Polio ökade efter massvaccinering – förändrade diagnoskriterier lurade en hel världspopulation


PolioPolio var en fruktad sjukdom i början av förra seklet, och nådde sin kulmen på 1950-talet. I slutet av 50-talet kom poliovaccinet och vi har alla fått lära oss att detta var vår räddning undan den fasansfulla sjukdomen. Men hur är det egentligen – är polion verkligen utrotad? Eller existerar den fortfarande men under annat namn? Och är det verkligen på grund av vaccinet som incidensen sjönk? Sjönk incidensen verkligen när vaccinet kom? Faktum är att poliofrekvensen ökade i USA efter massvaccinering. Och faktum är att poliofrekvensen samvarierat med vår sockerkonsumtion samt användning av miljögifter såsom DDT. 

Text: Marina Ahlm / Bild: Vaccininformation

Dr Jonas Salks poliovaccin med avdödat virus (ipv) började användas i mitten av 50-talet och dr Albert Sabins orala poliovaccin med levande virus (opv) i slutet av 50-talet. En het diskussion angående effekterna av dessa två olika typer av vacciner har pågått sedan dess.(1)

De stora polioepidemierna har inträffat på 10-talet, 30-talet och 50-talet. Därefter har sjukdomsförekomsten minskat till nära noll. När polion starkt minskade efter kulmen på 50-talet, efter det att vaccinering i stor skala hade påbörjats, fick vaccinet oförtjänt ära för minskningen. Vid polioepidemin i Massachusetts 1961 var det vanligare med förlamningar bland vaccinerade än ovaccinerade. En genomgång av sjukdomsregistret från 50-talets USA visar att mellan 1957 och 1958 ökade poliofrekvensen med 50 procent. Efter massvaccineringen 1958-59 ökade poliofrekvensen med hela 80 procent.(1)

När polioepidemin var vida spridd i USA 1948, påvisade näringsexperten Benjamin Sandler sambandet mellan polio och överkonsumtion av socker och stärkelse. Han upptäckte att dessa födoämnen hade en uttorkande effekt på cellerna och dessutom urkalkade nerver, muskler, ben och tänder. Enligt Sandler uppstår kalkbrist innan polio kan slå rot. Polio drabbar mest på sommaren när läsk och glasskonsumtionen ökar. Höga fosforhalter i läskedryck lakar ut kalk från kroppen. Dessutom innehåller både läsk och glass stora mängder socker, som stjäl vitaminer och mineraler. Under sommaren 1949 fick Sandler befolkningen i delstaten Carolina att minska sitt sockerintag med 90 procent. Poliofallen minskade också med 90 procent. Men mejerierna och Coca-Cola-industrin motverkade Sandler och konsumtionen ökade igen. Poliofallen ökade sedan i samma takt som konsumtionen av läsk och glass. Näringsstatus och kostvanor har tydligen en mycket starkare skyddseffekt mot närvarande smittoämnen än vad vaccinationer har.(1)

Förutom ett klart samband mellan kostvanor och polioskydd har flera forskare påvisat ett samband mellan utbrott av polio och miljögifter. Amerikanska soldater i Fjärran Östern vilka utsattes för DDT, löpte mycket större risk än genomsnittssoldater att bli drabbade av polio. (1)

Men situationen i Indien, det måste ju ändå vara ett bevis för att vacciner  är effektiva?

Från 150 000 fall år 1985 till 0 fall år 2012! Om man endast ser till föregående mening utan någon vidare efterforskning kan ju fallet te sig vara så. Men tittar vi lite närmare på historien så finns där en hel del aspekter som uteslutits ur påståendet att vaccinet utrotat polio i Indien.

År 1979 introducerades the National Immunisation Programme (NIP) och då rapporterades det runt 20 000 poliomyelitisfall i Indien. På 80-talet var incidensen 13 000-38 000 rapporterade fall per år. Effektiviteten av vaccinet är uppmätt till 70-93 procent efter 3 doser opv. Frågan man ställer sig är varför vaccinet inte har bättre effekt trots hög vaccinationstäckning? (2)

År 1992 gjordes en studie av 262 barn med AFP (onormalt tillstånd som kännetecknas av försvagning eller förlust av muskeltonus) efter att barnen vaccinerats eller fått injektioner. Sambandet mellan förlamning och vaccinering/injektion var tydligt. (3) Injektioner och vaccin kan försvaga kroppens försvar mot polioviruset på grund av kontaminering eller för att det uppstår en inflammatorisk process.

Kalawati Saran Childrens hospital, New Delhi, är centrum för polio i norra regionen och 52-76 procent av fallen av akut polio från the Union Territory of Delhi är registrerade här. Från detta sjukhus presenteras data under de senaste 13 åren. En detaljerad analys av 1 874 fall under år 1987 presenteras också. Trots storskalig vaccinering som utförs, har det totala antalet fall inte visat motsvarande nedgång. Incidensen av akut polio i Delhi har inte minskat under årens lopp: den var 14,7 per 100 000 invånare år 1976 och 15,25 per 100 000 år 1988. Det har inte skett någon förändring i sjukdomens epidemiologi över åren, förutom att sjukdom bland de fullt vaccinerade barnen har ökat från 1,3 procent år 1979 till 13,9 procent år 1988. Trots ett decennium av användning av det orala poliovaccinet har det inte skett någon väsentlig minskning av förekomsten av sjukdomen, och akuta alternativa strategier behövs. (4)

År 1989 fick 50 av 11 461 rapporterade poliofall förlamning och 1991 drabbades 17 av 11 218. Vaccinationstäckningen 1988 efter 3 doser opv var 91 procent och 1992 97,6 procent. Cirka 54 procent av de som drabbades av förlamning hade tidigare fått 3 doser opv. (5)

I slutet av 1997 gjordes en ny satsning, då genom The National Polio Surveillance Project. Poliofallen har minskat men vaccinets inblandning ifrågasätts:

 • Diagnoskriteriena har ändrats:
 • Fram till 1996 räknades alla fall av flaccid paralysis, AFP (onormalt tillstånd som kännetecknas av försvagning eller förlust av muskeltonus), som polio. Exempel på tillstånd som kan likna polio, tagna ur ”En förälders dilemma” Greg Beattie, kan vara aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation), CP, transversal myelit (inflammationer i ryggmärgen), demyelinisering (nedbrytning av myelin), diplegi (förlamning i två extremiteter). hemiplegi (halvsidig förlamning) etc…
 • 1997 och framåt räknas ett AFP-fall  som polio endast om ett eller flera av följande symtom uppträder: (1) Vilt poliovirus funnet i feces (2) Förlamningen kvarstår i minst 60 dagar (3) Patienten dör eller (4) försvann så ingen uppföljning kunde göras. Till exempel fanns år 1990 10 408 rapporterade fall av AFP varav alla fick diagnosen polio (100 procent). År 1999, med de nya diagnoskriterierna, fanns däremot endast 2 817 diagnostiserade poliofall (29 procent) av 9 587 anmälda AFP-fall.
 •  Immunitet kan ha uppnåtts av naturliga orsaker.
 • VAPP (vaccininducerad förlamning) är inte medtaget i beräkningen, vilken beräknas uppgå till omkring 300 fall per år.
 • Annan diagnos av AFP-fall där förlamningen varat i mer än 60 dagar men inget vilt poliovirus hittades i feces.
 • Människor är i dag inte lika utsatta för viruset på grund av förbättrade hygieniska förhållanden. I alla länder där poliovaccinet börjat användas har man sett en nedgång av sjukdomen långt innan införandet av allmän vaccinering. (6)

Inga ansträngningar har gjorts för att värdera den verkliga effekten av vaccinet och inga åtgärder har vidtagits för att minska antalet VAPP. Folket i Indien blir gång på gång försäkrade om att polio är på väg att bli utrotat. När det inte går som utlovat skyller de på barnen som inte ingått i programmet. Ingen verkar ta barnen som blivit förlamade av vaccinet på allvar, ej heller de fall där vaccinet trots upprepade doser inte fungerat utan barnen blivit sjuka ändå. (6)

Media får gång på gång restriktioner om att inte publicera några rapporter om vaccinets misslyckande och doktorer får rådet att inte diskutera riskerna för VAPP.  Allt för att inte tilltron till vaccinationsprogrammet ska brista.(6)

Det mest förbluffande med hela programmet är:

 1. Ingen vet om vaccinet verkligen skyddar.
 2. En oacceptabelt hög incidens av VAPP och läkarna får inte informera patienterna om att vaccinet kan orsaka polio i flera fall. (6)

I Indien har runt 700 miljoner människor inte ens tillgång till en toalett. Och med tanke på att ett litet gram avföring kan innehålla 10 miljoner virus, 1 miljon bakterier, 1 000 parasitägg och 100 maskägg, är det inte konstigt att sjukdomar sprids. En bristande hygienisk tillvaro är den primära orsaken till nästan alla infektionssjukdomar. Varje timme dör fler än 200 barn i Indien trots att det hade kunnat undvikas genom en satsning på rent vatten, bättre hygieniska förhållanden och näringsrik kost. (7)

Bara i Sverige lägger vi mer än 120 miljoner kronor per år på att köpa in vaccin (detta innan införandet av pneumokock- och hpv-vaccin). Marknaden för vaccin är verkligen lönande. Mellan 2005 och 2008 har förtjänsten fördubblats, från 11,6 miljarder dollar till 25,2 miljarder dollar. År 2013 räknar man med en försäljning på 50,7 miljarder dollar. (8) Polio var nästan helt borta i Norden innan man började vaccinationskampanjen. Sjukdomen är så sällsynt, att det inte finns någon anledning att vaccinera sig, speciellt när skyddsverkan är ytterst tveksam. Risken att utveckla polio i Sverige är ungefär lika liten som att bli biten av en haj! – Vaccinationer 1996 Vol.1 Nr. 3

Så sett ur denna synvinkel: Var det fortfarande värt det? Miljoners miljoner för att köpa in vaccin mot en sjukdom som man kan förebygga med hjälp av en minskad miljöbelastning samt näringsrik mat.

Källor:

1, Vaccinationer 1996 Vol.1 Nr. 3. / Häftet beställs på Näringsmedicinsk Tidskrift

2, Pubmed/8041891

3, Tropical Medicine and Hygiene

4, Pubmed/2361758

5, Pubmed/PMC1060517

6, Polio eradication: experts have misled us, by Yash Paul / Who is Yash Paul

7, The Hindu – A sanitation emergency, by Asha Krishnakumar 2003 Vol. 20, Issue 24

8, Scientia Veritas

Fördjupad läsning:

Redan 1929 kunde man i en dagstidning läsa om barnförlamningens gåtor. En del såg ett samband med vaccineringen och en man vid namn Berg lyckades hjälpa några barn att bli friska genom att läka deras tarmar. Kvacksalverilagen satte visst stopp för hans fortsatta arbete.

Poliovaccin – En kritisk granskning av Neil Z Miller

Vaccination Liberation – What part did vaccines play in the eradication of Polio?

Images Of Poliomyelitis – A Critique Of Scientific Literature

Unnecessary injections and paralytic poliomyelitis in India – pubmed/1475830

Provocative poliomyelitis causing postpolio residual paralysis – Indian Journal of Public Health

Unnecessary injections and iatrogenic poliomyelitis

Indian pediatricians have commented on the paralytic poliomyelitis in children given injections for fever. No discussions or campaign to reduce the number of injections followed. A definitive study has shown that not only the pattern but also the severity of paralysis is changed by injections’. Since 1980 unnecessary injections have probably produced paralysis in more than 600,000 Indian children who might, otherwise, have got away with non- paralytic polio and worsened paralysis in another million children. Indian Journal of Medical Ethics HV Wyatt 1996

As the risks of injections have been known for decades, it is regrettable that the campaign for eradication was not linked with one against unnecessary injections for fever. Jacob John has said that the burden (of vaccine polio) is not acceptable ethically. However, the burden of thousands of children paralysed by unnecessary injections is still accepted. It would help if the Indian Academy of Pediatrics campaigned urgently against the billions of unnecessary and unsterile injections which cause paralysis. The National Medical Journal of India HV Wyatt 2003

HV Wyatt har 90 publikationer på pubmed som går att läsa här

Text: Marina Ahlm/ Bild: Vaccininformation

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Jag är polioskadad sedan 1958. Hade inte fått något vaccin. Det är ett hån mot oss som lever med polio och numera postpolio att säga att vaccinet inte behövs eller är orsaken till alla polio fall. Vaccineringar är något man ska vara försiktig med. Det håller jag helt och hållet med om. Men polio viruset är ett magiskt tarm virus som vi inte kan stå emot utan vaccin.
  Ibland ska man tänka sig för innan man uppmanar människor till att inte ta vaccinet.

  • Linda Karlström says

   Hej Nillan!

   Jag beklagar verkligen att du måste leva med postpolio. Att däremot tro att du hade gått säker om du hade tagit vaccin stämmer inte överens med verkligheten, även om jag förstår att du gärna vill tro att det vore så. Vi har många artiklar just på ämnet polio här på vår sajt, du kan läsa dem för att få en djupare och bredare förståelse för poliovaccinet. Allt gott!

 2. Tack Marina, Linda och ni andra, för att ni kämpar emot denna vidriga hantering av läkemedelsindustrin.Svenska staten kastar bort skattemedel till big pharma för att förgifta befolkningen. Det krävs att folk vaknar upp ur djupsömnen och förstår sambanden i vår värld. Svenskar borde inse hur sjukt det är att spruta in massor med gift, i spädbarn, och även äldre…Det handlar ju om att tjäna pengar på folk. Vägra att medverka till denna sjuka agenda! De använder skräckpropaganda för att skrämma folk att tro att vacciner är bra, och om de inte tar dem så kommer de bli sjuka. Vidrigt. Kroppen har ett perfekt immunförsvar för att hantera sjukdomar, och det ska inte manipuleras med vacciner. Inse att din hälsa blir kraftigt försämrad med dessa gifter i kroppen.

 3. Bengt Norman says

  Jag tycker det är fascinerande oansvarigt att driva en hemsida som så ensidigt sågar allt vad vaccinering heter…

  Jag har en kamrat född 1966 som är svårt förlamad och kämpat hela sitt liv eftersom han fick polio som liten. Hans föräldrar nekade vaccination av religiösa skäl. Personligen anser jag sådant beteende borde vara straffbart.

  Det publiceras fantastiska siffror på hur många som skadas av vaccin på den här sidan, men när man källkritiskt granskar angivna källor hamnar man förbluffande ofta på obskyra sidor och visas material som ifrågasätts av en i stort sätt enig vetenskapskår runt om i världen.

  Jag säger inte att alla vaccin är hundraprocentiga, men de överdrifter och den skräckpropaganda jag sett här överskrider allt jag trodde var möjligt.

  Försök i stället ge en nyanserad bild, det skulle ge er belysning av baksidan mer trovärdighet.

  Det är för övrigt inte heller förbjudet att ge medicinska råd i Sverige, så jag ser ert avståndstagande från att svara rakt påå frågor snarare som ett sätt att inte vilja ta ansvar för det ni publicerar.

 4. undrande says

  Visste ni att det sista utbrottet av Polio i Sverige skedde 1977 i Järna?
  Det berodde på att antroposoferna där inte vaccinerat sig, vilket ledde till att en flicka blev förlamad för resten av sitt liv. Jag undrar hur glad hon är idag?

  http://faktoider.blogspot.se/2012/02/inget-vaccin-jarna-epidemier.html

  • Ja, vi känner till detta ”utbrott” som innefattade en en tvåårig flicka i polio typ 2. Man hittade också 26 friska smittbärare.

   Känner du till att det i Indien, där man använder det orala vaccinet, 2011 inträffade runt 47 500 fall av vaccininducerade muskelförlamningar (NPAFP) som kliniskt går att särskilja från polio men är mer än två gånger så dödligt. Risken att drabbas är högre ju fler vaccindoser som givits. Undras hur glada de är idag? http://www.omsj.org/reports/Puliyel%202012.pdf

   Vet du också om att b la Guillain-Barrés syndrom (GBS) som också kan leda till förlamning är en biverkning som kan uppstå efter vaccin. Jag undrar hur glada de blir då?

   Vet du också att man ger poliovaccinet för att förhindra förlamningar (annars är polio inte en farlig sjukdom) och att man under årens lopp har ändrat kriterierna för vad som ska kallas för polio?

   Har vaccinet lett till att förlamningsfallen i världen minskat?

   ”Before you believe that polio has been eradicated, have a look at this graph of AFP and Polio. If you are wondering why there is no data prior to 1996, go to the WHO website for AFP and you will see that there is no data prior to 1996, and note that AFP conitnues to rise in 2011. Acute Flaccid Paralysis (AFP) is just another name for what would have been called polio in 1955, and is used to describe a sudden onset of paralysis. It is the most common sign of acute polio, and used for surveillance during polio outbreaks. AFP is also associated with a number of other pathogenic agents including enteroviruses, echoviruses, and adenoviruses, among others. But in 1955, there was no attempt to detect anything other than polio in cases of AFP. Once the vaccine was mass marketed, the game changed.” http://www.vaccinationcouncil.org/2011/11/17/smoke-mirrors-and-the-disappearance-of-polio/

   • undrande says

    Hej Marina. Tack för ditt svar.

    Jag kände inte till det du skriver om OVP i Indien. Det ska jag läsa mer om. Dock använder vi väl inte den vaccineringsformen i Sverige?

    Är GBS på något sätt relaterat till Poliovaccin?

    Utifrån vad jag läst så har poliovaccinet besparat miljontals människor från onödigt lidande. Ett exempel är den svenska statistiken som utgör ett mycket talande exempel för att vaccinet ger oss ett bra skydd: http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/polio/

    Några avslutande frågor till Marina & co: Menar ni på allvar att ni vill att vi i Sverige ska sluta att vaccinera oss mot Polio? Om svaret är ja, hur motiverar ni detta ställningstagande?

    • Vi använder inte OPV i Sverige nej. Mest ett exempel på vad vaccin kan åstadkomma. Alla vacciner tillsammans innehåller även mätbara rester av 100 olika tillsatser, konserveringsmedel, kemikalier, antibiotika, celler från kalvar, kycklingar, apnjurar och aborterade foster. Ibland också oönskade virus och bakterier såsom SV40 (kan orsaka cancer) som påträffats i poliovaccinet, HIV som upptäcktes i tidiga hepatit- B-vacciner, ALV (kan orsaka cancer) som kan finnas i vaccin som innehåller kycklingceller eller är odlade på ägg och BVDB (kan orsaka diarré) från alla vaccin innehållande kalvserum. Alla substanser finns inte i ett och samma vaccin men flera av dem. Exempelvis innehåller DTaP-vaccinet formaldehyd, aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat, polysorbat 80 och gelatin.

     Ronald Desrosier, läkare och professor vid Harvard Medical School menar att det är en stor risk med att odla vaccin på apnjurar då vår kunskap endast är begränsad till ca 2% av möjliga apvirus. Dessa virus skadar inte apan men kunskapen om vad viruset gör i människan är inte helt känt. Dessutom vet man att ett virus vid namn SIV som kommer från apor är nära besläktat med HIV. Kan SIV virus som smittat människor via vaccin muterat och blivit till HIV? En del forskare menar att det just är så.

     I tidskriften Vaccine rapporterade de 2005 om de autoimmuna tillstånd som vid flest tillfällen sammankopplats med olika vaccin. Man hade gått igenom relevanta publikationer mellan åren 1966-2004. Den mest vanligt förekommande kopplingen till poliovaccin var GBS.

     Att miljontals människor besparats lidande pga poliovaccin betvivlar jag. Dels pga av att det aldrig varit en vanlig sjukdom och dels pga all skada vaccinet faktiskt gjort. När difteri- och kikhostevacciner infördes på 1940-talet i USA sköt fallen av paralytisk polio i höjden. Detta har dokumenterats i b la Lancet. Vid en närmare granskning visade det sig att det under 30 dagar efter en injektion ökade risken för att människor skulle drabbas av förlamning.

     En annan studie publicerad i New England Journal of Medicine visade att barn som fick en injektion inom en månad efter att ha fått poliovaccin, löpte åtta gånger större risk att få polio än barn som inte fick några injektioner. I Indian Journal of Medical Ethics skriver HV Wyatt 1996 att man beräknar att injektioner mot feber under 1980-talet, lett till att fler än 600 000 barn drabbats av förlamningar i onödan och förvärrat förlamningen på ytterligare en miljon. Flera studier pekar på att injektioner måste undvikas i länder med inhemsk polio.

     Enligt den undersökande journalisten Janine Robert är utbrott av polio i första hand orsakat av mänsklig miljöförstöring genom till exempel pesticider, kvicksilver, bly och arsenik. Dessa gifter leder till att kroppens motståndskraft försämras.

     http://www.sparks-of-light.org/Polio%201%20LR.pdf
     http://www.sparks-of-light.org/Polio%202%20LR.pdf

     Hurvida man väljer att vaccinera sig eller inte står var människa fritt så jag uppmanar varken det ena eller det andra.

     • undrande says

      Hej igen Marina. Tack för ditt svar. Jag uppskattar din sakliga ton och frånvaron av personangrepp.

      Angående ingredienserna: Du vet precis som jag att det är löjligt små mängder av dessa ämnen. Att de inte är toxiska i små mängder är mig veterligen grundligt testat. Du ska dock ha credd för att du inte drog upp kvicksilvret som ett potentiellt skadligt ämne. Det slutade tydligen användes i Sverige 1992 om jag minns rätt.

      Angående GBS: Det verkar råda en oklarhet i ämnet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19388722 Är det förresten denna studie du hänvisar till?

      Angående USA 1940: Har du någon källa till detta påstående? Är det relevant idag med tanke på de vaccin vi använder nu?

      Angående IJoME 1996: Har du en källa till detta påstående? Sifforna låter ju helt bananas. Kan de verkligen vara sanna? Vad är en injektion mot feber?

      Jag tycker det är märkligt att du inte vill svara på den sista frågan, med tanke på att du är med och driver denna sida. Vad är er ståndpunkt egentligen? Vill ni att vi helt ska sluta att vaccinera oss eller finns det vissa vaccin som ni tycker är motiverade?

      Jag kan såklart inte tvinga dig till ett svar, men jag tycker det är mycket viktigt att få veta det, med tanke på det allvarliga ämnet vi diskuterar. Du förefaller vara väl påläst inom ämnet, vilket jag antar gör att du är medveten om att en befolkning med låg vaccinationsgrad kommer att påverkas av diverse sjukdomsutbrott. Det faller ju liksom ett visst ansvar på er som för ut sån här information om det börjar bryta ut sjukdomsepidimier bland ovaccinerade människor. Vad har du för svar på detta?

      PS. Om du hänvisar till studier så får du gärna bifoga länkar till dem. Jag föredrar att läsa dem själv så att informationen är så ofiltrerad som möjligt.

      Vänligen Undrande

      • Även löjligt lite gift är alltför mycket gift, särskilt om det ska injiceras i spädbarn.

       Är du säker på att det inte är toxiskt? Var är studierna som visar hur alla dessa gifter samverkar och hur de påverkar oss på längre sikt? Ett ämne som visat sig vara ganska ofarligt för sig själv kan visa sig ha förödande effekter tillsammans med andra. Detta är något som tas upp väldigt bra i filmen ”Underkastelsen”. Lite mer kan man läsa här: http://www.nvic.org/doctors-corner/Aluminum-and-Vaccine-Ingredients.aspx

       Ja, det råder oklarhet i ämnet precis som med det mesta. Studien med de autoimmuna sjukdomar som är mest kopplade till ett visst vaccin finns här: http://www.murciasalud.es/archivo.php?id=68126

       Man beräknar att ungefär 1 % av biverkningar verkligen rapporteras: http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/UCM201419.pdf

       Exemplet från 1940 jag tog upp var för att påvisa att injektioner kan öka mottagligheten. Det finns bevis för detta i flera olika sammanhang. T ex en studie jag tar upp i själva inlägget http://www.tropicalmedandhygienejrnl.net/article/0035-9203(92)90104-K/abstract Kontaminerade nålar har funnits även sedan 1940, liksom att irritationer och nervskador kan uppstå i samband med injektion. Och polio kan lättare få fäste eller bryta ut i en person med nedsatt immunförsvar SAMT misstas för polio på den tiden då endast närvaron av AFP räckte för att få diagnosen polio.

       Attributable risk of DTP (diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine) injection in provoking paralytic poliomyelitis during a large outbreak in Oman. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1538150

       ”Intra-muscular injections may increase the risk of paralysis. Strenuous exercise and IM injections given when poliovirus has already reached the spinal cord can increase the severity of paralysis or convert a non-paralytic attack to paralysis. Although vaccines reduced polio in temperate countries, polio was thought to be no problem in the tropics. Since 1977 polio has been recognised as a massive problem in the third world: because it affects babies and very young children, it is properly infantile paralysis.” Undras vad som hände 1977? http://www.biomedsearch.com/nih/Poliomyelitis-infantile-paralysis-changes-in/7824688.html

       ”Skeletal muscle injury is known to predispose its sufferers to neurological complications of concurrent poliovirus infections. This phenomenon, labeled “provocation poliomyelitis,” continues to cause numerous cases of childhood paralysis due to the administration of unnecessary injections to children in areas where poliovirus is endemic.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC110068/

       Injections and paralytic poliomyelitis in tropical Africa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395791/

       ”Injections of vaccines provoked paralytic poliomyelitis in children in the UK and elsewhere. The effect of multiple injections has not been recognized previously but could be important in the tropics where children receive many injections. A number of epidemics of poliomyelitis between 1914 and 1962 are related to children with congenital syphilis or yaws under treatment with arsenicals or penicillin. Rates of 25% of children with paralysis occurred in epidemics while in non-epidemic periods the increase in susceptibility was about 25 fold. Other possible cases of provocation are discussed. Although in the tropics injections before paralysis may be causal, it will be difficult to prove that they are not coincident. The very high rate of paralysis following multiple injections is powerful evidence that injections in the tropics are often causal” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4035736

       Länken till Wyatt http://www.issuesinmedicalethics.org/041mi014.html

       ”There are few cases of provocation, but a new phenomenon of aggravation by unnecessary intramuscular injections given to children with fever has been described. Such unnecessary injections are thought to be the cause of more severe paralysis in about 45% of cases and of converting a non-paralytic attack into paralysis in another 30% of the perhaps 200,000 cases in India each year.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11129888

       Jag hittade precis ett intressant dokument ”En kollektion av mer än 1000 studier på vaccinmisslyckanden och biverkningar”. Där blir en del att plöja igenom 🙂 http://www.scribd.com/doc/90833914/Vaccination-Studies

       Slutligen så är det inte alls märkligt att jag inte kan svara mer uförligt på din sista fråga. Vi har nämligen en lag här i Sverige (soc.tj.lagen kap 4) vilken förbjuder oss att ge medicinska råd. Och varför skulle det vara vårt ansvar om det är folk som väljer att tacka nej till vaccinering? Visst, vi belyser de negativa effekterna men det slutgiltiga ansvaret är alltid ens egna. Precis som om du går till BVC sköterskan och hon/han rekommenderar dig att ta vaccin. Den personen lär säkert inte ta ansvar för alla biverkningar.

       Om det ska vara motiverat med en förebyggande hälsoåtgärd i form av ett läkemedel, som faktiskt kan leda till allvarliga biverkningar, anser jag personligen att nyttan på lång väg måste överstiga riskerna. Hur pass utsatt man är för en risk att drabbas av något är också individuellt och tanken på att det ska massvaccineras mot varje virus eller bakterie som kan leda till sjukdom är för mig helt främmande. Praktiskt taget vilken infektion som helst kan leda till allvarliga komplikationer om det vill sig illa.

       Eftersom du verkar så intresserad så rekommenderar jag dig: http://vaccin.me/2012/04/12/ny-bok-pa-svenska-om-vaccinationernas-risker-och-skador-utkommer-om-nagra-veckor/

       • undrande says

        Hej igen!

        Ahh, då förstår jag varför du/ni inte kan ge raka svar. När jag tänker efter lite så visste jag nog det.

        Boken hoppar jag. Jag har läst lite om den tidigare och förefaller inte speciellt trovärdig. Den ska bland annat innehålla delar av Andrew Wakefield och hans numera tillbakadragna studie samt även lögner angående kopplingen mellan Amishfolket och autism. Det blir svårt att boken allvar när man känner till detta. Men tack iaf.

        Nu ska jag sova. Ha det gött

        • Till: Undrande

         Dr Andrew Wakefield som beskrivs som en bedragare har i flera steg friskrivits misstankar genom juridiska processer och avslöjanden om hur hans belackare farit med osanningar. Journalisten Brian Deer har bevisats förvrida fakta. Ekonomiska band har avslöjats mellan industrin och aktuell medicinsk journal. Dr Walker Smith en av världens mest ansedda barnläkare och tillika Wakefields kollega friades nyligen helt i domstol från misstankar.

         Andrew Wakefield är INTE en bedragare. Hans studie med Walker Smith har kraftigt hotat en miljardindustri dvs vaccinationsiondustrin. Självklart gör den allt för att skydda sina intäktsströmmar.

         Vad har du för vetenskapliga bevis för att det är något fel på studien att amishfolket inte har autism i samma utsträvkning? Är det något du kan härleda till tex PubMed?

         • undrande says

          Tjena Sassersson!

          Angående Wakefield så säger mina källor annorlunda. Dessutom finns det massor av andra studier som falsifierat hans teori om kopplingen autism/vaccin. Om boken i fråga varit noga med att presentera sanningen tycker jag inte att de borde tagit med han och hans numera tillbakadragna studie.

          Jag är inte intresserad av dina konspirationsteorier och mitt förtroende dig är väldigt lågt av diverse andra orsaker. Barnvaccin är inte heller någon stor kassako i sammanhanget.

          Jag har inte läst om Amishfolket på PubMed vad jag kommer ihåg. Det var någon läkare på VoF:s forum som skrev det tror jag. Inte så mycket till källa kanske 🙂 Let me google it…

          http://imfar.confex.com/imfar/2010/webprogram/Paper7336.html

 5. Is the cure deadlier than the disease? Perhaps it is time to dim the celebrations and acknowledge that the greater issue is that of children being paralysed and that the vaccine may be playing a part in the problem. After all, paralysis was the first sign of trouble, not polio.

  http://www.tehelka.com/story_main52.asp?filename=Ne140412POLIO.asp

  Emma is a six year old little girl who is suffering from severe vaccine damage which has been verified by several leading experts. Emma is totally paralyzed and unable to move any part of her body. She cannot speak and breaths with the aid of a small tube inserted through a tiny incision in her windpipe called a tracheotomy.

  http://vactruth.com/2012/04/13/paralyzed-by-vaccinations/

  According to a new paper published today in the April issue of Indian Journal of Medical Ethics, polio vaccine appears to cause a clinically identical disease which is twice as deadly as polio.
  ”….. while India has been polio-free for a year, there has been a huge increase in non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP). In 2011, there were an extra 47500 new cases of NPAFP. Clinically indistinguishable from polio paralysis but twice as deadly, the incidence of NPAFP was directly proportional to doses of oral polio received. Though this data was collected within the polio surveillance system, it was not investigated. The principle of primum-non-nocere was violated.”

  http://childhealthsafety.wordpress.com/2012/04/07/third-world-duped-on-polio-eradication/

 6. Hanna S says

  Va dåliga ni är på att skriva ut riktiga referenser. Jag skulle gärna vilja läsa de artiklar ni refererat till, men ni skriver bara pubmed som är en sökmotor där flera tusen artiklar finns……Det kan väl inte vara så svårt att skriva ut riktiga referenser, snälla. Tack på förhand!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: