikeln är motiverad. En mycket allvarlig sådan invändning är att Wakefield ej uppgett samarbetet (som gav inkomster i storleksordningen fler miljoner för honom) med en advokat som arbetade med en class-action lawsuit med koppling till Wakefields forskning, detta borde angivits i en ”conflict of interest” innan publiceringen (jag som själv fyllt i många sådana vet hur de brukar se ut, de är mycket tydliga med vad som måste uppges och när en sådan signeras så lovar man som forskare att inget utöver vad som angetts finns som kan göra en jävig i det man publicerar om). Wakefields egen patentansökan 1997 för ett ”säkrare mässlingsvaccin” borde också ha angivits på conflict of interest formuläret, att så inte skett är tillsammans med underlåtelsen att uppge inkomsterna från advokaten tillräckligt för att artikeln är en bluff (ärligt talat, även om allt som stod i artikeln i övrigt vore 100% sant så går artikeln inte att ta på vetenskapligt allvar när det finns så stora möjliga jävsförhållanden som inte uppgavs innan publiceringen). Utöver conflict-of-interest aspekten och ovan nämda tolkning av studien så finns ytterligare faktorer som är mycket problematiska för Wakefield, bland annat att han ska ha förvanskat en rad olika data om patienternas medicinska historia för att de skulle passa in i hans tolkning (något som bland annat bekräftats av en förälder till en studiedeltagare). Så, sammantaget finns det både oegentligheter kring conflict of interest/jäv, oklarheter i hur datan skulle tolkas (så allvarliga oklarheter att majoriteten av medförfattarna ville dra tillbaka orginalskrivelsen, något som är mycket mycket ovanligt inom akademin) samt uppgifter som tyder på att data i studien förvanskats. Avslutningsvis så håller jag delvis med dig om att det var tveksamt av mig att skriva att Wakefield ”hävdat” ett samband mellan MMR och autism (en något försiktigare ordalydelse hade varit att föredra), men i övrigt står jag tills vidare bakom mitt förra inlägg och min ståndpunkt att Wakefields 1998-artikel var en bluff. Jag vill också påpeka att er hänvisning av Wakefield som ”Doktor” är felaktig, det är en legitimation/titel som utfärdas av en granskande myndighet, och när den myndigheten drar tillbaka titeln så är personen inte doktor längre (i din föreläsning som ligger online hävdar du exv att Wakefield är en brittisk läkare, något som efter den 24/5 2010 inte är sanning) – en korrekt hänvisning hade varit ”den före detta brittiska läkaren Andrew Wakefield”.

  • Hej Björn!

   Jag undrar vad dina källor är till följande:

   1. Sammarbetet med en advokat för att bringa in pengar för något som hade med hans forskning att göra.
   2. Att AW hade ett eget pantent på ett säkrare mässlingsvaccin.
   3. På att det verkligen var ett mässlingsvaccin.
   4. Vilken förälder som har klagat och var kan man läsa eller se dennes uttalande.

   Mvh

   • Hejsan Marina!

    Tack för att du efterfrågar källor, det är hälsosamt för en debatt! Om jag missförstått något eller hänvisar till källor som efteråt motbevisats så får du jättegärna berätta för mig så jag lär mig mer!

    1. http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347
    2. http://briandeer.com/wakefield/vaccine-patent.htm (jag har dock inte skrivit att han hade ett eget patent, utan att han ansökt om ett sådant. ”eget” kan förstås som ”som enda ansökande person” vilket inte stämmer, men också som ”skilt från det andra etablerade vaccinet där Wakefield var en av flera applikanter” vilket jag tror stämmer bättre.
    3. http://briandeer.com/wakefield/vaccine-patent.htm (”The present invention relates to a new vaccine for the elimination of MMR and measles virus and to a pharmaceutical or therapeutic composition[…]”)
    4. I http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347 citeras en förälder: ”That’s not true.”, i anslutning till att Deer går igenom AWs artikel med denne. Jag har dock inte skrivit att föräldern klagat, utan enbart att denne bekräftat att åtminstone någon del i artikeln inte överensstämmer med de faktiska omständigheterna.

    • Precis källor är oerhört viktiga! Linda har redan svarat på de flesta frågor och i Bill Longs essay del nio står det även om pengarna och Richard Barr:

     ”Some words need to be said about money because of the allegations that Wakefield sought to and did actually profit handsomely from his patent application and expert work on the case initiated by Richard Barr. We know this isn’t true with regard to the patent. It was never developed. A clinical trial of it was never held. With respect to his status as expert, however, things at first appear to look different. In documents released in Dec. 2006, Wakefield is said to have received 435,000 Pounds in his work on the lawsuit–making him the highest-paid expert in the entire case. This might be expected, since his work on Crohn’s disease, the GI tract and the potential connection of the measles virus to the development of Crohn’s disease was foundational for Barr’s case. But a closer look at that 435,000 Pounds ($780,000) reveals less meets the eye. The court overseeing the litigation decided that it wouldn’t award 100,000 of those 435,000 Pounds. Then, the Barr law firm decided to withhold about 35,000 after the highly critical Feb. 2004 stories about Wakefield began to appear. With the British tax of 40%, this brings his ”earnings” down to about 180,000 Pounds for seven years of engagement in the litigation. From this he paid for a research assistant and then paid at least 100,000 Pounds to file and update the patent application. Decisions to file in jurisdictions as wide as America, Europe, England and Japan drained a good deal of the expert fee money he earned. Thus, at the end of it all, Wakefield didn’t ”get rich” on either the patent application or the expert fees he earned. Most of it was invested in ways that would hopefully benefit the School of Medicine and patients with intestinal disease.”

     Som sagt så var det inte ett vaccin i den bemärkelse att det kan skapa antikroppar och därför konkurera med ett mässlingsvaccin. Vaccin kan något kallas som antingen syftar till att förebygga att virus ska slå sig ned i kroppens men även för att oskadliggöra virus som redan har tagit fäste.

     Jag tycker det är märkligt att Deer citerar föräldrar när dessa verkar väldigt missnöjda med hela Deers utredning. Flera föräldrar kan man följa i denna dokumentär där det också blir uppenbart att Deer ljuger om en hel del kring fallet wakefiel: http://vaccin.me/2013/03/08/foraldrarna-till-barnen-i-wakefields-lancet-12-studie-rasar-over-brian-deers-logner/

     Öppet Brev från Föräldrarna till Lancetbarnen: http://www.ageofautism.com/2010/02/no-parent-ever-complained-to-gmc-public-statement-from-lancet-families-supports-the-mmr3.html

     Annat som du kan tycka är intressant kan vara denna sammanställning av studier som bekräftar Wakefields arbete: http://www.jabs.org.uk/david-thrower-writes.html

  • Linda Karlström says

   Hejsan Björn,

   Nu är det min tur att tacka för ett snabbt och ingående svar med en hövlig ton! Jag uppskattar att du vill reda ut saker och ting på ett respektfullt sätt.

   För det första tycker jag det är roligt att höra att du börjat intressera dig för vaccinfrågan och att du hittat till vår sajt. Dina frågor och funderingar bjuder till hälsosam och stimulerande faktadykning i fallet Wakefield, vilket är välkommet med tanke på den dokumentärfilm vi är i beredskap att göra.

   För det andra så ska jag försöka ge mina aspekter på de frågeställningar du tar upp – och det är ju inget man gör i en handvändning så att säga;)

   Jag räknar inte heller vetenskapliga tidsskrifter till mainstream, men jag är väl medveten om det allmänt förekommande forskningsfusket liksom ekonomiska krafter som styr. Jag vet att publicerade artiklar sållas och silas så att det mestadels är de som tilltalar industrin som går igenom för publicering. Jag vet också att redaktörerna har kopplingar till industrin – Fiona Godlee är en sådan.

   Jag vill påminna om att ytterst få artiklar blivit utsatta för sådan extrem dissekering som Lancet 12-studien. Det finns inte den ordalydelse, det pengaflöde eller det umgänge som INTE granskats intill minsta atom. I åratal har åtskilliga instanser sågat och filat och klätt av allt som har med studien att göra, vilket gjort att den fått oproportionellt stor uppmärksamhet. Jag är säker på att det finns massvis med peer-reviewade artiklar som är solklara fall av ”bluffar” som därför undkommit kritiska röster. Ansträngningarna har riktats mot en enda studie och därmed har allmänheten fått uppfattningen att Lancet 12 är en bluff, en energisugare och ett extremt försök till personlig vinning.

   Så är nu inte alls fallet. Det finns många andra studier som bekräftar Wakefields fynd, men de hör man inte ens talas om. Etablissemanget har sett till att vi inte känner till fler studier än Lancet 12, och nu när de fått den ogiltigförklarad så menar de att allt är frid och fröjd. En smart undanmanöver, på samma sätt som WHO år 1992 förklarade att magläget orsakar spädbarnsdöd.

   Om du vill gå in på djupet och se att brittiska regeringen redan 10 år innan Wakefields studie kände till att vaccin orsakar hjärnskador, så ska du läsa Tomljenovics granskande rapport. Du hittar den här, jag har länk till den:
   http://vaccin.me/2013/01/18/hemliga-dokument-fran-brittiska-regeringen-avslojar-att-vacciner-bara-ar-bluff-och-bedrageri/

   Jag kan hålla med om att Wakefield verkade misstänka en koppling mellan mpr och autism. Det viktiga är ju dock att han inte skrev det i studien. All forskning utgår ju från misstankar – hypoteser – som ska verifieras eller bekräftas. Jag tror nog att alla fattar att Wakefield misstänkte en koppling och han ville ju undersöka denna koppling vidare. Han ansökte om mera bidrag för fortsatt forskning på detta område, men DÅ – PANG – slogs alla dörrar igen. Inga anslag, ingen som ville publicera, och till råga på allt miste han sin plats på Royal Free. VARFÖR? VARFÖR var inte etablissemanget angelägna om att få hans misstankar verifierade/falsifierade? Jag tycker det är oerhört upprörande detta. Man kan fråga sig hur utfallet sett ut om han misstänkt ett samband mellan en barnsjukdom (låt säga mässling) och autism? Hade han då blivit behandlad på samma sätt?

   Tack för precisionen kring det något luddiga ordet bluff. Vad gäller patentet för ett säkrare mässlingsvaccin så har jag läst på om detta och följande är mina slutsatser:
   1. Wakefield var inte den som patentet skulle tillfalla. Patentets innehavare var Royal Free Hospital School of Medicine och Neuroimmune Therapeutics Research Foundation.
   2. Patentet utvecklades aldrig – man gjorde inte de kliniska testerna – så ingen har tjänat några pengar på det.
   3. Patentet avsåg inte ett konkurrerande vaccin till mpr. Det vaccin de hade tänkt utveckla kunde inte stimulera utvecklingen av antikroppar. Om jag fattat det rätt handlade det om något som var tänkt att hjälpa kroppen att bli av med virus som redan fått fotfäste.
   Källa:http://www.drbilllong.com/Autism/WakefieldIX.html

   Vad gäller Wakefields koppling till advokaten så har jag inte djupdykt där, men något säger mig att din uppfattning inte är överensstämmande med verkligheten. Jag måste kolla upp detta! Patientuppgifterna har inte angetts på ett felaktigt sätt, varje patients journal gås igenom noggrant i boken Callous Disregard. Däremot kan journalerna som tillställdes Wakefield ha varit ofullständiga, men det var ju inte Wakefields fel.

   Slutligen, vad gäller titeln, så anser jag att om man en gång utexaminerats som läkare så är man väl läkare? Däremot kanske man inte är praktiserande läkare, eller legitimerad läkare. Men läkare är man väl? Inte kan ju någon frånta en utbildningen? Få den ogjord? Kanhända säger den politiska korrektheten något annat, men här går jag på sunt förnuft och magkänsla.

 3. Den kända studien av Wakefield och kollegor har ju dragits tillbaka från Lancet, dvs den är inte längre publicerad där, just på grund av att redaktionen bedömde att den inte var sanningsenlig. En formulering i artikeln/notisen ovan tyder på att författaren inte är så välbevandrad inom det vetenskapliga fältet, den jag tänker på är: ”Frågan om vaccination kan orsaka autism är inte vetenskapligt avgjord vilket erkänns av amerikanska myndigheter.” Problemet med formuleringen är antydan om att det skulle gå att med vetenskaplig säkerhet säga att något (som vaccination) _inte_ leder till något annat (som autism). Som vetenskap fungerar blir ingen fråga ”vetenskapligt avgjord” utan forskning inom olika fält fortsätter successivt och nya fynd läggs till den samlade litteraturen så att vi lär oss mer och mer om olika saker. Det går att med forskning belägga att en faktor (som vaccination) troligtvis, eller med hög sannolikhet, leder till något annat (som autism), men en forskare kan inte bevisa med säkerhet att en sådan koppling inte finns (detta har med sannolikhetslära och statistisk signifikans att göra). Vad Wakefield gjorde var att publicera en artikel där han hävdade ett samband mellan vaccination (MMR) och autism, något han inte hade täckning för i sin data (vilket var en av anledningarna till att Lancet drog tillbaka artikeln). Flera forskargrupper har försökt replikera Wakefields ”forskningsfynd” utan att lyckas vilket innebär att vi vetenskapligt kan säga att ”någon koppling mellan MMR-vaccination och autismutveckling har inte funnits trots flera studier, en sådan koppling tycks utifrån existerande data inte sannolik.” Det kan också vara värt att nämna att det inte bara är (de mycket väl ansedda) vetenskapliga tidsskrifterna BMJ och The Lancet som drar dessa slutsatser om Wakefield, även brittiska General Medical Council har slagit fast att Wakefield agerat oansvarig och oärligt, och hans legitimation som läkare drogs in (en extrem åtgärd som endast används i mycket få och allvarliga fall). Sammantaget så låter det ganska rimligt att kalla Wakefields artikel i Lancet för en bluff, den är en bluff utifrån hur Wakefield utförde forskningen och förvanskade resultaten (och även om andra forskare i framtiden skulle visa att det fanns en koppling mellan MMR-vaccin och autism så är Wakefields artikel fortfarande en bluff eftersom han måste utgå ifrån _sina data_ på ett professionellt sätt, något han alltså inte gjorde).

  • Linda Karlström says

   Hej Björn,

   Även om du lägger fram dina ord mycket väl och håller en diplomatisk ton, så har du fel i sak. Det största felet är att du påstår att Wakefield hävdat ett samband mellan vaccination och autism, vilket han aldrig gjort. Det är endast media som hävdat att han hävdat det. Jag rekommenderar att du läser Wakefields egen bok Callous disregard för att ta reda på fakta.
   http://vaccin.me/2012/02/29/andrew-wakefield-callous-disregard-om-autism-och-vaccin/
   Du kan även titta och lyssna på hans egna ord här:
   http://www.whale.to/a/dr_andrew_wakefield.html
   Och läsa detta:
   http://vaccin.me/2012/06/24/wakefield-paper-essay-by-bill-long/

   Det är väldigt farligt att förlita sig på mainstream media. Att du kallar hans artikel för en bluff visar bara att du inte alls är insatt i ämnet och problematiken. Du kommer med mycket allvarliga anklagelser och det utan grund.

   Och ja, indragning av legitimation är allvarligt. Men inte på det sätt du antyder. Detta förfarande är ett av de verktyg som används i dagens häxjakt. Det är nämligen enklare än att bränna folk på bål.

  • Björn,

   Jag noterar att du lyfter fram vetenskapens natur som utgångspunkt. Om den och sanningen fick råda skulle Wakefields situation vara en annan.

   Det är beklagligt för vetenskapen och vårt samhälle att det ska vara så svårt att hålla sig till den grundprincipen. Människors subjektiva åsikter förvränger vetenskapen till mångas besvär.

   Tyvärr finns det även de som på industrins vägnar saboterar en objektiv debatt. Själv misstänker jag att den kopplingen är massiv vilket är en stor fara samhället.

   Anledningen till att artikeln i Lancet drogs tillbaka är inte riktigt den du påstår. Vid en första genomgång av Lancet själva ansågs den inte felaktig. Senare drogs den tillbaka ändå. Man kan endast misstänka att mäktiga intressen låg bakom. Har svårt att se någon annan förklaring.

   Att döma av den friande domen i HD mot Wakefields kollega professor John Walker-Smith var Lancets första utgångspunkt var helt korrekt. Den domen är vägledande även för Wakefield. Domare Mitting gick ganska hårt åt GMC och de anklagelser som felaktigt pekade ut Walker-Smith och därmed Wakefield.

   Det finns nu legitima krav på att artikeln ska återföras då man inte fuskat och hade alla etiska godkännanden som behövdes.

   Du har fel om artikeln i Lancet. Wakefield et al hävdade aldrig att det fanns ett samband. Deras arbete var en förstudie som visade fram ett möjligt samband mellan mässlingsvirus och tarmproblem. Senare studier har visat att det är korrekt. Många föräldrar till autistiska barn kan dessutom bekräfta tarmproblem.

   De 12 läkarna/forskarna avslutade artikeln i Lancet med uppmaningen att bedriva mer forskning. På en direkt fråga till Wakefield så hänvisade han till försiktighetsprincipen och uppmanade att man skulle ta enskilda doser och avstå kombinationsdoser till dess man visste mer. Enskilda doser fanns då men drogs ganska snart tillbaka av myndigheter.

   Från det har någon, medvetet (?), förvrängt det till att man hävdad ett samband. En lögn som lever sitt eget liv då det passar människors världsbild. Att man trampar på en enskild människa som Wakefield bryr man sig inte om. Det handlar om en acceptans för mobbning. Ytterst obehagligt att människor kan sjunka så djupt i sin moraliska standard.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: