Värt att veta om Gardasil och livmoderhalscancer

Text: Anna Jönsson

Livmoderhalscancer är ovanligt i Sverige

Livmoderhalscancer står för mindre än 2 % av det totala antalet cancerformer – närmare bestämt 1,9%. Tabellen visar de tio vanligaste cancerformerna hos kvinnorna i Sverige. Livmoderhalscancer kommer på femtonde plats.

Källa: Cancer i siffror 2009  Socialstyrelsen, cancerfonden samt SBU

cancerformer

Att dö i livmoderhalscancer är ännu ovanligare

I Sverige återfinns antalet döda per år på grund av livmoderhalscancer – på tjugoandra plats. De cancerformer som bara kan drabba män är blåmarkerade och de som bara drabbar kvinnor är rödmarkerade. Källa: Socialstyrelsen

Dödsfall i livmoderscancer

Ingen dör i livmoderhalscancer om man går på sina cellprovstagningar

Behandlingen av livmoderhalscancer går ut på att man preventivt, i förebyggande syfte, detekterar förändrade celler och tar bort dem innan de utvecklas till cancer. Ingen som regelbundet går på sina cellprovstagningar (screenings), får livmoderhalscancer så att man dör utav den. Vi har alltså redan en i princip 100%-ig behandlingsform. Se Svt:s film här – den säger en hel del!

Alla kvinnor mellan 23 och 60 år blir kallade till cellprovstagning per automatik.

Finlands Cancerregister, Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning: ”Av alla cancersjukdomar är livmoderhalscancer den cancerform som lättast kan förebyggas: man kan aktivt söka efter cancerns förstadier, behandla dem och på så vis hindra att cancern utvecklas. Det effektivaste sättet att förebygga livmoderhalscancer är screening”

De flesta som dör i livmoderhalscancer är 85+

De flesta som dör i livmoderhalscancer är i åldersgrupperna 85+, 70+ och 60+ och tre utav fyra som dör tillhör dessa åldersgrupper.

Mortalitet Sverige Livmoderhalscancer

Källa: NORDCAN © Association of the Nordic Cancer Regestries (16.1.2012)

Vaccintillverkarna gör otillbörlig reklam och säger att vaccinet skyddar mot livmoderhalscancer

Merck, tillverkaren av Gardasil, drog igång en massiv marknadsföringskampanj som var unik genom att den riktade sig direkt till allmänheten i form av radio- och TV-reklam samt stora annonser i dagstidningar. Marknadsföring riktad till allmänheten är inte tillåtet när det gäller receptbelagda läkemedel, men ett undantag finns för vacciner och det är i dag oklart hur undantaget ska tolkas.

SBU: ”Enligt en attitydundersökning har många kvinnor fått uppfattningen att det var myndigheter som hade stått för reklamen och att vaccinet skyddade mot livmoderhalscancer. Det är en tydlig indikation på att reklamen måste balanseras med saklig information som är oberoende av vaccinproducenterna. Allt annat vore ett oerhört svek mot svenska kvinnor.”

Vaccinet skyddar INTE mot livmoderhalscancer utan kan på sin höjd tillskrivas vara ett profylaktiskt skydd mot vissa former av HPV-infektion. Det tar dock minst 20 år innan vi kan börja utläsa effekten hos dem som vaccinerat sig.

Vaccinet skyddar bara mot infektion av HPV-virus och då endast mot 2 av de 13 högrisk- eller upptill 18 möjliga högrisk-HPV-virus som förekommer vid livmoderhalscancer, men dessa två anses stå för 70 % av alla livmodercancerfall. Med andra ord så står man helt oskyddad mot 30% av livmodercancerfallen även om man vaccinerar sig. Vilket betyder att man ändå måste gå på sina cellprovstagningar som man blir kallad till för att få 100%-igt skydd. Källa: SBU

Det räcker inte med att bli infekterad av HPV-virus för att få livmoderhalscancer

Läkemedelsverket: ”HPV är en nödvändig, men inte tillräcklig orsak till cervixcancer. Andra bidragande faktorer krävs också. Långtidsanvändning av hormonell antikonception (p-medel), många graviditeter, tobaksrökning och samtidig infektion med HIV har identifierats som etablerade co-faktorer, medan immunsuppression (immunförsvarsdämpande medicin) och samtidig infektion med klamydia och herpesvirus är andra möjliga bidragande faktorer. Genetiska faktorer har också visats associerade med ökad cancerrisk.

Bara en fråga – går det att vaccinera bort genetiska faktorer???

90 % av HPV-infektionerna läker ut av sig själva

Läkemedelsverket: ”Mer än 50 % av sexuellt aktiva män och kvinnor blir smittade med HPV under sin livstid, medan endast 0,8-3 % av kvinnorna beräknas utveckla cervixcancer. Majoriteten av HPV-infektioner (90 %) är tysta, övergående och självläkande.”

Detta betyder med andra ord att 10 % av HPV-infektionerna som senare kan leda till livmoderhalscancer (cervixcancer) inte läker ut av sig själva.

HPV-vaccin har > 90% skyddseffekt

SBU: ”Efter vaccination fick unga kvinnor, som vid studiestart inte hade tecken på tidigare eller aktuell infektion med HPV 16 eller 18, mer än 90-procentigt skydd mot höggradiga cellförändringar där HPV 16 eller 18 påvisades i förändringen. Dessa resultat är det närmaste man kan komma en skattning av den förebyggande effekt vaccinerna kan antas ha hos barn.”

Det betyder att nästan 10 % av flickorna ej blir skyddade. Kan det vara så att de 10 % av flickorna som HPV-vaccinet inte ger skydd åt är samma 10 % kvinnor, i avsnittet ovan, som inte kan skydda sig mot naturliga HPV-virus, och därför får en långvarig infektion som inte vill läka ut och därmed risk att utveckla livmoderhalscancer? I så fall skyddar inte vaccinet för just den grupp flickor/kvinnor som behöver skydd och alla andra vaccineras i onödan.

Det behövs förmodligen booster-doser, påfyllnadsdoser

Enligt Rapport verkar en dos HPV-vaccin i 10 år. Eftersom det tar 20 – 30 år för en cancer att utvecklas betyder det att kvinnorna antagligen kommer att erbjudas en booster-dos så småningom. Dessa påfyllnadsdoser kommer av naturliga skäl att ligga utanför det allmänna barnvaccinationsprogrammet, eftersom flickorna vuxit upp till kvinnor. Hur många boosterdoser hinner en kvinna ta i sitt liv om de varar 10 år i snitt?? Man undrar om det inte blir rätt lönsamt för vaccintillverkaren…

Kondom har en bra skyddseffekt?

Winer och medarbetare presenterade 2006 en studie av kvinnliga universitetsstudenter i USA och deras risk att smittas med HPV, relaterat till den manlige partnerns användande av kondom. Resultaten visade att risken att kvinnorna skulle få en HPV-infektion minskade med 70 procent om den manlige partnern regelbundet använde kondom under hela samlaget. Källa: SBU

Gardasil innehåller genmanipulerade partiklar

De flesta vacciner mot virussjukdomar framställs genom odling av virus i cellkultur. HPV går inte att odla och därför har man använt viruslika partiklar som framställts med hjälp av genteknik. Den gen från HPV, som kodar för virusets kapsidprotein dvs ytterhöljesprotein (L1) inkorporeras i jästsvampen Saccharomyces cerevisiae, så att den börjar producera L1-protein. Multipla kopior av L1-proteinet formar sig spontant till en så kallad viruslik partikel (VLP).

De viruslika partiklarna saknar virusets arvsmassa, och kan därför inte infektera celler eller föröka sig hos den vaccinerade. VLP-vaccin liknar således ett avdödat, inaktiverat viralt vaccin.

Just det – liknar! Aldrig någonsin tidigare har en gentekniskt manipulerad partikel sprutats in i en människokropp i avseende att vaccinera, och vi inför det i ett barnvaccinationsprogram, utan att ha gjort långtidsstudier. Hur länge ligger dessa kvar i kroppen? Stör de immunförsvaret? Börjar L1-proteinet reagera i andra processer och kan de i så fall orsaka autoimmuna sjukdomar på sikt?

Källa bild: SBU

Risk för dödsfall utav hpv-vaccin

Enligt FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket) har det inkommit omkring 40 rapporter från USA om dödsfall bland kvinnor som vaccinerats med Gardasil, med möjligt tidssamband men inget säkert orsakssamband. Ofta fanns en underliggande sjukdom; i definierade fall har dödsorsaker som myocardit, lungemboli, sepsis, meningit och oförklarad plötslig död angivits.

Från Europa rapporteras om två dödsfall hos unga kvinnor efter vaccination med Gardasil: ett fall i Tyskland och ett i Österrike. Utredning med obduktion har visat tidssamband men ej orsakssamband eller direkt förklaring till dödsfallen.

Från UK rapporterades ett dödsfall av en 14-årig i flicka i anslutning till HPV-vaccination med Cervarix. Utredning angav hjärtmuskelinflammation med komplikationer som dödsorsak. Källa: Läkemedelsverket/smittskyddsintitutet

Gardasil misstänks ha dödat 19 kvinnor – Aftonbladet

Risker om dödsfall tonas ner – läs mer i Svd

Det indiska rådet för medicinsk forskning (ICMR) avbröt ett vaccinationsprogram mot livmoderhalscancer efter att fyra flickor dött. Programmet var en del av en tvåårig studie där man undersöker samhällsnyttan av gardasilvaccin i folkhälsoprogram. Bland de 120 flickor som ingick i testet inträffade fyra dödsfall och flera andra fick komplikationer som magsjukdomar, epilepsi, huvudvärk och tidig mens. Källa: DNA

Biverkningar av Gardasil

I tabellen nedan kan man se vilka biverkningar Gardasil har. Detta är biverkningar som uppkommit mellan dag 1 -15 efter vaccinationen, jämfört med placebo. Om du drabbas av symtom som inte går över så måste dessa rapporteras in till Läkemedelsverket. Om din läkare inte vill göra en anmälan – så rapportera in din biverkan till vaccin.me.

HPV vaccin biverkningar

Källa: Gardasils produktblad från FDA

Biverkningsmönster vid HPV-vaccination: Kliniska prövningar

Säkerhetsdatabaser > 8000 individer för både Gardasil och Cervarix

Mycket vanliga biverkningar av Gardasil (> 1/10) Allmänna: Smärta, rodnad vid injektionsstället. Muskuloskeletala: Myalgi (muskelvärk). Neurologiska: Huvudvärk.

Vanliga (1/10, 1/100) Allmänna: Feber. Gastrointestinala: Illamående, kräkning, diarré, buksmärta. Hud: Klåda, utslag, urticaria (nässelutslag). Muskuloskeletala: Artralgi (ledvärk).

Mindre vanliga (1/100 -1/1000) Allmänna: Lokal förhårdnad med nedsatt känsel. Immunologiska: Övre luftvägsinfektion. Neurologiska: Yrsel.

Endast 0,04 % av de rapporterade allvarliga biverkningarna under de inledande studierna av Gardasil anses bero på vaccinet.

Merck/Gardasil: “Of the entire study population (29,323 individuals), 0.04% of the reported serious systemic adverse reactions were judged to be vaccine related by the study investigator”

Eller på svenska: Av hela antalet studiedeltagare (29 323 individer) bedömer försöksledaren att 0,04% av de inrapporterade allvarliga ”systemiska” reaktionerna (dvs där skadan ej är lokal, utan uppkommer i andra system i kroppen) var vaccinrelaterade.

Dessa var:

Huvudvärk [0.02% GARDASIL (3 cases) vs. 0.02% AAHS control (2 cases)], Inflammation i mag-/tarmkanal (Gastroenteritis) [0.02% GARDASIL (3 cases) vs. 0.02% AAHS control (2 cases)], Blindtarmsinflammation [0.03% GARDASIL (5 cases) vs. 0.01% AAHS control (1 case)], Inflammatorisk sjukdom i bäcken [0.02% GARDASIL (3 cases) vs. 0.03% AAHS control (4 cases)], Urinvägsinfektion [0.01% GARDASIL (2 cases) vs. 0.02% AAHS control (2 cases)], Lunginflammation [0.01% GARDASIL (2 cases) vs. 0.02% AAHS control (2 cases)], Njurbäckeninflammation [0.01% GARDASIL (2 cases) vs. 0.02% AAHS control (3 cases)], Lungemboli [0.01% GARDASIL (2 cases) vs. 0.02% AAHS control (2 cases)]. Bronchospasm One case (0.006% GARDASIL; 0.0% AAHS control or saline placebo); Astma 2 cases (0.01% GARDASIL; 0.0% AAHS control or saline placebo)

Var uppmärksam på om du får någon av dessa reaktioner efter vaccinationen och anmäl, annars blir kunskapen om biverkningar av vaccinet bristfällig. Endast 10 % av alla biverkningar uppskattas komma in till läkemedelsverket. Om ovanstående redovisade data endast utgör 0,04 % av biverkningarna så har inrapporterandet av reaktioner varit minst sagt massivt!

62 500 allvarliga inrapporterade reaktioner i de inledande studierna

Om 25 fall utgör 0,04% av det totala antalet inrapporterade reaktioner blir det med enkel matematik 62 500 allvarliga inrapporterade biverkningar fördelat på endast 29 323 individer som deltog i studien. Men som sagt man erkänner endast ca 25.

40 dödsfall i de inledande studierna av Gardasil

Inget av dödsfallen har erkänts vara kopplade till vaccinationen. Dödsfall genom bilolyckor var den vanligaste dödsorsaken, dessa samt dödsfall genom drogöverdos/självmord samt skottsår får vi anta att inte orsakades av Gardasil. Detta är dock endast under förutsättning att någon av bilolyckorna inte berott på svimning som är en av biverkningarna av Gardasil. Förutom svimning bör du också vara uppmärksam på lungemboli (propp i lungorna), ventrombos (propp i venerna), sepsis (blodförgiftning), arrytmi (oregelbunden hjärtrytm), njursvikt, asfyxi som betyder ”pulslöshet” vilket betyder högre grader av andnöd till kvävning = oförklarlig död??, leukemi samt syrebrist till hjärtmuskeln. Även om Gardasil inte kopplar ihop detta i sin studie behöver det inte betyda att någon sådan koppling inte finns.

Gardasil: Deaths in the Entire Study Population

Across the clinical studies, 40 deaths (GARDASIL N = 21 or 0.1%; placebo N = 19 or 0.1%) were reported in 29,323 (GARDASIL N = 15,706; AAHS control N = 13,023, saline placebo N = 594) individuals (9- through 45-year-old girls and women; and 9- through 26-year-old boys and men). The events reported were consistent with events expected in healthy adolescent and adult populations. The most common cause of death was motor vehicle accident (5 individuals who received GARDASIL and 4 individuals who received AAHS control), followed by drug overdose/suicide (2 individuals who received GARDASIL and 6 individuals who received AAHS control), gun shot wound (1 individual who received GARDASIL and 3 individuals who received AAHS control), and pulmonary embolus/deep vein thrombosis (1 individual who received GARDASIL and 1 individual who received AAHS control). In addition, there were 2 cases of sepsis, 1 case of pancreatic cancer, 1 case of arrhythmia, 1 case of pulmonary tuberculosis, 1 case of hyperthyroidism, 1 case of post-operative pulmonary embolism and acute renal failure, 1 case of traumatic brain injury/cardiac arrest, 1 case of systemic lupus erythematosus, 1 case of cerebrovascular accident, 1 case of breast cancer, and 1 case of nasopharyngeal cancer in the group that received GARDASIL; 1 case of asphyxia, 1 case of acute lymphocytic leukemia, 1 case of chemical poisoning, and 1 case of myocardialischemia in the AAHS control group; and 1 case of medulloblastoma in the saline placebo group

Källa: FDA

Merck/Gardasil har använt ett suspekt placebo

Merck studerade biverkningarna av vaccinet genom att antingen använda Gardasil i sin helhet eller vaccinet i sin helhet utom just de modifierade HPV-viruspartiklarna. Den placebogruppen betecknas ”AAHS-controlled”. Det normala är att jämföra med koksaltlösning, ”saline-controlled”, vilket man endast gjorde i en av sju studier. Detta betyder att man får en större andel biverkningar i kontrollgruppen, vilket också ger ett bedrägligt sken av att vaccinet inte har så stor skadeverkan.

Fördelningen var följande: av 29 323 försökspersoner fick 15 706 personer Gardasil, 13 023 AAHS och 594 st koksaltplacebo.

Det betyder att AAHS-gruppen, som borde fått ett neutralt placebo, istället fick 225 mikrogram aluminium, 9,56 mg natriumklorid, 0,78 mg L-histidin (aminosyra), 50 mikrogram polysorbat 80 (glykol) och 35 mikrogram borax samt mindre än 7 mikrogram jästprotein (som är en rest från tillverkningen).

Vaccinationen består av 3 sprutor så man måste multiplicera alla siffror med tre, om man ska få veta vad alla får i sig, både de som vaccineras och de som ingår i AAHS-gruppen.

Each 0.5-mL dose of the vaccine contains approximately 225 mcg of aluminum (as Amorphous Aluminum Hydroxyphosphate Sulfate adjuvant), 9.56 mg of sodium chloride, 0.78 mg of L-histidine, 50 mcg of polysorbate 80, 35 mcg of sodium borate, <7 mcg yeast protein/dose, and water for injection.

Källa: FDA

Polysorbat 80 är inte  hälsokost

Polysorbat 80 är detsamma som glykol och man behöver inte vara medicinare för att inse att det inte hör hemma i människokroppen. Etylenoxid som det kan finnas rester kvar av är mycket cancerframkallande. Källa: Shenet

Kemikalieinspektionen klassificerar borax, som är ett annat ord för natriumborat, som ett hälsovådligt ämne, farligt att förtära. Danska Miljöstyrelsen betraktar det även som fosterskadande. Det finns möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. Barn har efter utvärtes bruk dött av boraxförgiftning som yttrat sig som anemi (borax kan användas i t.ex. krämer). En del auktoriteter klassificerar borax som miljöfarligt. Borax används även i pesticider, som insektsmedel.

Djurförsök tyder på att borax kan ge fosterskador och störningar av spermieproduktionen. Borföreningar absorberas snabbt i kroppen. Stora mängder absorberat bor kan lagras i hjärnan. Det har förekommit dödsfall efter omfattande behandling av sår med borföreningar. De allvarligaste verkningarna av borföreningar fås på centrala nervsystemet, matsmältningssystemet och vid hög exponering också på lever och njurar. Även en minskning av hemoglobinet i blodet och förstörelse av röda blodkroppar har rapporterats. Barn är mera mottagliga för förgiftning än vuxna. Borföreningar kan irritera hud och slemhinnor. Källa: Labbservice

Förgiftningssymtom av borax via mag/tarmkanalen kan uppstå i form av magsmärta, diarré, huvudvärk, yrsel, illamående, svaghetskänsla och kramper. Andas man in borax får man hosta och ytlig andning samt ont i halsen och näsblödning, om man får det i ögonen ger det röda ögon och smärta (synd om dem som får borax i sina ögondroppar). Läs mer om skadeverkningarna från borax: feber, spasm i ansiktsmuskler eller armar/ben, kramper, kollaps, blåsor, dåsighet, lågt blodtryck, förlorar viljan att göra någonting, koma… Källa: Healthguide

291 fall av nya autoimmuna sjukdomar i de kliniska studierna av Gardasil

I de kliniska studierna av flickorna/kvinnorna mellan 9-26 gjordes en utvärdering för nya medicinska tillstånd av autoimmunt slag. Detta var tillstånd som inte fanns innan vaccineringen men som uppstod, över studiens gång, utan hänsyn till orsak.

Gardasil autoimmuna skador i flickor och kvinnor

Och man gjorde detsamma med pojkarna/männen mellan 9-26 år;

Gardasil autoimmuna skador i män pojkar

Källa: FDA

En anmärkningsvärd reflektion är att man lyckats få exakt samma resultat i Gardasilgruppen som i placebogruppen i både studien av tjejer och killar. Det vill säga 2,3% av tjejerna och 1,5 % av killarna drabbas oavsett om man är i gardasilgruppen eller placebogruppen. Vad hade utfallet varit om man jämfört med en grupp som överhuvudtaget inte blev vaccinerad vare sig med Gardasil eller suspekt placebo?

Är det normalt att 543 av totalt 25 514 individer i åldersgruppen 9-26 får sjukdomar av autoimmun karaktär i en studie inom en 3-4 års period? Det är 2,1 %. Om vi bara räknar de tjejer som får Gardasil så är det 245 stycken av 10 706, det vill säga 2,3 %, och det är ju dem vi vaccinerar! 2,3% av en årskull flickor på 55 000 är 1265 fall av autoimmun sjukdom. Hur många av dem orsakas i så fall av Gardasil? Är det närmare noll eller  närmare hundra procent? Ingen vet. Ändå har vi infört vaccinet i ett allmänt barnvaccinationsprogram.

Är detta priset vi får betala för att förhindra en obetydlig risk att dö i en cancerform som nästan ingen drabbas av och som ingen i princip behöver dö utav bara man går på de cellprovstagningar som man blir kallad till per post? Den cancerform som anses vara den enklaste av dem alla att behandla?

Text: Anna Jönsson


ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. ”Vaccinet skyddar bara mot infektion av HPV-virus och då endast mot 2 av de 13 högrisk- eller upptill 18 möjliga högrisk-HPV-virus som förekommer vid livmoderhalscancer, men dessa två anses stå för 70 % av alla livmodercancerfall”

  Hur vet man att endast två anses stå för 70% av alla livmodercancerfall (och är livmoderhalscancer inräknat i detta?)?

  När min mamma fick livmoderhalscancer så undrade vi om de inte skulle kolla om det var orsakat av HPV, men de sa nej och att de vet att det är den troligaste orsaken.

 2. ”HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION DOES NOT USUALLY LEAD TO CANCER”

  Får lite känslan att kritikerna till vaccinet använder detta lite märkligt. Ja de flesta av hpv-infektioner läker ut av sig själv men det hindrar ju inte att de flesta cervixcancer har bakomliggande hpv-infektioner.
  Ta en helt annan sjukdom som exempel. Alla rökare får inte KOLS men nästan alla med KOLS har varit (och är tyvärr fortfarande) rökare. Det är liksom bakvänt att misstolka det så här: ”De flesta KOLS pt är (f.d.)rökare, ergo alla rökare får KOLS”. Även om bara en subgrupp rökare får KOLS så är det fortfarande faktum att det tydligen är en kritisk riskfaktor för de flesta som får det och nog en god idé att sluta röka för alla rökare (av många skäl men även bara av det här)

  Jaja, jag läser vidare vad ni har att erbjuda här men jag tycker mig lite skrämd av det t.ex. det större logikfelet du av någon grund inte vill korrigera. Det färgar hur jag tolkar allt annat jag läser tyvärr. Man kan inte mena a) det funkar inte b) vi vet inte om det inte funkar samtidigt. Det leder till missförstånd och ser oproffsigt ut. Tills vidare läser jag vidare och så antar jag att vi avslutar korrespondansen här då jag känner jag irriterat dig nog och jag tror du tolkar mig som en vaccinationsförespråkare och kritiker till ditt agenda. Ha en fin helg!

  • Linda Karlström says

   Ha en fin helg du också Fabbe! Och jag har som sagt ändrat formuleringen;) Det är ju inte jag som skrivit artikeln och därför var jag lite motsträvig till att ändra, men som jag sade förstår jag din point. Du är naturligtvis välkommen med saklig feedback! Tack för att du läser vidare.

  • Anna Jönsson says

   Fabbe skriver så här ”Ja de flesta av hpv-infektioner läker ut av sig själv men det hindrar ju inte att de flesta cervixcancer har bakomliggande hpv-infektioner.”
   Jag skrev i ett tidigare inlägg om att hpv-virus inte behöver vara boven i dramat bara för att det återfinns på brottsplatsen. Ta tex detta med kolesterol -, kolesterol har i decennium annsetts vara den bakomliggande orsaken till åderförkalkning och hjärtinfarkt, varför? Jo för man har uppmärksammat det vid brottsplatsen och man har ANTAGIT att det var orsaken. Läs Uffe Ravnskovs bok Kolesterolmyten eller läs lite här: http://www.dn.se/debatt/hogt-kolesterol-ar-ofarligt-for-kvinnor-och-friska-man
   Jag menar alltså att det kan vara på samma sätt med HPV-virus och livmoderhalscancer, bara för att den finns på platsen för cancern behöver den inte ha orsakat den. Orsaken kan mycket väl ha sin grund i att immunförsvaret mattats av tex pga vitamin eller mineralbrist, eller pga av giftverkan av kemikalier, tungmetaller, eller att blodförsörjningen i området blivit sämre så att närings- och avfallsutbytet i cellerna inte fungerar som det ska. Enligt Läkemedelsverket räcker det inte med att ha en HPV-infektion utan andra faktorer måste också till för att utveckla livmoderhalscancer, tex hormonstörande ämnen eller andra samtidiga infektioner.
   Jag vet inte varför så många ser bakterier och virus som farliga och ondsinta mikrober som verkar ha till sin enda uppgift att attackera oss och vi måste vidta alla åtgärder för att ta kål på dem. Jag ser i stället det som att dessa små varelser har funnits långt innan vi, människan, fanns och vi har utvecklats i symbios med dem. De kan bara få fotfäste i en organism där de kan växa och frodas. Därför har vi många bakterier i våra kroppar och vår hud, mikrober vars ämnesomsättning vi mår bra utav och som vi behöver. Betänk nu – i vår kontaminerade värld – när vi måste ämnesomsätta en massa konstiga kemikaler som inte är ämnade för i vår kropp, det kommer att leda till miljöer i och utanför cellen som gynnar olika former av mikroorganismer, som lever på just den nedbrytningsprodukten. Hulda Clark har forskat mycket kring detta och skrivit boken ”The Cure for All Diseases”. Det räcker inte att bli av med mikroorganismen – utan man måste förändra miljön så att mikroorganismen inte kan växa och frodas där. Mikroorganismerna slår sig ner där det finns föda helt enkelt, enligt de naturlagar som råder, och enligt professer Enderlein behöver inte mikroorgansimer vara utifrånkommande utan de kan bildas inuti kroppen. Enderlein kunde visa att det var enbart patientens inre miljö som var ansvarig för bildandet av virus- och bakteriesjukdomar samt degenerativa sjukdomar. Miljön bestäms utav syra-bas balansen samt genom organismens proteinhalt och av mängden spåämnen. Ändrar man denna miljö mot homeostas så kan man motverka de flesta infektions- och bakteriella sjukdomar. Enderlein utvecklade immunbiologiska preparat som påminner om vaccinering, men är mycket, mycket skonsammare. Tyvärr har läkemedelsverket förbjudit dem sen några år tillbaka, till förtret för många alternativa terapeuter och för patienter.

   • Jadu Anna, du kommer med mycket tänkvärt men jag är tveksam till din alternativa förklaring.
    ”Orsaken kan mycket väl ha sin grund i att immunförsvaret mattats av tex pga vitamin eller mineralbrist, eller pga av giftverkan av kemikalier, tungmetaller, eller att blodförsörjningen i området blivit sämre så att närings- och avfallsutbytet i cellerna inte fungerar som det ska.”
    Borde inte de sexuellt inaktiva(partnersex) kvinnorna, de hpv-neg, få i grova drag lika mycket cervixcancer? Eller leder sex till stora förändringar i vitamin & mineralbrist, tungmetallupptag och blodförsörjning? Har svårt att se någon plausibel händelsekedja där.
    Utan tvekan har vi en dålig yttre påverkan från en hel massa saker vi tidigare inte haft men det är far fetched att det är detta som leder till diverse sjukdomar och att mikroberna skulle vara oskyldiga. Vi har aldrig haft ett gott förhållande med kolera, digerdöden var inge ball trots att den slog till långt innan den industriella boomen, HIV är inte en hygglig grej oavsett om du har ett svagt immunförsvar eller ej. Visst har genom evolutionen vuxit upp i delvis symbios med vår omvärld men alla arter lever ju som bekant inte i symbios med varandra. Det är tämligen utbrett med parasitbeteende arter imellan.
    Njea, jag tycker du har många lösa påstååenden i det du skriver. Välkomnar att du fokuserar på något av det så går vi till botten med det och ser vad vi lär oss.

    • Anna Jönsson says

     Jag vet inte varför du skriver ”Borde inte de sexuellt inaktiva(partnersex) kvinnorna, de hpv-neg, få i grova drag lika mycket cervixcancer? Eller leder sex till stora förändringar i vitamin & mineralbrist, tungmetallupptag och blodförsörjning? ” Jag vet inte hur du kommer fram till kopplingen att HPV-negativa skulle få lika mycket cervixcancer, när det är allmänt vedertaget att HPV-infektion förekommer vid livmoderhalscancer? Vad jag säger är att HPV behöver inte vara en orsak till cancer, men om du har ett dåligt immunförsvar och/eller dålig cirkulation lokalt i vävnaden så kan en HPV- infektion eller en annan typ av infektion få fäste just där, just pga av att kroppen är försvagad. De som är HPV-negativa eller negativa för andra könssjukdomar har uppenbarligen inte denna försvagning i immunförsvaret eller i vävnaden, och är därmed ingen kandidat för cancer. Du får gärna utveckla hur du drar slutsatsen att sex leder till förändringar i vitamin & mineralbrist, tungmetallupptag och blodförsörjning för det kan jag inte förstå – hur tänker du då??

     Du skriver ”Utan tvekan har vi en dålig yttre påverkan från en hel massa saker vi tidigare inte haft men det är far fetched att det är detta som leder till diverse sjukdomar och att mikroberna skulle vara oskyldiga Vi har aldrig haft ett gott förhållande med kolera, digerdöden var inge ball trots att den slog till långt innan den industriella boomen”. Jag vet inte vad far fetched betyder och det står inte i min ordlista, så jag vet inte vad det är du egentligen insinuerar. Men jag antar att du menar att de belastningar vi har i form av kemikalier och tungmetaller inte påverkar oss så mycket. Vi har under det senaste århundradet fått 80 000 nya kemikalier på marknaden och 2000 nya kommer ut varje år. http://ntp.niehs.nih.gov/?objectid=7201637B-BDB7-CEBA-F57E39896A08F1BB När en kemikalie godkänns testas den i regel ensamt, därför vet vi ingenting om effekterna på människokroppen när de kombineras. I naturen bryts ämnen ner, vissa snabbt och andra långsamt. Främst är det mikrober som står för denna omvandling. När vi nu är fullproppade med kemikalier (200 konstgjorda kemikalier susar runt i blodbanan) och de ansamlas i kroppen, mer eller mindre helt beroende på hur duktig kroppen är på att avgifta sig, tror du då inte att mikrober gör samma process i oss?? Tror du vi är frånskilda från naturen och inte en del utav den? Mikrober har jag inte sagt vara oskyldiga i sjukdomsprocesser och jag har inte sagt att de inte ska motarbetas, men de är inte den primära orsaken utan snarare sekundär. Och jag säger det på grundval av att mikrober gör som naturen ämnat åt dem dvs leva där de kan livnära sig. Vår utmaning är att bygga upp immunförsvaret så att det kan ta hand om mikroberna samt hålla kroppen så ren som möjligt så att vi inte har restprodukter/utsöndringar i vävnaden som är grogrund för mikroberna (de mikrober som vi anger parasiterande egenskaper, som vi normalt anser inte är goda, eller tillför oss någonting – egentligen talar de ju om att det inte står rätt till i kroppen och är alltså en varningsklocka, eller tom hjälper till att ämnesomsätta toxiner, även om vi mår dåligt av det, så är det inget elakt i det).

     Du glömde kanske också bort när du skrev ditt inlägg att innan den industriella boomen gjorde dåliga levnadsförhållanden, undermåligt vatten, fattigdom, näringsbrist, trångboddhet och bristande hygien att kroppens försvar blev försämrat och därmed kunde nämnda infektioner kunde få fäste och sprida sig. Vad HIV anbelangar, så är det sant att det är ohyggligt vad som är än mer ohyggligt är att det verkar vara skapat av människans hand. Men det finns också människor som trots att de utsatts för HIV, inte blir smittade. Vad har vi inte att lära av dem?

     Nå lärde du dig någonting?? Kunde du ta till dig något? Om inte så kan vi avsluta korrespondensen. Jag måste dock tacka dig för tillfället att skriva om mina som du säger ”lösa påståenden”, för även om inte du ser relevansen i det jag skriver så hoppas jag att andra blir nyfikna nog och själva ser till att utveckla sina kunskaper för att själva kunna göra ett ställningstagande. Tack!

 3. Linda Karlström says

  Du glömmer en sak. Infektion med HPV 16 och 18 läker i de allra flesta fall (ca 90 %) ut av sig själv inom två år. I en finsk studie där man undersökte 76 familjer fann man att bara drygt 2 procent av familjerna var HPV-fria. Vidare har man konstaterat att HPV-vaccinering höjer risken för cancer med ca 45 procent om man redan bär på HPV.
  http://jcm.asm.org/content/43/1/376.full.pdf+html
  http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4222B3.pdf

  Hur vet du på allvar att vaccinet är verkningsfullt mot HPV 16 och 18?

  Jag får en känsla av att du inte läst/läser den information som finns tillgänglig. Jag förstår att det är bekvämare att få infon serverad på silverbricka, men det känns tidsödande att behöva förklara allt då det redan finns dokumenterat på många ställen. Jag rekommenderar följande artikel innan du återkommer med fler frågor, du hittar säkert många svar här:
  http://vactruth.com/2012/01/25/gardasil-killing-us/

  • Men hur förklarar du nedgången av high-grade cervikal sjukdom i vaccingruppen jämfört med placebogruppen? Pekar inte det väldigt starkt på att det har en beskyddande effekt mot cervixcancer?
   Läser just det här:
   http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa061741#t=articleResults

   Jag har svårt att tolka den annorlunda än att det är beskyddande mot hpv 16+18 samt cervixcancer. Framförallt är effekten stor hos personer som inte har någon tidigare hpv16+18 exposition men den finns även delvis hos personer som är tidigare exponerade(för den ena eller andra varianten eller båda). Hur tolkar du studien resultat?

   Jag läser för övrigt alldeles utmärkt. Genomgår just nu en hel massa olika studier som ligger till grundlag för varför man skulle mena gardasil fungerar eller ej samt varför man menar hpv 16+18 är en kausal faktor för utveckling av cervixcancer.

   • Linda Karlström says

    Det blir en riktig maratondiskussion detta:)

    Vad gäller artikeln du hänvisar till ska jag vara helt uppriktig och säga att jag inte orkar lusläsa den just nu. Jag ser dock att den är sponsorerad av Merck, vilket per automatik gör mig misstänksam. Andra reflektioner jag får är

    1. även om vaccinet visar på en nedgång av hpv 16 och 18, så betyder det inte en minskad risk för cancer. Detta eftersom det istället kan bana väg för andra hpv-typer, som till och med kan visa sig mer virulenta än 16 och 18.

    2. man vet inte hur länge vaccinet kan åstadkomma denna visade minskning av hpv 16 och 18

    3. hur vet man om personer tidigare varit exponerade för hpv 16 och 18?

    Men nu kommer jag att gå och lägga mig, så god natt!

   • Anna Jönsson says

    Jag måste fråga dig Fabbe, sväljer du all data som läkemedelsbranchen presenterar utan kritisk granskning? Peter Rost berättade för några år sen i Riksdagshuset hur läkmedelsindustrin tar till maffialiknande metoder, hur de går ut med missvisande reklam – men kallt räknar med böterna. De har råd att göra det! Läkemedelsbranschen är en gigantisk global profitmaskin. Globalt tjänar branschen – Big Pharma – ofattbara 500 miljarder USD, årligen. För ett par år sedan hade de tio största läkemedelsbolagen tillsammans en högre vinst än hela vinsten för alla andra företag på Fortune 500 och för att öka vinsterna skyr läkemedelsföretagen inga medel. Det är alltså inte jag som säger det – utan en svensk fd vice VD (för pharmacia/pfizer). Vad Merck anbelangar, som står bakom Gardasil är väl förtroendet i botten åtminstone för dem som är insatta, inte minst för att de under flera år underlåtit att rapportera om ökade dödsfall av deras storsäljare Vioxx, som ledde till att 50 000 människor dog – helt i onödan!! Flera vetenskapliga rapporter om prövningen av Vioxx har skrivits av anställda hos Merck eller av spökskrivare som fått uppdraget av läkemedelsföretaget. Svenska läkemedelsverkets Björn Beermann kallar systemet med spökskrivare för bluffverksamhet, skriver SVD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/merck-dolde-fakta-om-dodlig-medicin_1137799.svd
    Nu till din fråga; Men hur förklarar du nedgången av high-grade cervikal sjukdom i vaccingruppen jämfört med placebogruppen? Pekar inte det väldigt starkt på att det har en beskyddande effekt mot cervixcancer?
    En motfråga; Har du lagt märke till att medelåldern på vaccingruppen är 20 år och i placebogruppen är det 19 år!! I så fall vet du att dessa åldrar har ingen hög frekvens av cervikal sjukdom, om det råkar påvisas vid ett tillfälle är chansen stor att det läkt ut spontant vid test några månader senare, Dessa tidiga stadier av cervikal sjukdom är ingalunda en måttstock på förekomsten av cervikal cancer i framtiden. Underlaget för studien är därför för grovt för att kunna dra några riktiga slutsatser. Det är mycket möjligt att vaccinet har effekt på dessa tidiga ofarliga förändringar – men till vilket pris? Autoimmun sjukdom?
    Kan inte låta bli att undra om det bara är data tillrättalagda av spökskrivare, eller de forskare som har analyserat, hur objektiva de har varit? Det är ju allmänt känt att en forskare gärna vill komma fram till de slutsatser som är gynnsamt för sponsorn/uppdragsgivaren, annars är det risk att forskaren inte får nya anslag. Kan man lita på sådan forskning?

 4. Nej, infektion med hpv 16 och 18 är inte samma sak om cancer men ca 70% av alla cervixcancer kommer tillsammans med infektion med hpv 16 och 18. Ju större infektion med dessa virus desto större risk för cervixcancer. Kan man föreställa annan kausalitet här? Jodå men än så länge har vi inget som pekar i någon annan riktning och många tunga undersökningar som pekar i riktning av hpv 16+18.

  Menar du på allvar att vaccinet är verkningslöst mot cervixcancer när det är verkningsfullt mot den troligen största riskfaktorn för cervixcancer?

 5. Fabian Åhrberg says

  ”Vaccinet skyddar INTE mot livmoderhalscancer! Man vet ännu inte om vaccination skyddar mot livmoderhalscancer, detta vet vi inte förrän om minst 20 år, då vi kan börja utläsa effekten hos dem som vaccinerat sig.”

  Motsäger detta inte sig själv? Å en sidan står det att vaccinet inte fungerar, å andra sidan att man ännu inte vet effekten. Bör omformuleras. Kan ju mycket väl visa dig det fungerar utmärkt. Jobbigt att ta tillbaka påståeendet att det inte fungerar då.

  • Linda Karlström says

   Du har missförstått. Vaccinet kommer aldrig, i sin nuvarande form, att skydda mot livmoderhalscancer. Det påstås motarbeta HPV-virus, vilket inte är det samma som cancer.

  • Men det är ok för tillverkaren att gå ut i reklamen och påstå att det skyddar trots att det skulle ta minst 20 år för att verkligen veta? 4 miljarder kronor för att få reda på det, känns som det finns mer värdefulla saker att lägga dessa pengar på…

   • Det är en annan frågeställning som vi också kan tala om och som jag på rak arm inte kan försvara. Sitter precis och läser på de gardasilstudier som gjorts.

    Här påstås att vaccinet a) inte fungerar som skydd mot cancer och b) man inte vet om det fungerar som skydd mot cancer. Det är ett logiskt fel och bör omformuleras så det inte uppstår missförstånd.

    • Linda Karlström says

     Jag förstår att du kan irritera dig på denna formulering, du har rätt i att den är motsägelsefull. Dock tycker jag att du silar mygg och sväljer elefanter om jag ska vara ärlig. Tonåringar dör och skadas för livet av Gardasil, men vi dividerar om en oklar formulering. Faktum är dock att båda dessa motsägelsefulla påståenden som du retar dig på kan rättfärdigas: man har konstaterat att vaccinet höjer risken för cancer hos de som redan bär på HPV (nästan alla av oss något skede i livet). Alltså kan man inte påstå att det fungerar som skydd. Samtidigt vet man inte om det skyddar mot cancer om 20 år eftersom inga långtiddstudier gjorts.

     Jag har själv genom åren noterat att dylika motsägelsefulla påståenden lätt kan uppstå då man använder sig av flera olika källor, därför att studieresultaten kan vara varandras motsatser. Retoriken i källorna är olika beroende på om studien gett ett vaccinpositivt resultat (med andra ord sponsrad av industrin) eller om det är en oberoende forskare som fått vaccinkritiska resultat. Kontroversen i påståendet återspeglar kontroversen kring vaccinet. Kan vi släppa det nu?

     • Linda Karlström says

      Och nu har jag som grädde på moset ändrat formuleringen:) Nu står det:
      ”Vaccinet kan inte påstås skydda mot livmoderhalscancer! Man vet ännu inte om vaccination skyddar mot livmoderhalscancer, detta vet vi inte förrän om minst 20 år, då vi kan börja utläsa effekten hos dem som vaccinerat sig.”

      Slutet gott, allting gott;)
      Eller?

      • Klart bättre! Tur man inte hade cancer som mål i studien för övrigt. Vore djupt oetiskt. Svårt att forska på dödliga sjukdomar minst sagt.

       Nu mat! Ha det bra!

     • För det första har jag svårt att hitta några större studier som pekar på att våra ungdomar far illa av behandlingen.
      Tycker du ska ändra den olyckliga formuleringen så vi slipper missförstånd. Sådana missförstånd är t.ex. jag känslig för när jag läser vetenskapliga rapporter. De färgar tyvärr tolkningen och får det att framstå oproffsigt. Det är jag inte glad för då jag gärna kritiskt vill komma åt kärnan i det ni vill framföra och ta ställning till det hela så objektivt som möjligt.
      Aja, som jag skrev nyss. Vi lämnar det här. Jag märker jag redan gått dig på nerverna och vill inte röra till mer bekymmer. Lycka till och trevlig helg!

  • Anna Jönsson says

   ”Vaccinet skyddar INTE mot livmoderhalscancer! Man vet ännu inte om vaccination skyddar mot livmoderhalscancer, detta vet vi inte förrän om minst 20 år, då vi kan börja utläsa effekten hos dem som vaccinerat sig.”

   Detta är varken en felformulering eller en motsägesle. Men jag kan utveckla det så att även du, Fabian, kan förstå. Så här är det att vaccin skyddar INTE mot livmoderhalscancer. Detta kan jag skriva för det första därför att till dags dato finns inget bevis för att vaccin skyddar mot livmoderhalscancer – däremot tillskriver Gardasil gärna den effekten till sitt vaccin – för det andra kan jag skriva så därför att vaccinet är inte ett skydd mot livmoderhalscancer utan på sin höjd ett profylaktiskt skydd mot vissa former av HPV-infektion. Nu invänder du väl med att säga ” ja men HPV-infektioner (16+18) anses ju stå bakom 70% av all cancer”, då ska jag berätta för dig att för det tredje kan jag skriva så därför att det är ett ANTAGANDE att HPV är orsak till livmoderhalscancer. Bara för att HPV syns vid brottsplatsen betyder det inte att det är brottslingen. Om du har läst hela min artikel, kan du se att läkemedelsverket själva skriver att det INTE räcker med en HPV-infektion för att få livmoderhalscancer. Kontentan av detta är att HPV-vaccin inte är ett skydd mot cancer utan endast ett skydd mot vissa HPV-arter. Om HPV-vaccin verkligen HAR effekt mot livmoderhalscancer, får vi inte veta det förrän våra unga HPV-vaccinerade har vuxit upp och blivit så där 20 år äldre. Men i dagsläget har vi INGA bevis att vaccinet skyddar mot cancer, därför kan vi inte gå ut och säga att det är ett skydd eller hur? Så vad vi vet idag så utgör det inte ett skydd (även om vaccintillverkare mfl tror så, är detta inte tillräckligt som bevis), och vi får inte veta säkert förrän om minst 20 år. Om ett nytt ställningstagande görs om 20 år, kan det ju mycket väl visa sig att det HAR ett skydd, men vi vet då inte heller till vilket pris, i form av biverkningar. Idag säger man att det inte finns några speciella biverkningar, inga kopplingar till dödsfall etc men det betyder ju inte att de inte kan uppdagas i framtiden. Det är väl ingen motsägelse i det – eller hur? Därför kan jag också säga att tills dags dato kan man inte tillskriva hpv-vaccin någon skyddseffekt mot livmoderhalscancer. Linda! jag vill att du ändrar formuleringen till detta istället ”Vaccinet skyddar INTE mot livmoderhalscancer utan kan på sin höjd tillskrivas vara ett profylaktiskt skydd mot vissa former av HPV-infektion”.
   Personligen undrar jag om det verkligen skyddar mot infektion, och det med rätta eftersom det inte finns något sätt att skilja de vaccinerade från de infekterade. Så här skriver SBU ”Man kan idag med hjälp av blodprover inte avgöra vilka som fortfarande är skyddade. Det är oklart vilken nivå av antikroppar som innebär ett infektionsskydd”.

 6. Per Edman says

  Det låter ganska bra att kunna minska svenska cancerfall med 2%.
  Det är inte många cancerformer vi kan förhindra på det sättet.

  • VAERS data show that Gardasil has been associated with 24,184 adverse effects since its debut in June of 2006, including seizures, anaphylaxis, paralysis, transverse myelitis, Lou Gehrig’s disease (ALS), acute disseminated encephalomyelitis (ADEM), opsoclonus-myoclonus syndrome (uncontrollable movement of the eyes back and forth and jerking movements of the extremities), brachial neuritis, loss of vision, postural tachycardia syndrome, facial palsy, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, chronic fatigue syndrome, blindness, pancreatitis, speech problems, short term memory loss, miscarriage, multiple sclerosis, autoimmune disorders, Guillain-Barre Syndrome, abnormal Pap smears and even cervical cancer. Yes, you read that correctly – VAERS reports 41 cases of cervical cancer following vaccination with Gardasil! http://vactruth.com/2012/01/25/gardasil-killing-us/ Läs och begrunda minst två gånger!!!

   • Per Edman says

    Why are you suddenly typing in English?

    Adverse effects do not necessarily mean a causal relationship; that would be post hoc propter ergo hoc fallacy, buy ALL adverse effects are reported in the name of full disclosure. For example, a lot of people every day discover that they suffer from myonclonus syndrome, regardless of whether they were vaccinated with Gardasil or not. So when comparing the appearence of this syndrome among those who have been vaccinated, you also have to take into account he ambient prevalance of the same.

    41 out of 24 184 instances of adverse effects isn’t a lot, and I do note that you didn’t mention how large the total sample is.

    • Intressant att inget som händer efter vaccinering kan kopplas till just vaccinationen men att bevisa att vaccinationer fungerar på just detta vis går tydligen bra! Eftersom du verkar tycka att det är kul att granska orsakssamband och bevisföring kan du gå in och göra samma granskning här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-9/Sidor/default.aspx
     Som sagt så är det upp till var och en att välja vaccinering eller inte och tycker du det är bra att skattepengarna går till något som, i mina ögon är helt onödigt p g a att vi redan har en bra förebyggande hälsovård kring livmoderhalscancer, så är det upp till dig.

   • Fabian Åhrberg says

    Hur är incidencen av dessa åkommer i gruppen som blivit vaccinerade jämfört med kontrol?
    Känns väldigt svårt att tillskriva det vaccinet bara på rak arm. Stor skillnad på kausalitet och korrelans trots allt.

 7. Per Edman says

  Orsakar inte HPV även könsvårtor?

  • Linda Karlström says

   Jag vet inte hur starkt orsakssambandet är, men två av de HPV-virusarter som ingår i Gardasil påstås skydda mot kondylom. Se http://vaccin.me/2012/01/16/gardasil-a-sad-girl-vaccinet-som-okar-risken-for-cancer/

   • Per Edman says

    Du menar att två av virustyper som Gardasil skyddar mot kan orsaka kondylom?
    Länken du skickade går till ett annat inlägg på den här sajten och nämner genitala vårtor. Där står det:

    > ”Gardasil inte är ett vaccin mot cancer. Det är ett vaccin mot två slags humana papillomvirus-stammar (HPV) som i vissa fall kan leda till cancer hos vissa kvinnor.”

    Det låter som att det faktiskt skyddar mot sådan cancer som kan orsakas av den sortens HPV , genom att skydda mot dessa HPV-stammar. Det är ju ingen som säger att det skulle skydda mot någon annan cancer än just den.

    Bra att den även skyddar mot den typen av könsvårtor som kan orsakas av dessa typerna av HPV även om könsvårtor oftast är helt ofarliga.

    • Linda Karlström says

     Du har missat hela poängen, nämligen att det inte finns några klara bevis för att vaccinet skyddar mot cancer. Men var och en med sin tro! Och även om vaccinet skulle visa sig skydda mot ofarliga könsvårtor förstår jag inte varför man ska ta risken med tanke på alla de allvarliga biverkningar som Gardasil fört med sig. Trevlig helg!

     • Per Edman says

      Så om det fanns klara bevis för att vaccinet faktiskt var verksamt mot HPV vilket kan leda till cancer, så skulle du vara positiv till Gardasil? Jag utgår egentligen från att så är fallet, men jag tänkte att det vore bäst att fråga, eftersom du säger ”var och en med sin tro” som om tro skulle spela någon roll för virus.

      Vilka är de allvarliga biverkningarna man kan få av gardasil och hur vanliga de är? Det ena måste ju vägas mot det andra, såklart.

      • Linda Karlström says

       Om det fanns klara bevis för att Gardasil faktiskt var verksamt mot cancer ( i bemärkelsen skyddar mot cancer) SAMT att det inte skulle ha några negativa biverkningar, då skulle jag vara positiv.

  • HPV finns i många olika varianter. Två typer står för 70% av cervixcancer, två helt andra typer står för 90% av alla kondylom. Gardasil menar man skyddar mot dessa fyra olika hpv-typer.

 8. Linda Karlström says

  Bra och befogad fråga Kjell. Som alltid när någon dör i en sjukdom, beror det oftast på att immunförsvaret kollapsat av en eller annan orsak. Idag är det ofta kemikalier som vi får via födan, vacciner, kosmetikprodukter, städmedel, mediciner o.s.v. som överbelastar vårt immunsystem. Att sedan lägga skulden på influensa/cancer/mässling/ eller vad som helst är egentligen mycket missvisande!

  • Va? Visst är det vanligt att man dör t.ex. i sviterna av en infektion på äldre dagar men annars är ju hjärt och kärlsjukdomar samt cancer de klart största dödsorsakerna. Immunförsvaret har typiskt en del i detta också men det är ju direkt missvisande att säga att det har kollapsat i förbindelse med detta och framförallt att det ofta skulle vara av nämnda grunder.

   • Linda Karlström says

    Påvisa gärna på vilket sätt immunförsvaret inte påverkas negativt av giftiga kemikalier.

    • Nu är det ju inte helt det du skriver. Du skriver att att folk oftast dör för att immunförsvaret kollapsar och tar upp diverse orsaker till påverkning av immunförsvaret. Här menar jag du är helt ute och cyklar. Det är inte alls det folk dör av oftast. Inte ens nära.
     Orsakerna är också allt från tveksamma och små till sannolika och stora.

     Men för att svara på din fråga(som jag nog menar har föga relevans så bli inte överraskad att mitt svar känns meningslöst); kolmonoxid. Extremt giftig kemikalie, dödar i små doser inom få minuter. Har ingen relevant effekt på immunförsvaret (mer än att det också dör när man dör). Du kan få en till; kalium, direkt dödligt med hjärtarytmier inom få minuter vid överdosering. Ingen relevant effekt på immunförsvaret(men även här dör immunförsvaret tillsammans med att man dör).
     Tolka inte min kritik som trollning, jag läser sajten med intresse men menar det är relevant att bemöta påstående jag menar är direkt felaktiga.

     • Linda Karlström says

      Hej igen Fabbe! Va roligt att du läser sajten med intresse. Vi kan lätt gå vilse i begrepp som oftast, tveksamma, små och stora. Och det är ju egentligen inte det som är relevant. Det jag ville framföra, och fortfarande hävdar, är att många av de moderna sjukdomar som idag plågar mänskligheten och dödar oss som flugor (till exempel cancer och autoimmuna sjukdomar) vore möjliga att tillfriskna från i mycket större utsträckning än idag om inte våra immunförsvar var så belastade med gifter. Dessa gifter kommer från födan som ofta är kraftigt besprutad och processad, från läkemedel som trycks i oss från den dag vi föds (eller redan medan vi utvecklas i livmodern), från kosmetika och hygienprodukter, från städmedel, från vacciner och från avgaser med mera. En redan försvagad individ klarar inte av stora påfrestningar, därför ser vi också många åldringar som dör ”av influensa”. Det är detta jag tycker är fel – att dödsorsaken alltid ska tillskrivas den lilla droppen som fick bägaren att rinna över. Vad hände med alla andra tusentals droppar?

 9. Vet vi över huvud taget om Livmoderhalscancer är den egentliga dödsorsaken? Hur många av dem som dött i denna sällsynta cancerform hade fler dödliga cancer/sjukdomar. Får vi över huvud taget reda på det.

Trackbacks

 1. […] Läs mer här >> […]

 2. […] trots att TOTALA ANTALET DÖDA KVINNOR oavsett ålder var 125 kvinnor/år fram till 2009. Värt att veta om Gardasil och Livmoderhalscancer, vaccin.me 21 januari 2012 Noterbart är att källan, Socialstyrelsen, av något oförklarligt skäl tagit bort sin egen […]

 3. […] trots att TOTALA ANTALET DÖDA KVINNOR oavsett ålder var 125 kvinnor/år fram till 2009. Värt att veta om Gardasil och Livmoderhalscancer, vaccin.me 21 januari 2012 Noterbart är att källan, Socialstyrelsen, av något oförklarligt skäl tagit bort sin egen […]

 4. […] osäkerheten är så stor runt vaccinet är det väl dumt att chansa när man kan gå en annan väg i stället. ”Ingen som […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: