Läkare förnekar gifters roll i sjukdom

Autism is upon us because it’s the outcome of the 50-year experiment of dousing every living being with an of toxic substances, including vaccines. –Dr. Gregory Ellis

Theoharides Ph.D., M.D., är chef för det Molekylära immunofarmakologiska och läkemedelsutvecklande laboratoriet samt professor i farmakologi, biokemi och invärtesmedicin vid Tufts University. Han fick sina examina från Yale universitetet och har publicerat över 300 forskningsrapporter och tre läroböcker.

Dr Theoharides var den första att visa att mastceller kan stimuleras av icke-allergiska triggers, som stresshormoner, genom utsöndring av inflammatoriska förmedlande molekyler som selektivt leder till störningar i tarmens blod-hjärnbarriärer. Baserat på dessa upptäckter föreslog Dr Theoharides det nya konceptet att mastceller spelar en avgörande roll vid hjärninflammation och autism. Nedan följer ett utdrag av de publikationer som han bidragit med.

Sammanställning: Marina Ahlm

Autism Spectrum Disorders  (ASD/NPF) diagnostiseras i tidig barndom och inkluderar autism, aspergers syndrom och genomgripande neurologisk sjukdom t ex atypisk autism. ASD är förknippat med varierande grader av dysfunktion i kommunikation och sociala färdigheter, repetitiva och stereotypa beteenden, samt svårigheter med koncentration och inlärning. De flesta med ASD har även matintolerans och andra allergiska symtom vilket tyder på en ökad aktivering av mastceller. Olika faktorer som t ex allergier, infektioner och miljömässiga triggers kan aktivera mastceller till att släppa ifrån sig inflammatoriska och neurotoxiska molekyler. Dessa kan störa tarm-blod-hjärnbarriären och/eller aktivera riskgener, vilket bidrar till hjärninflammation och ASD. (1)

Vid en granskning av 450 publikationer fann man att en ökad oxidativ stress och en dysfunktion av immunförsvaret fanns närvarande vid ASD (Autism Spectrum Disorders).  Dessutom såg man kopplingar mellan en aktivering av mastceller och störningar i tarm-blod-hjärnbarriären och inflammation i hjärnan. (2)

Tungmetaller som kvicksilver kan resultera i neurologiska skador och leda till defekter i utvecklingen. Kvicksilverföreningar kan hittas i olika läkemedel, vaccin, tandfyllningar, bekämpningsmedel och t ex tonfisk. Den möjliga skadliga effekten av att använda kvicksilver som konserveringsmedel i vaccin har debatterats ingående och de flesta epidemiologiska studierna stödjer inte ett orsakssamband. Dock hade 87% av de som ingår i VAERS (Amerikanska biverkningsregistret för vaccin) just ASD. Dessutom såg man att antalet var högre bland de som utsatts för vaccin innehållande kvicksilver. Flera epidemiologiska studier har också visat ett signifikant samband mellan kvicksilverexponering och ASD. I föreläsningen (nedan) förklarar T.C. att epidemiologiska studier inte ger en förklaring till hur vi fungerar på individnivå.

Martha R. Herbert har dragit liknande slutsatser med att det finns väldigt starka kopplingar för att autism till stor del är en miljöbetingad sjukdom. Denna utlöses i individer med varierande genetiska predispositioner eller brister av olika slag t ex glutation, en viktig antioxidant som har en central roll i kroppens förmåga till avgiftning. I flera grupper av barn med ASD har man funnit markörer som visar på en känslighet för tungmetaller. Trots detta har många studier inte funnit något samband mellan just kvicksilver i vaccin och ASD.

En studie fann ingen som helst skillnad av mängden kvicksilver i blodet, mellan de med ASD och kontrollgruppen. Författarna påpekade dock att testet endast visade nylig exponering och att upptäckten varken speglade en kronisk exponering eller sade något om orsakssambandet. Andra hävdar att det finns legitim oro för att även mindre exponering har påverkan och att mycket skada kunnat undvikas genom att utesluta thimerosal från t ex vaccin. (4)

Att enbart ange kvicksilver som orsak till autism ger en missvisande bild då man måste se till den totala belastningen som en individ utsätts för. Både kemikalier i sig eller vaccin kan vara den faktorn som gör att det blir för mycket för en individ att hantera. WWF rapporterar om att den idag allt större exponeringen av kemikalier leder till neurologiska skador, minskad IQ och ohälsa av olika slag. Varje dag utsätts barn för kemikalier vars säkerhet ännu inte är testad. WHO beräknar att ca 3 miljoner dör årligen p g a luftföroreningar.

Yttre föroreningar i kombination med inre som t ex vacciner, vissa läkemedel, fluor, bekämpningmedel via maten osv blir till en stor belastning. Vacciner i sig är en särskilt oroväckande faktor då giftiga ämnen som t ex kvicksilver och aluminium  injiceras direkt in i kroppen. Vissa vaccinkomponeneter passerar direkt genom blod-hjärnbarriären och påverkar på så vis hela nervsystemet. Det är dock inte bara de giftiga ämnena i vaccin som ställer till det utan även förekomsten av eventuella levande virus som skapar problem för hjärnans immunförsvarsceller.

Medicinen har gömt den ständigt närvarande faran med de tusentals kemikalier som används av industrin. Detta eftersom det är en industri som använder giftiga kemikalier i form av läkemedel.

Kemikalier är inte säkra, vilket naturforskare känner till och därför försöker leva efter den kunskapen. Detta är en mardröm för många läkare som har någon form av känslighet för de realiteter som miljlömedicinen jobbar efter, att diagnostisera problem och sjukdom som inträffar mot bakgrund av en kemisk belastning inklusive de ständigt närvarande och allvarliga biverkningar från mediciner. Den allmänna tendensen allopatiska läkare har när de förnekar gifternas roll i sjukdom är att felaktigt överdriva bakterier och virus som den viktigaste orsaken till sjukdom. Deras oförmåga att förstå när kemikalier blir överväldigande för en viss individ är tragisk.

Många mediciner (och kemisk toxicitet i allmänhet) hämmar immunförsvaret och gör att bakterier och virus får fäste där de normalt sett inte skulle. Detta kallas latent infektion och är något som man t ex  sett vid användandet av vissa läkemedel mot artrit. Dessa får en ökad benägenhet att drabbas av TBC…

Det medicinska etablissemanget medger att orsaken till autism ännu inte är ”helt” känd och de har fräckheten att försäkra föräldrar om vad som inte är orsaken. de insisterar om och om igen att vacciner är säkra och inte alls kan göra skada. Visst på grund av deras benägenhet att se de flesta sjukdomar som virala och bakteriella problem så kan man förstå deras uttalanden. Det bör noteras att det finns lite underförstådda uttalanden om, att förutom spekulationer, så har autism ”en stark genetisk orsak”. Detta uttalande är något som används då sjukdomen inte kan förklaras av virus eller bakterier. En viktig punkt som ofta ignoreras är vaccin som en utlösande faktor i ett redan försvagat barn.

En annan riskfaktor är när man grupperar vacciner tillsammans, speciellt levande virala vacciner. Detta ökar belastningen på immunsystemet och mässlingsvirus är känt för att framkalla autoimmuna reaktioner. Detta leder till en ökad mottaglighet för efterföljande mikrobiella infektioner och blir extra tydligt i undernärda barn. Det är därför viktigt med adekvata nivåer av speciellt vitamin A och C. (5)

Kan en sjukdom som snabbt ökar i frekvens vara genetiskt betingad?

Grundsvaret på denna fråga är nej. Gener är som hårda partiklar. De slits inte ut, de smälter inte samman och de förändras inte på något systematiskt sätt av den omvärld i vilka de förekommer. Med mycket låg frekvens omformas – muterar – de och då oftast på ett sätt som inte gynnar dess bärare. Detta innebär att en populations (samhällets) genetiska sammansättning förändras endast långsamt över tid. De gener som finns i en generation, återkommer i kopierad form till nästa generation. Skadade anlag som tillkommer på grund av nya mutationer balanseras av att ett motsvarande antal anlag försvinner på grund av att deras bärare överlever kortare tid eller får färre barn än normalt. Det råder således stor tröghet vad gäller frekvenserna varmed olika genetiska kombinationer förekommer i populationen.

Det innebär att om en sjukdom är strikt genetiskt betingad, det vill säga om det är bärarna av en viss genkombination som drabbas av sjukdomen och endast dessa, så kommer frekvensen av sjukdomen att vara i det närmsta konstant över tid. En i strikt språkbruk genetiskt sjukdom kan således vare sig öka eller minska i snabb takt. (5)

Såhär säger Smittskyddsinstitutet om tiomersal:

”Kvicksilverföreningar som tiomersal (på engelska: Thimerosal) användes tidigare som konserveringsmedel i flertalet vacciner i barnvaccinationsprogrammet. Numera används som konserveringsmedel en organisk fenol-förening, fenoxietanol med låg toxicitet som bryts ner och snabbt försvinner ur kroppen. Flera vacciner levereras i engångsförpackningar och innehåller inget konserveringsmedel. De vacciner som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet är fria från kvicksilverinnehållande konserveringsmedel sedan 1992-93. Tidigare användning av kvicksilverföreningar i vaccinerna hade inga påvisbara negativa effekter, men allmänna miljöhänsyn har lett till att kvicksilverhaltiga konserveringsmedel tagits bort ur vaccinerna.”

Även då de epidemiologiska studierna visar att ett samband mellan kvicksilver och autism inte finns menar T.C. att det är ett starkt statistiskt samband till att det är just så. Epidemiologiska studier visar inte hur vi fungerar på individnivå.

Se hela föreläsningen med T.C. Theoharides här: Mast cells disrupt the gut-blood brain-barriers and contribute to autism 

Sammanställning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto/ Victor Habbick 

Källor:

1. pubmed/20074449  

2. pubmed/19640207

3. Journal of Neuroinflammation – Mercury induces inflammatory mediator release from human mast cells

4. MarthaHerbert – Contributions of the environment and environmentally vulnerable physiology to autism spectrum disorders

5. GordonResearch – Multiple causes of autism spectrum disorders

6. .Vittnade genforskare i Malmö tingsrätt

Relaterad läsning:

The Ultimate Gamble: Do Childhood Vaccines Result in Genetic Hybridization from Alien Human and Animal DNA Contents? By  Harold E Buttham, March 13th, 2012

NaturalNews – The great thimerosal cover-up: Mercury, vaccines, autism and your child’s health

Vaccines and Brain Inflammation, by Harold E Buttham

Läkartidningen skriver om mastceller

”Mastceller är främst förknippade med allergiska reaktioner, men ny forskning visar att mastceller också deltar i en rad andra sjukdomar och vid kroppens försvar mot patogener”

The Danger of Excessive Vaccination During Brain Development, by Russell L. Blaylock, M.D.

Karin Öckert skriver om toxiner

”Många av våra xenobiotika tillhör gruppen kolväten, vilka är fettlösliga ämnen liksom kvicksilver, passerar de lätt alla membran i kroppen och ansamlas främst i organ med mycket fett. Detta är skälet till att hjärnan är det främsta målorganet, ty hjärnan består av 60 % fett. Att så många symtom är mentala och psykiska är alltså inte att undra på. Depression, ångest, irritabilitet, dåligt minne, koncentrationssvårigheter, beslutsvånda och yrsel är vanliga, tidiga symtom. Därmed är det inte så konstigt att patienterna oftast fått diagnosen psykosomatisk sjukdom, men en riktigare diagnos är i de flesta fall somatopsykisk sjukdom. Det tycks vara så att Freud fick oss att glömma att hjärnan är ett organ, som liksom andra organ drabbas av biokemiska brister och förgiftningar. Vare sig påfrestningarna på hjärnan är av emotionell eller kemisk natur så är symtomen likartade.”

Journal of Inorganic Biochemistry – Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Kan någon förklara för mig alls vad detta stycke skulle betyda? Det är som om någon som inte gått i skolan och inte pratar svenska har försökt skriva något om mastceller och misslyckats – nära sanningen kanske?

  Dr Theoharides var den första att visa att mastceller kan stimuleras av icke-allergiska triggers, som stresshormoner, genom utsöndring av inflammatoriska förmedlande molekyler som selektivt leder till störningar i tarmens blod-hjärnbarriärer.

  • Du kan få texten på engelska så kanske det blir lättare för dig:

   Dr. Theoharides was the first to show that mast cells can be stimulated by non-allergic triggers, such as stress hormones, to secret inflammatory mediators selectively leading to disruption of the gut blood brain barriers. Based on his discoveries, Dr Theoharides proposed the novel concept that mast cells play a critical role in brain inflammation and autism.

   Du kan läsa mer här:
   Dr. Theoharides will present a lecture targeted to both parents and professionals. He will present, in a way accessible to scientists and non-scientists, his research concerning neuro-inflammation, mast cells and autism, and discuss a practical treatment option. Dr. Theoharides’ research sheds new light on symptoms common to many children with autism. http://www.algonot.com/pdf/NAA-NYMetroDrTheoFlyer.pdf

   Autism spectrum disorders and mastocytis. http://mastcellmaster.com/documents/Autism-mastocytosis-Intl-J-Immunopathol-Pharmacol2009..pdf

 2. P.S. An ”autism gene” has not been isolated despite the millions spent by Autism Speaks and the BILLIONS spent by the U.S. government, searching for one. (All to try to disprove the vaccine-autism link.)
  http://www.ageofautism.com/2012/04/light-it-up-true-autism-speaks-funded-274-million-dollars-in-genetics-studies.html

 3. Pål Bergström says

  Mycket bra artikel.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: