Folkhälsan undermineras av nordiska lagvidrigheter – Finland vill tvångsvaccinera

Michael-zazzio-sara-boo-linda-karlstrom

Michael Zazzio, Sara Boo och Linda Karlström höjer sina röster i kampen för hälsofrihet. Kollage: Newsvoice.se

Chefredaktören för vaccin.me, Linda Karlström, tillika vice ordförande i föreningen SARA, har tillsammans med SARAs ordförande Michael Zazzio och NHF Swedens ordförande Sara Boo sammanfattat en artikel om det drev som just nu pågår i Finland och Sverige. Artikeln är publicerad på flera andra sajter med hälsa i fokus.  

Ett kraftfullt och hätskt mediedrev gentemot vaccinkritikerna har under denna sommar flammat upp i Finland. Gnistan som tände elden utgjordes av en lång artikel som publicerades den 17 juli i Finlands största finska dagstidning, ”Helsingin Sanomat”.

Linda Karlström blev uppringd av journalisten Sonja Saarikoski som på sedvanligt vis utlovade en mycket saklig och rättvis artikel, där drivkraften påstods vara journalistens eget brinnande intresse för vaccinfrågan och den ökande vaccinkritiken i Österbotten. Eftersom Linda så många gånger förut hade hört dessa vackra men dessvärre tomma ord om gammelmedias avsikter med sina vaccinreportage, tackade hon bestämt nej till att medverka i artikeln. Erfarenheterna har nämligen visat att det alltid slutar med en artikel fylld av förakt, fördomar, felaktiga ”fakta” och ett nedsvärtande av de välinformerade vaccinkritikerna.

Sonja Saarikoski skriver att vacciner inte är en privatsak. Bild: LinkedIn

Så blev fallet även denna gång. Redan rubriken på den långa artikeln spelade på läsarnas känslor och utmålade de välinformerade föräldrarna som ett hot: ”Vaccinkritiker försätter också andras barn i fara – enligt läkare kommer trenden att förändras först när det går riktigt illa för någon”. Därefter följde en hånfull och anklagande ingress: ”I Jakobstad vill många leva enligt sina egna värderingar: barnen vaccineras inte, officiella rekommendationer anses vara propaganda och hälsan sköts med silvervatten. Men vaccinationsvägran är inte en privatsak.”

Den sista meningen är dessutom lagvidrig eftersom medborgarna inte har någon som helst skyldighet att redovisa sina vaccinationer, lika lite som att de behöver vifta med sina patientjournaler i det offentliga. Sjukvård inklusive vaccinationer är i allra högsta grad en privat angelägenhet, såväl i Finland som i Sverige och de övriga nordiska länderna.

En explosiv utveckling

Men elden var lös och en tidigare relativt okänd riksdagsman vid namn Mikko Kärnä vaknade till liv och gick på sin facebooksida ut med att han till den finska riksdagen ska lämna in en motion som stipulerar att den som inte vaccinerar sina barn och inte besöker barnrådgivningen (bvc) regelbundet inte heller ska få något barnbidrag från den finska staten. Tidningarna måste ha haft en riktigt rejäl nyhetstorka mitt i den värsta sommarvärmen som faktiskt infann sig just då eftersom det blev stora rubriker överallt.

Naturligtvis hakade redaktörer, kolumnister, politiker, kommunala läkare och andra förståsigpåare genast på mediedrevet. Tidningarna fylldes av hat gentemot vaccinkritikerna och förståsigpåarna ondgjorde sig över dessa okunniga, ansvarslösa, osolidariska och oetiska människor som förorenade samhället. Kommentarerna haglade efter varje artikel och vaccinkritikerna blev samhällets legitimerade hackkycklingar.

Indoktrineringskampanj med finskt sisu

Lokalpolitikern Elli Flén skrev en kolumn i Vasabladet och uppmanade alla beslutsfattare att kavla upp ärmarna och ta tag i eländet: ”Våra medier ska inte behöva – i sin i och för

sig korrekta strävan efter objektivitet – ge samma utrymme åt vaccinationsmotståndet som de ger åt sjukvårdspersonal och myndigheter därför att dessa två helt enkelt inte är likvärdiga.

Det ena är en åsikt, det andra är myndighetsinformation baserat på etablerad forskning.”

Susanna Ginman kritiserar vaccinkritiska föräldrar som anser att de har rätt att fatta beslut för sina barn. Bild: www.hbl.fi

Susanna Ginman skrev i den största finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet en föraktfull artikel där hon bland annat konstaterade att ”[Vaccineringsmotståndarna] anser att de har rätt och skyldighet att fatta beslut för sina barn. Att ovaccinerade barn utgör en fara för andras barn vet de kanske inte, eller så struntar de i det. De vaccin som ges till barn är väldigt välundersökta.”

Propaganda och hjärntvätt

Professor Dan Frände anser att myndigheter ska ha rätt att tvångsvaccinera finländska barn. Bild: Pressfoto tuhat.halvi.helsinki.fi

Ett omfattande propagandamaskineri startade i Finland. Ginmans artikel återgavs i flera större finlandssvenska dagstidningar och kort därefter fick vi i gammelmedia ta del av en artikel som kablades ut från FNB: ”Vaccination kan bli lag”. I artikeln uttalar sig bland andra Dan Frände som är professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet. Frände anser att det inte räcker med att vaccinvägrare förlorar barnbidraget, utan vill ha ytterligare påföljder, förslagsvis i form av vite. Ett sådant förfarande ligger helt i linje med tillvägagångssättet vid hjärntvätt. I de fall då föräldrarna ändå inte vill samarbeta anser Frände att ”myndigheterna borde ha rätt att vaccinera barnen mot föräldrarnas vilja. Annars är det meningslöst.” I och med det sistnämnda uppfylls kriterierna för hjärntvätt eftersom vaccinering kan leda till kroppsskada och dödsfall och det därmed handlar om individuell, fysisk bestraffning i de fall då en medborgare inte lyder staten.

Är då tvångsvaccinering bara ett tomt hot eller föreligger det redan ett faktiskt vaccinationstvång i Finland?

Finsk tvångslagstiftning och amnesi

Faktum är att utan någon som helst massmedial uppmärksamhet har Finlands regering redan under våren 2016 förberett ett lagförslag om tvångsvaccination. Finland har sedan tidigare en lag som tillåter en landsomfattande tvångsvaccination om stor fara föreligger. Denna lag har dock aldrig tillämpats. Det var inte ens tal om det under svininfluensahysterin, men tänk vad en tvångsvaccinering då skulle ha kunnat leda till i form av narkolepsi för att inte tala om alla de handikappande biverkningar som uppstod i kölvattnet av Pandemrix.

Uppenbarligen lider både politiker och ”experter” av minnesförlust. De dåliga erfarenheterna av de kroniska sjukdomstillstånd som Pandemrix ledde till är som bortblåsta. Nu vill den finska regeringen, trots de väldokumenterade skadorna, skärpa vaccinationstvångslagen och göra det möjligt för kommunerna att besluta om tvångsvaccination av vissa grupper i vissa områden om de anser att det föreligger fara. En sådan situation kan enligt ett expertutlåtande i grundlagsutskottet utgöras av en låg vaccinationstäckning med avseende på mässling.

Enligt såväl finsk som svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning är det patienten som själv bestämmer över vilken vård som vederbörande vill ta emot. Sjukvård är, utifrån FN-konventionen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, en mänsklig rättighet – men sjukvård är inte någon skyldighet. Det förefaller dock inte som om de finska politikerna har begripit det. Finland håller uppenbarligen på att utvecklas till en fullfjädrad, totalitär stat, vilket gäller för många länder i världen, till exempel för USA där vaccinering är obligatoriskt i vissa stater såsom i Kalifornien.

Propositionen behandlas just nu av social- och hälsovårdsutskottet som har inhämtat ett utlåtande från grundlagsutskottet. Det som borde få alla medborgare att bekymrat och förvånat höja på ögonbrynen är att grundlagsutskottet i sina utredningar inte ser något hinder för att införa tvångsvaccination på kommunal nivå. Med andra ord anser Finlands grundlagsutskott att staten har rätt att göra intrång i de finländska medborgarnas kroppar och äventyra deras hälsa och liv utan deras medgivande.

Den bistra verkligheten

Det vansinniga i dessa idéer blir än mer vansinnigt i skuggan av den senaste tidens avslöjanden om vacciner, vilka har kommit till allmänhetens kännedom genom läkaren Andrew Wakefield och hans film Vaxxed. Förutom Wakefields och hans läkarkollegors forskning om biverkningar efter vaccinering, i synnerhet efter trippelvaccinet mpr (mässling-påssjuka-röda hund), visar den mycket gripande filmen på en skrämmande verklighet om korrelationen mellan vacciner och utvecklandet av olika sjukdomar som till exempel autism.

I USA ökar förekomsten av autism hypersnabbt och enligt docent och senior research scientist Stephanie Seneff vid MIT (Michigan Insitute of Technology), pekar prognoserna på att 8 av 10 pojkar och 2 av 10 flickor som kommer att födas år 2032 (om 16 år), kommer att bli autistiska.

Den tilltagande kurvan för autism är en exponentiellt tilltagande kurva som inte visar upp några som helst tendenser att plana ut eller ens mattas av. I dag är det fler än 1 av 50 i USA som utvecklar autism, ett tillstånd som var ytterst ovanligt i början av 1970-talet (< 1 av 5 000). Sedan dess har andelen autistiska barn mer än hundrafaldigats. Nobelpristagaren och läkaren Luc Montagnier är mycket bedrövad över de amerikanska myndigheternas sätt att agera med avseende på hur autism ökar.

Enligt uppgift har läkemedelsbolagen redan tagit fram ytterligare 250 vacciner som de är beredda att översvämma marknaden med. Behöver vi nämna att det är bevisat att forskningsdata manipuleras av såväl myndigheter som läkemedelsbolag och att inga av dessa vacciner är tillräckligt testade med avseende på säkerhet? Det görs inga studier på vacciners cancerogena eller genotoxiska effekt. Vaccinationer är rena rama forskningsförsöken.

Vem ska hinna med att vårda alla dessa sjuka människor och vem skall stå för vårdkostnaderna? Samhällsekonomin är allvarligt hotad liksom medborgarnas liv och hälsa.

Begränsande lagar i Sverige

Även i Sverige ägnar sig myndigheterna och politikerna åt lagvidriga beslut och här handlar det om att få igenom lagar som effektivt sätter stopp för alternativa läkemedel. Regeringen och Läkemedelsverket kväver effektivt utvecklingen av homeopatiska läkemedel, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel samt eliminerar genom sina beslut många antroposofiska läkemedel från marknaden. Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktivet för att säkerställa att så sker.

Läkemedelsverket har nyligen kommit med ett nytt förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel, ett förslag som effektivt kommer att förhindra fortsatt nyregistrering av homeopatiska läkemedel (homeopatika), naturläkemedel och växtbaserade läkemedel samt antroposofiska läkemedel.

Branschen dukar under

Tillverkare uppger att de inte kommer att registrera fler medel – de har helt enkelt inte råd. Läkemedelsverket minst sagt chockhöjer avgifterna för ansökan om registrering av olika läkemedel. Avgiften för homeopatika ökar med mer än 21 gånger (2 150 %). Naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel ökar 1,5 gånger (150 %) medan avgiften för läkemedel endast ökar 0,25 gånger (25 %). I sammanhanget skall det nämnas att kostnaderna för konventionella läkemedel som är framställda av läkemedelsbolagen, till den absolut största delen betalas av staten medan de alternativmedicinska medlen till fullo måste betalas av brukarna själva.

I reella tal ser höjningarna ut så här:

 • Homeopatiska läkemedel höjs från 4 000 till 90 000 kronor.
 • Naturläkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kronor.
 • Traditionella växtbaserade läkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kronor.
 • Vanliga läkemedel höjs från 400 000 till 500 000 kronor (vilket även gäller för växtbaserade läkemedel dit örtmedicinen Iscador hör).

Om tjänstemännen på Läkemedelsverket får som de vill, så kommer den nya lagen att gälla från och med 1 januari 2017.

Regeringsbeslut mot alla odds

Regeringen fattade den 30 juni det lagvidriga beslutet att antroposofiska homeopatiska läkemedel ska registreras som vanliga läkemedel. Det rör sig om flera hundra produkter. Att registrera 200 sådana läkemedel skulle komma att kosta 100 miljoner kronor. Omsättningen av sådana produkter är i Sverige dock endast 6,5 miljoner per år. Förslaget har regeringen lagt fram trots att den har haft kännedom om att de höga registreringskostnaderna skulle komma att fullständigt strypa tillgången till dessa läkemedel. Regeringens beslut bryter dessutom mot EU-direktivet som är mycket tydligt med att antroposofiska homeopatiska läkemedel ska registreras som homeopatika. Frågeställningen om allt detta ändå inte är ett resultat av lobbying från läkemedelsindustrin sida, förefaller vara berättigad.

Regeringens beslut och Läkemedelsverkets förslag står helt i strid med Världshälsoorganisationens strategidokument ”WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”, vilket även gäller för Sverige. Strategin syftar till att underlätta för medlemsländerna att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan och strategidokumentet uppmanar även medlemsländerna att tillsätta nationella expertgrupper för att öka denna kunskap bland vårdgivare och beslutsfattare. Den svenska staten går dock precis tvärtemot andemeningen med strategidokumentet och den alternativa medicinen har genom åren successivt kvävts av den svenska lagstiftningen. Professor, docent och forskningschef Robert Hahns bevisning om att homeopatiska medel baseras på en vetenskaplig grund som är minst lika solid som för övriga läkemedel, verkar vara helt okänd för de svenska beslutsfattarna trots att Hahns forskning är publicerad i erkänd internationell vetenskaplig litteratur.

Det EU-direktiv som Sverige tidigare har antagit, har medfört att de homeopatiska enkelmedlen har minskat från flera tusen till att förra året endast omfatta ungefär 190 stycken. Naturmedlen var från början 855 stycken. År 1993 kom en ny klassificering där medlen kallades naturläkemedel och hade ännu högre krav. År 2006 hade 72 medel klarat av kraven men samtidigt var det dags för nya, ännu stramare regler för de örtbaserade naturläkemedlen som skulle klassas om till antingen växtbaserade läkemedel eller traditionella växtbaserade läkemedel. I dag finns det endast 76 medel kvar som kan liknas vid våra forna dagars naturmedel. Det är dock bara 50 av dagens medel som får säljas helt fritt, resterande 26 får endast säljas receptfritt på apotek, vilket i sig strider mot EU-rätten – alla har nämligen rätt att på samma villkor konkurrera, även när det gäller att sälja receptfria läkemedel.

Skriv under uppropet!

Om var och en av oss skall ha rätten till hälsofrihet och rätten att själv få bestämma över sin kropp, medicinering och egenvård, så måste vi enade stå upp tillsammans, organisera oss och säga ifrån på skarpen och det NU! Här krävs det kraftfulla insatser från folkets sida! Skriv under och be även din familj, dina vänner och bekanta, arbetskamrater och skolkamrater att skriva under och sprida information om uppropet mot den svenska Regeringens och Läkemedelsverkets agerande – ”Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!”. Uppropet finner ni på sajten: www.skrivunder.com

Text:

Linda Karlström, vice ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Michael Zazzio, ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Sara Boo, ordförande i National Health Federation (NHF) Sweden

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Maria Viola says

  Hej, intressant läsning!
  Som den kritiker jag är så kan jag aldrig låta bli att uppröras över den fanatism och propaganda som råder i samhället FÖR all sorts vaccinering och MOT kritiker
  Däremot är jag inte helt emot vaccinering i det akuta men..
  Önskar att man från högre ort tar sitt humana ansvar för att det inte ska vara ett experiment på människor utifrån vinstintressen
  Att man tar tillvara all form sv kritik , medel och alternativ till just utvecklandet av mediciner /vacciner eller andra/ nyq alternativ att utveckla hur man ska bromsa och hindra sjukdomar och smittorisker
  Det blir så uppenbart att det är vinstintressen som styr före människors hälsa då alternativ tystas och stryps
  Och det i sig är motsägelsefullt vad gäller hällsosyftet till det tvång om vaccinering som tas upp i texten

  Jag är dock dubbel i min inställning till tvångsvaccinering
  Inser faran och skräcken över att tvingas injicera ämnen i kroppen på exempelvis sitt barn, som man vet kan ge skador..
  Samtidigt faran med att människor ev tackar nej till enda möjlighet att bromsa någon form av livshotande epidemi/pandemi
  Mvh/ Maria

 2. Anna-Karin says

  Nog blir man ju förbannad för mindre. Mediadrevet i Finland i sommar hänger helt säkert samman med ändringarna i smittoskyddslagen, jo. om inte annat så för att legitimera obligatorisk vaccinering och tillägget till strafflagen om att man annars riskerar böter eller tre månaders fängelse. Jag har inte noterat att det här varit på gång, vet nu inte om jag vågar säga att det skett i tysthet, men nog vill de ju tydligen klubba igenom det som rutinärende. Men det är ju bara ironi i kubik att uttryckligen stipulera om obligatorisk vaccinering i strafflagen, istället för att som nu bara nämna förhindran av att allmänfarlig sjukdom sprids (och det i strafflagen från 1889, vad var det man då avsåg, syfilis bland annat?). Genom att stipulera om obligatorisk vaccination som kan gälla en del av befolkningen, en viss befolknings- eller åldersgrupp, så öppnar man nog medvetet för riktade tvångsåtgärder. Jag kan inte annat än tycka att Frändes uttalande är både oöverlagt, obefogat och omdömeslöst. Det förvånar mig dessutom, för jag minns när jag för många år sedan läste lite juridik och en professor då uttryckligen såg en risk för att man bryter mot grundrättigheterna genom en utveckling där man ser alltfler fenomen som farodelikt, dvs. att ett visst beteende utsätter andra för risk. Det varnades uttryckligen för det och nu är det folk vid samma juridiska fakultet som uttryckligen vill skapa den situationen. Det verkar hemskt konstigt att inte det skulle vara kränkande av personlig integritet att tvinga barn eller vuxna till vaccination. Jag förstår att man i lagen kan nämna t.ex. preventiva åtgärder (av olika slag, hygien eller isolering), men inte att uttryckligen vaccination som begrepp skulle ses som så oproblematiskt och vederlagt att man nämner det i lagtext som det allena saliggörande.

 3. Fråga, varför anser du att homeopatiska medel ska frångå läkemedelslagstiftningen? Det är väl ändå ett undantag för just sådana läkemedel som inte förlängdes som du refererar till som ’riksdagsbeslutet den 30 juni’. Varför anser du att företag som ex. weleda ska slippa registrera hundratals preparat på samma sätt som vanliga läkemedelsföretag annars måste göra?

  • Sara Boo, ordförande National Health Federation, Sweden says

   Homeopatiska läkemedel ska inte frångå läkemedelslagstiftningen, utan tvärtom de ska FÖLJA läkemedelslagstiftningen. Det beslut som Regeringen har tagit strider mot läkemedelslagstiftningen.

   De antroposofiska homeopatiska medlen har i Sverige haft ett undantag. EU har nu sagt att dessa medel inte längre får ha något undantag. Enligt EU-direktivet om humanläkemedel måste antroposofiska homeopatiska läkemedel registreras som homeopatiska läkemedel. Då ska Sverige även registrera dessa som just homeopatiska läkemedel. Detta gör EU-länderna med hjälp av artikel 16:2. Det ska Sverige också göra om vi ska följa Läkemedelslagstiftningen.

   Vi är rörande överens om att Sverige ska följa läkemedelslagstiftningen, men man måste kunna lagstiftningen för att kunna följa den!

   • Det är väl precis så lagen säger i Sverige, jag förstår nog inte din invändning? Det var väl undantagen från denna registrering som togs bort?

    Citat från läkemedelsverkets sida.
    ”De homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade som homeopatiska läkemedel av Läkemedelsverket. All annan försäljning av homeopatiska läkemedel i Sverige är olaglig.”

    https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Homeopatika/

    • Sara Boo, ordförande National Health Federation, Sweden says

     Det var undantaget, om att inte behöva registrera dessa medel, som togs bort. Anledningen till undantaget, var att svensk lagstiftning inte brytt sig om att implementera EU-direktivet. Nu krävde EU att även Sverige följer lagstiftningen, man fick alltså inte längre göra undantag från lagstiftningen.

     Dessa medel måste nu registreras!

     Regeringen har även nu beslutat att medlen SKA registreras. Regeringens beslut strider dock ändå mot EU-lagstiftningen eftersom dessa homeopatiska medel, enligt EU-lagstiftningen också ska registreras som just homeopatiska medel. Det gör EU-länderna med hjälp av artikel 16:2, som jag förut har sagt till dig. Detta skriver även Läkemedelsverkets i sitt bakgrundsmaterial när de av Socialstyrelsen ålades att utarbeta hur artikel 16:2, skulle kunna implementeras i Svensk lagstiftning så att medlen kunde registreras.

     Det är klart att Läkemedelsverket säger att oregistrerade homeopatiska medel inte får säljas, det är ju självklarheter – annars så behövs ju ingen registrering!

     Se på denna video: http://www.thenhf.se/oppet-brev-regeringen-bryter-mot-lagstiftningen-angaende-antroposofiska-lakemedel/

 4. Pelle Lundström says

  Alla skyddsbarriärer mellan läkemedelsindustrin och barnen är raserade – det gäller staten, övervakande myndigheter, hälsovårdande myndigheter, juridiken och media. Det finns bara en skyddsbarriär kvar och det är föräldrarna.
  Så skriver Robert F.Kennedy Jr

Lämna ett svar till Pelle Lundström Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: