Antroposofer anklagas för att utgöra hot mot gravida trots att röda hund-vaccinet inte ger immunitet

JärnaHäromdagen läste jag i ETC Stockholm artikeln ”Här smittas barnen med flit”, publicerad 10 maj 2013. I artikeln blandar man ihop antroposofi med vaccinmotstånd, vilket är felaktigt. Detta föranledde mig att skriva ett mejl till redaktionen.

Text: Marina Ahlm och Linda Karlström   Bild: Liisamaria

”Jag undrar vad ni egentligen försöker uppnå med den? Är det att skapa osämja mellan olika livsåskådningar? Vad har att välja bort vaccin med antroposofer att göra? Alla människor som anser att det är ohälsosamt att spruta in gifter i kroppen i stället för att värna om sitt immunförsvar och stärka det med bra mat, ren luft och rent vatten, och som vill ge barnen en trygg uppväxtmiljö, tänker på det vis ni anser hör till att vara antroposof.

Sedan förundras jag över Mats Reimers uttalanden om att ovaccinerade är en fara för samhället och att de bland annat orsakat en mässlingsepidemi. Detta är helt felaktigt. För det första sjönk antalet personer som tog mpr-sprutan i England redan innan Wakefields studie 1998 (1). De tio åren efter hans studie med mindre vaccinationstäckning hade också färre fall av mässling än de tio föregående åren då vaccinationstäckningen var högre. Det som hänt i Wales nu har också visat sig vara felaktigt då flera hundra fall som fått mässlingsdiagnos inte kunnat konfirmeras med labbtester. Slutligen undrar jag var ni har referenserna på att mannen som dog gjorde det på grund av en mässlingsinfektion?”

Svaret jag fick var:

”Vår intention med publiceringen var inte att komma med ännu ett inlägg i vaccinationsdebatten. Vi valde att granska den breda antroposofiska rörelsen i Järna efter att Smittskyddsinstitutet kommit ut med en rapport som kartlade förra årets epidemi. Om en grupps vaccinskepsis utgör ett hot mot hälsan för exempelvis gravida kvinnor i Järnatrakten är det självklart att vi rapporterar om det. Det finns ett stort allmänintresse att denna nyhet kommer ut.

I Järna är många skeptiska till vaccin och många är influerade av och ingår i den antroposofiska rörelsen. Som du tydligt kan läsa i artikeln finns det framstående antroposofer i Sverige som är uttalade vaccinskeptiker. Övriga representanter från rörelsen har blivit tillfrågade men avböjt intervju. Jag har även försökt komma i kontakt med föräldrar.

Här har du en trovärdig källa på den döde mannen i Wales: BBC news – Swansea measles epidemic: Man who died had measles

Överhuvudtaget försöker vi söka sanningen så långt det är möjligt. Om ni hittar några felaktigheter i texten och kan hänvisa till trovärdiga källor ska vi självklart rätta till dessa. Det finns forskning som underbygger allt som påstås i artikeln. En övervägande majoritet av alla epidemiologer och läkare är överens om att den höga vaccinationstäckningen i Sverige är orsaken till att röda hund och mässlingen i princip är utraderade i Sverige. Förutom på ett ställe, där vaccinationsgraden är extremt låg och det är i Järna.”

Vaccin.me svarar:

Om er intention var att granska den antroposofiska rörelsen tycker vi att ni gjorde det på ett märkligt och fördomsfullt sätt. Den antroposofiska rörelsen är mycket mer än bara avståndstagande från vaccination. Det är positivt att ni tycker man bör ha en skeptisk inställning i de flesta fall. Det är alltid bra att vara tveksam och att noggrant granska påståenden och deras källor. Ni skriver att vaccinskepsis utgör ett hot mot hälsan för gravida kvinnor. Har ni alls kollat upp fakta kring detta? Ni skrev att allting i artikeln är underbyggt med forskning. Vi har inte hittat den forskningen som visar att vaccinskepsis är ett hot för gravida kvinnor, så vi är tacksamma om ni kan visa oss den. Dock accepterar vi inte forskning som är finansierad av läkemedelsindustrin.

Eftersom ni skrev att ni blir glada om felaktigheter kan korrigeras så kommer här lite historik om röda hund-vaccinet samt fakta om dess biverkningar. Ni är välkommen att använda informationen i en uppföljande artikel. Källan är boken ”Vaccinationer: risker och skador” skriven av läkaren Mayer Eisenstein. Varje påstående är häftat med minst en referens till en publicerad studie.

Innan röda hund-vaccin lanserades i USA år 1969 fick cirka 85 procent av barnen/ungdomarna röda hund och utvecklade därigenom en naturlig och livslång immunitet. Röda hund är en banal barnsjukdom som många inte ens vet om att de har – ofta kan sjukdomsförloppet liknas vid en vanlig förkylning.

I fertil ålder var det alltså endast 15 % av kvinnorna som inte hade immunitet.

Efter att vaccinet lanserats, upptäckte forskare att röda hund drabbade vaccinerade personer. Mer än tio år efter en nationellt omfattande vaccineringskampanj i USA publicerade Pediatrics en artikel som visade att cirka 15 procent av barnen i ett välvaccinerat samhälle fortsättningsvis var mottagliga för röda hund. Serologiska analyser bekräftade att cirka 15 procent av den vuxna populationen, inklusive kvinnor i fertil ålder, fortfarande saknade skydd mot sjukdomen. Vad hade alltså vaccinet åstadkommit? Ja – definitivt inte en mera skyddad population. Siffrorna är de samma som innan vaccinet.

JAMA publicerade en artikel som visade att antikroppsantalet efter en röda hund-vaccination halverades inom fyra år. Flera studier bekräftade att många personer som vaccinerats mot röda hund redan efter några år saknade alla tecken på immunitet.

Dessutom tillkommer det faktum, att många vaccinerade som fått röda hund visat sig ha rikligt med antikroppar mot röda hund. Detta har dock inte skyddat dem.

Med andra ord är vaccinindustrins ”bevis” för att vacciner är effektiva – alltså antalet antikroppar som utvecklas – inte ett bra mått på immunitet.

Eftersom studier visat att vaccinet bara åstadkommer en tillfällig, kortvarig ”immunitet” (antikroppsförhöjning), leder detta till att kvinnor som vaccinerats som barn faktiskt löper en större risk att drabbas av röda hund i fertil ålder istället. Faktum är att vaccinet åstadkommit en förskjutning av insjuknandet, sett till åldern. Från 1966 till 1968, innan vaccinet fanns, tillhörde endast 23 procent av de drabbade till åldersgruppen över 15 år. År 1990 drabbade hela 81 procent av alla röda hund-fall denna åldersgrupp, med den största ökningen hos personer mellan 15-29 år – alltså den fertila åldern! År 1997 konstaterades 85 procent av alla sjukdomsfall drabba personer över 15 år.

Massvaccineringen mot röda hund har aldrig varit ämnad att skydda de som faktiskt får sprutan. Sjukdomen är ofarlig för barn (förutsatt att barnet inte vanvårdas). Istället har målsättningen alltid varit att skydda fostren hos blivande mödrar som inte har immunitet mot röda hund. Poängen med röda hund-vaccinering är alltså inte att förhindra röda hund, utan att förhindra kongenitalt rubellasyndrom (fosterskador på grund av röda hund-virus). Den etiska aspekten i det hela bör starkt ifrågasättas: småbarn vaccineras och nekas på detta vis en naturlig livslång immunitet samtidigt som de utsätts för alla potentiella skadeverkningar, för att gravida kvinnor kanske, i teorin, ska vara skyddade?

Vi ska således granska hur förekomsten av kongenitalt rubellasyndrom (KRS) utvecklats efter vaccinets lansering. Regeringen i USA började föra statistik över KRS år 1966. Då noterades 11 fall i hela USA (märk den låga siffran!). År 1967 hade man endast 10 rapporterade fall, och följande år 14 fall. År 1969 kom vaccinet, och detta år fick CDC 31 rapporter om KRS. År 1970 sköt KRS i höjden – hela 77 fall rapporterades vilket innebär en ökning på 600 procent jämfört med åren innan vaccinet existerade! Siffrorna fortsatte vara lika höga i flera år efteråt.

Det passar bra att i anslutning till detta redogöra för vilka skador barn åsamkas av röda hund-vaccin, som numera ingår i MPR-vaccinet som ges vid 18 månaders och 6 års ålder.

Redan samma år (1969) som det första röda hund-vaccinet kom publicerades en studie som dokumenterade att röda hund-vaccin orsakar artrit (ledinflammation). En annan studie visade att 10 procent av alla röda hund-vaccinerade barn fick ledbesvär efteråt. Ytterligare en studie visade att 25 procent av kvinnor i 20-årsåldern, och hela 50 procent av kvinnor i åldern 25-33, drabbades av ledproblem som en biverkning från vaccinet.

JAMA publicerade en artikel som visade att 46 procent av kvinnor över 25 år utvecklade akut artrit efter vaccination. Journal of Pediatrics rapporterade också om flera fall av återkommande ledproblem hos spädbarn som vaccinerats två till sju veckor tidigare.

År 1991 tillkännagav den amerikanska vaccinsäkerhetskommittén att röda hund-vaccinet orsakar både akut och kronisk artrit.

Vidare har röda hund-vaccin konstaterats förorsaka trombocytopeni, en allvarlig blodsjukdom karakteriserad av ökad blödningsbenägenhet. En annan studie dokumenterade neurologiska störningar som direkt följd av röda hund-vaccin. Man konstaterade att nervsjukdomar inträffade i 2,2 fall av 1000. Symptomen pågick i mera än 2½ år hos många barn.

Flera studier har också visat sambandet mellan röda hund-vaccin och kronisk trötthetssyndrom.

Det räcker för övrigt med att läsa bipacksedeln till de mpr-vacciner som är godkända i Sverige för att få reda på att de bland annat förorsakar smärta och inflammation i leder, punktvisa småblödningar i huden eller lättare att få blåmärken än normalt på grund av minskat antal blodplättar, plötsligt livshotande allergisk reaktion, inflammation i hjärn- och ryggmärgshinnorna, hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver och Guillain-Barrés syndrom (uppåtstigande förlamning som kan leda till andningsförlamning).

I artikeln skriver du att en tvåbarnsfar avled i mässling. Detta är starkt missvisande eftersom artikeln du hänvisar till tydligt säger att mannen var testad för mässling men att man inte har hittat något orsakssamband. Väldigt stor skillnad! Samband är inte detsamma som orsak. Det har dessutom visat sig att mannen led av svår astma och hade nyligen varit inlagd på sjukhus (3). Han skickades dessutom hem med rådet att ta paracetamol. Det är en felaktig behandling av mässling och kan få förödande konsekvenser (4). Och vem vet –  han kanske till och med var vaccinerad?

Förutom detta så är påståendet om att 1 per 1000 dör av mässling i västvärlden helt felaktigt. I Storbritannien har det sedan 1992 varit 80 000 rapporterade fall av mässling med endast två dödsfall i redan väldigt sjuka barn (5).

Innan mässlingsvaccinets införande var antalet dödsfall i mässling endast 1,1-1,5 per 10 000 fall. Så var kommer siffran 1 per 1000 ifrån och varför har dödsfrekvensen ökat? Kan det vara så att man blandar ihop statistiken mellan välnärda hälsosamma människor och undernärda och sjuka människor speciellt från fattiga länder? (6)

Dessutom har det visat sig att antalet mässlingsfall i Wales var kraftigt överdiagnosticerade:

Det var bara ETT fall bekräftat i laboratorium av de 183 rapporterade fallen i mars – det är 18 200 % överdiagnos – eller annorlunda uttryckt – 0,005 av de rapporterade mässlingsfallen var verkligen mässlingen. Och många av dem har inte blivit vaccinerade och de har ändå inte fått mässlingen.

För hela perioden 1 januari till 31 mars 2013 var det i hela Wales endast 26 laboratoriebekräftade fall av 446 rapporterade: tio i januari, åtta i februari. Och i mars endast åtta fall av 302 rapporterade för hela Wales.

I mars är det en procentsats av överdiagnos och överrapportering på 3 774 %, eller att endast 0,027 av rapporterade fall faktiskt var mässlingen – och det är medicinsk personal som utför diagnoser och rapporter. Ett hårt slag mot tilltron till doktorernas förmåga att diagnostisera en grundläggande barnsjukdom.

Text: Marina Ahlm och Linda Karlström

 

1. Measles in the United Kingdom – The “Wakefield Factor”

2. Fass bipacksedel

3. Measles death: man was sent home from hospital

4. Välskötta naturliga infektionssjukdomar är bra för barn – mässling och påssjuka ger skydd mot cancer

5. Measles notifications and deaths in England and Wales, 1940-2008

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. Vaccen.me WAO! Ni är såååå värdefulla. Tack♥

  2. Somliga mnniskor kan ha svårt för att bli sjuka. Min dotter, som 13 åring, försökte dra på sig röda hund. Hon gjorde hembesök hos en drabbad kompis och kysste henne på mun men utan märkbart resultat.

  3. Åsa Cnattingius says

    Tusen tack för en mycket bra och informativ artikel vaccin.me! Keep up the good work! Ni gör oss alla en stor tjänst.

  4. Bookia says

    Ojojoj vilken bra artikel, ni mosar verkligen totalt de sk ”journalisternas” sk ”argument”. Jag är verkligen inte antroposof, för mig är antroposofi bara en annan variant av kvasireligiös humbug men jag är extremt vaccinkritisk. De sk. ”journalisternas” hela artikel bygger på en helt galen grund där vaccinmotstånd=antroposofi. Det säger ju mycket om de sk ”journalisternas” sk ”kompetens”.

Lämna ett svar till josefin Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: