Kolloidalt silver – hjälp eller stjälp

Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på flera av våra vanligaste infektioner? Hjälpen heter kolloidalt silver – en substans som består av destillerat vatten och miljarder små silverpartiklar. Silver har använts som botemedel/läkemedel i över hundra år.

Text: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

Bakterier, virus och svampar orsakar många av de mindre sjukdomar vi drabbas av idag, allt från snuva och förkylningar till matförgiftning. Vi får många av dessa sjukdomar då vi vistas bland människor som går och sprider dessa mikroorganismer. Genom att spraya kolloidalt silver i näs-, mun- och halsregionen, så kan vi döda många virus och bakterier som annars skulle föröka sig tillräckligt mycket för att kunna göra oss sjuka om mottagligheten för det finns.

Det har sedan urminnes tider varit ett känt faktum att silver är ett av de mest effektiva ämnen som finns för att ta död på bakterier, svampar och virus. I kolloidal form är silver mer effektivt, även i så låga koncentrationer som 10-15 ppm (parts per million = miljondelar), motsvarande 10 milligram per liter. Trots den låga koncentrationen innehåller varje kubikmillimeter ca en miljard silverjoner! Silverjonerna som är många gånger mindre än mikroorganismerna, fäster på mikroorganismen och dödar den genom kemisk oreda. För de mänskliga cellerna är dock silvret ofarligt och en studie har  visat att de goda magbakterierna inte behöver påverkas då de ofta har en tjockare cellvägg där silvret inte tränger in, till skillnad från de  sjukdomsframkallande bakterierna med tunnare cellvägg. Skulle dock en påverkan på magen ske, åtgärdas detta med hjälp av goda magbakterier.

Världshälsoorganisationen, WHO:s säkerhetsdata för rent silver, visar att man kan konsumera upp till 10 gram rent silver under en livstid om 70 år utan att överskrida myndighetens Nolleffektdos – NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). Detta är fullkomligt säkra nivåer som inte ger den minsta oönskade effekt från silverintaget. 10 gram rent silver motsvarar ett tusen liter av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver. Det är också viktigt att förstå att elektriskt genererade silverjoner inte går att jämföras med upplöst silver i salpetersyra, vilket bildar silvernitrat (lapis). Det är detta man refererar till när man säger silver i ”saltform”. Elektriskt genererade silverjoner är till skillnad från saltgenererade – helt ofarliga. Silvernitrat kan vara toxiskt och är därför inte att rekommendera för konsumtion.

Silverjoner är faktiskt extremt säkra sett ur ett mänskligt perspektiv. I sammanhanget kan också nämnas att det mesta kan vara giftigt i fel mängd – till och med vatten. Amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, EPA, gjorde häromåret en sammanfattning av forskning och erfarenhet av silverjoner i samband med godkännandet av en silverjonbaserad desinfektionsprodukt och kom fram till att LD50 (Lethal Dose 50) ligger kring 2-5 gram silverjoner per kilo kroppsvikt. Översatt till ren svenska betyder detta att en vuxen man på 80 kilo vid ett och samma tillfälle kan sätta i sig minimum 160 gram silverjoner innan det börjar bli farligt. Översatt till ett 10 ppm (10 mg per liter) starkt kolloidalt silver, så innebär det 16.000 liter vid ett och samma tillfälle. Den som vet hur farligt vanligt vatten är, vet att om man dricker 8 liter vatten så dör man av själva vattenintaget . Vanligt vatten är alltså 2000 gånger mer giftigt än silvret i ett vanligt kolloidalt silver.

Man har också sett att silvret inte innebär någon risk för att bidra till problem med resistenta bakterier, då denna egenskap är något bakterien snabbt släpper om den skulle uppstå. Man konstaterar att bakterien släpper denna funktion för att spara energi. Få forskare och experter tror därmed att en brett förekommande silverresistens någonsin kommer utvecklas till att bli ett stort problem. Ej heller innebär användandet av silverjoner någon större påverkan på miljön (men visst man kan fråga sig nyttan med att det ska användas hej vilt i alla möjliga produkter). Silverjoner som finns i silvervatten är inte stabila nog att finnas i naturen under en längre tid då de snabbt binder till sulfidjoner och skapar silversulfid. Dessa sulfider är inte på något sätt farliga för varken växter eller vattenlevande organismer då de är stabila molekyler som inte helt lätt reagerar med andra molekyler.

Bred silverresistens är inget annat än spekulationer som inte ens smittskyddsinstitutet håller med om. Vi har haft silverbaserade produkter ibland oss i tusentals år. Danska forskare synade 2007 sitt lager av antibiotikaresistenta stammar med bakterier och kontrollerade om dessa stammar även var silverresistenta. Av 400 kontrollerade stammar så var inte en enda silverresistent. Om nu kontakt med silver skulle skapa mängder med resistenta bakterier, så borde bärandet av silversmycken skapa resistenta hudbakterier som sprider ut sig i naturen och därmed kunna bidra till att bakterier över lag blir silverresistenta. Trots att mänskligheten under tusentals år använt sig av silversmycken, så finns ingen bred problematik med silverresistenta bakterier. Det saknas idag forskning som skulle visa att det kan utvecklas till att bli ett stort problem.

Hur kan silvervattnet användas:

Sprayning av kolloidalt silver kan vara ett effektivt sätt att behandla hals och näsa. Detta upprepas varje timme vid första symtom. Därefter 2-3 gånger under dagen och några dagar efter att symtomen försvunnit. Kolloidalt silver är mycket svårt att överdosera då det krävs oerhörda mängder under lång tid för att så ska ske. En annan fördel är att silvret kan användas var som helst på kroppen; droppas i ögonen vid ögoninflammation, användas i nässkölj mot  besvär i bihålor, baddas på acne som orsakas av bakterier, droppas i öronen vid infektioner, sprayas på sår och andra hudinfektioner, samt kan tas i en lite större mängd, upp till någon dl, vid maginfluensa.

Eftersom bakterier har en väldigt snabb reproduceringstakt, gäller det att upprepa behandlingen ofta. Precis som med antibiotika bör man hålla på även ett tag efter det att man känner sig besvärsfri. Detta för att förhindra att de få överlevande bakterierna förökar sig igen, vilket kan leda till att förkylningen blommar upp på nytt. En antibiotikakur om 10 dagar bygger på samma princip. En avbruten antibiotikakur kan som bekant få som följd att infektionen återkommer.

Nu försöker myndigheterna få till stånd ett förbud mot all form av silveranvändning då det anses vara skadligt för vattenlevande mikroorganismer. Men hur kommer det sig att silver kan vara så skadligt och farligt när just detta är något som används som botemedel för akvariefiskar då de drabbas av svamp eller bakterieangrepp. Då häller man ner Fungistop i vattnet vilket består av en silverkolloid med styrkan 2000 ppm. Detta motsvarar att hälla ned 2 liter rent 10 ppm starkt kolloidalt silver i ett akvarium med storleken 20 liter. Fiskarna dör konstigt nog inte av detta utan får istället hjälp med att läka sår och bli av med bakterie- och svampangrepp, en egenskap vi människor borde ta tillvara på för att undvika onödig läkemedelsbehandling.

Vatten är förutsättningen för allt liv, även för bakterier och parasiter. 80 procent av alla sjukdomar i utvecklingsländerna är vattenburna och orsakar 90 procent av barnadödligheten där. Så utan tvekan är det viktigt att vi är rädda om vårt vatten. Förutom att vattnet kan räknas som otjänligt pga alltför hög halt av bakterier, anses vattnet ha sämre kvalitet om det innehåller för höga halter av järn, klorid, arsenik, bly, fluorid, kadmium, ammonium-kväve, nitrit-kväve, nitrat-kväve, aluminium, sulfat och koppar. Är det verkligen silveranvändning för att hålla borta infektioner som utgör en fara för vårt vatten?

Tvärtom används faktiskt silver i just syftet vattenrening. Silver- och kopparjoner har sedan antiken använts för att rena vatten från bakterie- och algtillväxt. Den som först använde sig av silver i vattenreningssammanhang var den persiske kejsaren Cyrus (Xerxes) som hade som regel att förvara allt vin och vatten i silverklädda kärl. Det var den tidens kylskåp skulle man kunna säga. I vilda västern brukade man lägga en silverdollar i vattenkärlen då man visste att vattnet höll sig bättre då. Ett annat faktum som få känner till är att silverjondesinficerat vatten har använts i över 40 år ombord på fartyg världen över. Dessa system har installerats på tusentals fartyg sedan 1970-talet.  Silver i vattendesinfektionssammanhang är konstaterat ofarligt och det finns i modern tid minst 40 års erfarenhet av tekniken utan att man registrerat några biverkningar. Flera miljoner människor i form av sjömän och passagerare får antas ha druckit silverjondesinficerat vatten under denna period.

Man kan också fråga sig varför just silvret anses vara ett så stort hot mot miljön att det ska behövas ett förbud? Kolloidalt silver representerar ett ”utsläpp” av ca ett halvt kilo silver (50.000 liter) fint fördelat över hela riket per år. Inte ens när man hade 47 mg silver per kg rötslam 1987 (2011 –  4 mg) så rapporterades det om skador på miljön. ”Utsläppet” har alltså minskat med 90%! Detta kan ställas i relation till en allt större ökning av antibiotika och läkemedelsrester som läcker ut i naturen. Detta i sin tur leder till skador vi fortfarande vet väldigt lite om men att det leder till tvåkönade fiskar och resistenta bakterier vet vi med säkerhet. Klok användning av silver kan i sin tur leda till att vi kan få bukt med resistenta bakterieinfektioner samt en minskad och onödig användning av antibiotika. Det finns en massa fall då elektrokolloidalt silver dödat antibiotikaresistenta bakterier.

Dessutom är det så att det i vissa delar av världen dör fler människor av pesticider än infektionssjukdomar. Var är alla aktioner och informationsspridning kring detta? Redan nu besprutas jorden med miljontals ton giftiga kemikalier varje år. Ogräsmedlen förgiftar vårt grundvatten såväl som våra jordbruks- och skogsmarker. De skadar naturligt växt- och djurliv. Många organismer, som har en naturlig levnadsmiljö bland de växter som bekämpningsmedlen dödar, de försvinner. Användningen av kemiska bekämpningsmedel leder därför till utrotning av en rad växt- och djurarter. Det är enligt de flesta experter stor skillnad på miljöns förmåga att hantera naturliga grundämnen än hantering av människors framställda kemikalier.

Sedan har vi alla miljontals vaccinationsdoser som fortfarande innehåller ett av vår planets allra giftigaste ämne, kvicksilver. Hur kan någon någonsin ge ett enda giltigt skäl för att det överhuvudtaget fått fortgå så här länge? Förutom kvicksilver har vi andra ämnen som t ex aluminium, vilket en av världens främsta aluminiumexperter Professor Chris Exley uttrycker sin oro för. Han säger att metallens utbredning via vatten, livsmedelsförpackningar, vacciner, läkemedel och mat och dryck, blir allt större. Man vet om att det är en neurotoxin och det finns ännu ingen fastställd säkerhetsgräns. Dessutom har en ny kanadensisk studie visat att aluminium som adjuvans kan leda till toxicitet. Studien bekräftar också att aluminium kan leda till vaccin-inducerade permanenta skadliga förändringar i hjärnans och immunsystemets funktioner.

Så varför denna hets mot just silver kan man fråga sig? Ännu mer märkligt kan tyckas är att oavsett giftigheten på de ämnen som injiceras i levande varelser är argumenten som oavbrutet upprepas, att det är så löjligt små mängder, inte tar man skada av det. Men silver ska man kritisera utan att man vet varken form, intagsmängder eller koncentration. Man antar att det är samma sak som silvernitrat med 300.000 ppm styrka… Detta medan silver kan erbjuda människor ett säkert och effektivt medel som kan hjälpa dem att hålla sig friska. Läkemedelsanvändningen minskar och problemet med resistenta bakterier behöver inte växa till ett hot mot folkhälsan. Var är logiken i allt detta?

Efter att ha gått igenom all tillgänglig forskning kring silver så konstaterade Alan Lansdown att “Metallic silver and silver compounds are used widely in medical devices and health care products to provide antibacterial and antifungal action. Experience has shown that they are generally safe in use and effective in controlling pathogenic organisms.”

”Silver has been used for centuries as an antimicrobial agent to reduce bioburden and prevent infection. Its usage diminished when antibiotics were introduced but remained one of the most popular agents for wound infections, especially in burned patients. Incorporation of silver into a range of hygiene and healthcare applications has increased, and this has raised concerns over the development of silver resistance, toxicity, methods of testing products and evidence of efficacy. The published evidence for resistance and toxicity is limited and associated with frequent and high levels of silver used. Increasing evidence of improved antimicrobial activity of nanoparticles of silver and possible dual immunomodulatory effects are exciting. This may lead to further product development as potential alternative preservatives as some currently available preservatives have an increasing incidence of allergic reactions. Acknowledging the role of the carrier is important, and as silver is active when in solution, opens a window of opportunity in personal hygiene area. This is important in an age when multiple antibiotic-resistant bacteria are becoming prevalent.”  Microbiol. 2009 Aug;49(2):147-52

 

Text: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

Källor:

The use of colloids in health and disease

A Pharmacological and Toxicological Profile of Silver as an Antimicrobial Agent in Medical Devices

Colloidal Silver publications

Colloidal Silver Bacteriology Study Results

Bactericidal activity of combinations of Silver–Water DispersionTM with 19 antibiotics against seven microbial strains

Synthesis and effect of silver nanoparticles on the antibacterial activity of different antibiotics against Staphylococcus aureus and Escherichia coli

Formation of colloidal silver nanoparticles stabilized by Na+-poly(gamma-glutamic acid)-silver nitrate complex via chemical reduction process. 

Silver Colloid Nanoparticles:  Synthesis, Characterization, and Their Antibacterial Activity

Colloidal Silver: Where does it go when you drink it and how long does it stay there?

Ionosils virusdödande förmåga

I en studie gjord på Ionosils virusdödande förmåga, så ser man att produkten har en mycket god avdödande effekt på MS2 virus. MS2 är en bakteriofag med diameter 27-34 nm som används i olika studiesammanhang när man vill se effekt på virus. 

Statens Serum Institut har undersökt 400 antibiotikaresistenta bakterier och funnit att ingen hade silverresistens

Forskningsstudier på kolloidalt silver visar enastående effekter! Läs experternas svar, rekommendationer och forskning!

Kolloidalt silver – funktion och erfarenheter

The benefits of silver in hygiene, personal care and healthcare.

Discover How Sovereign Silver™ Promotes Healthier Immunity

Nagelsvamp

Bensår

Fungistop – medel för akvarier

Handbok för vardagsekologi – Vatten

Green synthesis of silver nanoparticles for the control of mosquito vectors of malaria, filariasis, and dengue

Efficacy of plant-mediated synthesized silver nanoparticles against hematophagous parasites

Synthesis of pediculocidal and larvicidal silver nanoparticles by leaf extract from heartleaf moonseed plant, Tinospora cordifolia Miers

Larvicidal activity of synthesized silver nanoparticles using Eclipta prostrata leaf extract against filariasis and malaria vectors

Reports on Malaria, contract signed with Africa

Spårelement i mark, grödor och markorganismer – en litteraturstudie

Antibiotika och miljön

Läkemedel och miljö – okunskapen oroar

Miljöpåverkan från läkemedel – vems huvudvärk?

Läkemedel som miljöhot

In parts of the developing world, pesticide poisoning causes more deaths than infectious diseases

Herbicidresistenta grödor – hot mot ekologiskt jordbruk

Tiomersal i vaccin ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser

Is aluminium really a silent killer?

Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations

Aluminum Adjuvant in Vaccines Causes Risk to Children According to New Journal Report

Residues of Silver in Foods from Food Contact Surface Sanitizing Solutions; Exemption from the Requirement of a Tolerance

Risks of Colloidal Silver

Colloidal Silver Information

En mer balanserad syn på silver

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Kaarina Andersson says

  Har läst nu om KS , undrar vilken effekt den har mot rosfeber, vilket jag har två-tre gånger om året, vågar knappt resa någonstans. Ville ha antibiotika hemma att ta så fort som möjligt, men min vårdcentralens syster nekade mig, på internet tycktes att man skulle ha hemma medicinen, febern blossar upp på någon minut, svimmar o s v.

  • Det går inte att kommentera eftersom det inte finns något angivt om koncentrationen av silver i näsdroparna. Ett yttrande om detta är helt ovetenskapligt så länge dosen inte är känd.

   Det finns ett fall till i vårlden som jag känner till, men då handlar det, vad jag vet, om en individ som har stoppat i sig kopiösa mängder silver och, vad jag vill minnas, i form av silvernitrat.

 2. ZapCandia says

  Kolloidalt silver fungerar men är sannolikt inte ens i närheten av väteperoxid terapier resp ozonterapier. Det samtliga hr gemensamt är ökad syresättning av kroppen. Syresättningen är nyckeln till hälsa.

 3. Som jag tidigare skrivit, kommenterat, på denna blogg så använder hunden och jag colloidalt silver, jag själv har använt silver under många år, återsmittas hela tiden, med nya röda ringar och även om jag är osäker på huruvida smittan eliminerats överhuvudtaget ngngång, pga. nya smittor, så har jag faktiska empiriska belägg för att colloidalt silver hjälpt mig. Ifrågasätter om jag varit vid liv nu utan räddningen colloidalt silver. Ledvärken, tröttheten, brainfoggen, huvudvärken, smärtor i hjärttrakten, ja hela kropen, , etc. etc. har försvunnit efter halvårsvis dagligt intag av silver. Brukar numer ta 30 ml ggr. 2, per dag. Hunden 30 ml. varje dag, ibland 2 ggr. 30 ml, beroende på hur stel , trött och flämtande han är. Vi tänker fortsätta hela VINTERN. i somras så har vi båda använt månadslånga (pluralis) anibiotika kurer, som inte botat oss. Hunden har ett bra psyke och humör, en glad tätpälsad schäfer, som låter sig behandlas, hanteras. Han om någon fattar innebörden av behandling, han ställer upp sig och gapar när det är dags. Under kommande Jul, så blir det def. ingen huggen gran inomhus, då den kan medföra att fästingarna följer med in.

  Nu får det vara nog, tänker låta sy upp helkläder till hunden, med ett tyg som kroppen kan andas i, samt stövlar till honom. När han kommer in har jag tänkt lägga overallen, stövlarna i frysen , sedan på med en ny uppsättning, när det är dags att gå ut igen. Ta av honom kläderna innan han kliver över tröskeln.

  Själv funderar jag på att skaffa nga. vita biodlardräkter med ansiktsskydd å allt, myggen anfaller mig i hundratal, samma förfarande där som hundens skyddsoverall, in och ut i frysen. Eftersom naturen är oerhört viktig, för oss alla,och vårt välbefinnande, ( om även fullständigt livsfarlig numer) så är ju skyddskläder ett bra alternativ, ”bara att gilla” läget och anpassa oss till en miljö utomhus som hotar vår hälsa. Skyddsdräkter är ett bra alternativ, för de som bor på landet, odlar, hanterar gräs, hö etc.

 4. Studies conducted over decades at the College of Physicians and Surgeons,
  Columbia University revealed that the minimum bactericidal concentration of
  silver required for biocidal activity against bacteria in pure water was 0.1ng/mL or
  0.1 ppb.
  A project begun in the early 1970’s by Robert Becker, an orthopedic surgeon,
  involved a silver nylon product. This project was instigated in order to find an
  electromagnetic shield. Instead, it lead to the revolutionary discoveries by Becker
  of silver’s unique properties to increase the rate of tissue regeneration in
  diseased or damaged tissues and his discovery that silver ions could induce
  fibrocytes to dedifferentiate into stem cells and back again. Becker also
  addressed the fact that children under 4 years of age could regenerate fingertips
  with silver. His extensive studies suggest that the regeneration effect initiated by
  silver appears to be similar to that seen in salamanders, which regenerate lost
  parts. http://www.space-age.com/SilverStemCell.pdf

 5. I Indien har man gjort ett par studier på silvernanopartiklar som faktiskt visar att dessa dödar huvudlöss och mygglarver väldigt effektivt.

  Den ena rapporten sammanfattar man med:
  ”The findings revealed that synthesized AgNPs possess excellent anti-lice and mosquito larvicidal activity. These results suggest that the green synthesis of AgNPs have the potential to be used as an ideal ecofriendly approach for the control of head lice and vectors.”

  Notera hur man säger ”ecofriendly” – miljövänlig! Skulle vara roligt att höra Lena Eks och NyTekniks kommentar kring detta eftersom hela Sverige luras att tro att rent silver skulle vara lika giftigt som kvicksilver. Man tar sig för pannan…

  Studie 1: Lousicidal activity of synthesized silver nanoparticles using Lawsonia inermis leaf aqueous extract against Pediculus humanus capitis and Bovicola ovis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993881

  Studie 2: Synthesis of pediculocidal and larvicidal silver nanoparticles by leaf extract from heartleaf moonseed plant, Tinospora cordifolia Miers.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21212979

 6. Kollodialt silver är ju jättebra – om man vill förvandlas till en blå smurf. En av biverkningarna är permanent blåton i huden. Nä bättre jag ger er digital healing!

  • Den kända blåa mannen Paul Karson satte i sig 75 cl 200 ppm starkt silverklorid med stora partiklar (200 nm) – varje dag i 14 års tid. Inte kolloidalt silver alltså. Mannen konsumerade totalt 35 gram silver i fel form vilket ledde till en kosmetisk biverkning kallad argyri. WHO säger att totalt 10 gram är helt ofarligt. Det motsvarar 6 teskedar av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver vareviga dag i 80 års tid. Utan minsta biverkning. Så visst vill du försöka bli blå så varsågod!

 7. undrande says

  Tjena kompis! Long time no see! ;P

  Vet du om det gjorts några seriösa in vivo-studier* på människor av denna produkt för att säkerställa den påstådda effekten? Jag har läst lite om KS tidigare, men jag tror aldrig jag såg några sådana då. Att det finns en massa in vitro-studier vet jag, men de säger ju inte så mycket om hur KS fungerar när man dricker det.

  PS. Jag vet att silversalter används utvärtes i förband och liknande, men de är mig veterligen synnerligen toxiska om man tar dem invärtes.

  * Gärna från PubMed, dubbelblindad, placebokontrollerad etc…

  • Jag undrade vart du tagit vägen 🙂

   Det finns faktiskt inte så mycket studier på just människor vad jag vet men det är väl läge att göra dessa.

   At work against microbes for over a century Nanosilver: a new name – well known effects

   Nanosilver is not a new discovery by nanotechnologists – it has been used in various products for over a hundred years, as is shown by a new Empa study. The antimicrobial effects of minute silver particles, which were then known as “colloidal silver”, were known from the earliest days of its use. As early as the 19th century minute silver particles were used, for example in antibacterial water filters. Numerous nanomaterials are currently at the focus of public attention. In particular silver nanoparticles are being investigated in detail, both by scientists as well as by the regulatory authorities. The assumption behind this interest is that they are dealing with a completely new substance. However, Empa researchers Bernd Nowack and Harald Krug, together with Murray Heights of the company HeiQ have shown in a paper recently published in the journal «Environmental Science & Technology» that nanosilver is by no means the discovery of the 21st century. Silver particles with diameters of seven to nine nm were mentioned as early as 1889. They were used in medications or as biocides to prevent the growth of bacteria on surfaces, for example in antibacterial water filters or in algaecides for swimming pools.

   The material has always been the same
   The nanoparticles were known as “colloidal silver” in those days, but what was meant was the same then as now – extremely small particles of silver. The only new aspect is the use today of the prefix ”nano”. ”However,” according to Bernd Nowack, ”nano does not mean something new, and nor does it mean something that is harmful.” When ”colloidal silver” became available on the market in large quantities in the 1920s it was the topic of numerous studies and subject to appropriate regulation by the authorities. Even in those days the significance of the discovery of nanoparticles and how they worked was realized. ”That is not to say that the possible side-effects of nanoparticles on humans and the environment should be played down or ignored,” adds Nowack. It is important to characterize in exact detail the material properties of nanosilver and not just to believe unquestioningly the doubts and reservations surrounding the product.

   Nanosilver has different effects than silver The term nanoparticle is understood to refer to particles whose dimensions are less than 100 nm. Because of their minute size nanoparticles have different properties than those of larger particles of the same material. For example, for a given volume nanoparticles have a much greater surface area, so they are frequently much more reactive than the bulk material. In addition, even in small quantities nanosilver produces more silver ions than solid silver. These silver ions are toxic to bacteria. Whether or not nanosilver represents a risk to humans and the environment is currently the subject of a great deal of investigation.

   120 Years of Nanosilver History: Implications for Policy Makers, Bernd Nowack, Harald F. Krug, Murray Height, Environ Sci Technol, 2011, DOI: 10.1021/es103316q http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es103316q

   Clinical Studies and Reports on the Antimicrobial Qualities of Colloidal Silver http://www.thesilveredge.com/studies.shtml

   Lite studier finns på pubmed:

   Silver nanoparticles inhibit hepatitis B virus replication http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18505176
   Multidrug-resistant organisms, wounds and topical antimicrobial protection http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22640181
   Enhanced antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles Synthesized by Cryphonectria sp. -Evaluated singly and in Combination with antibiotics http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22633901
   The growing resistance of many strains of bacteria to antibiotics and antiseptics is becoming a serious problem in medicine. Nano-silver is one of the most prominent products in medicine because it exhibits unusual physicochemical properties and a strong biological activity http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22584824
   Bacterial Effects and Protein Corona Evaluations: Crucial Ignored Factors in the Prediction of Bio-Efficacy of Various Forms of Silver http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22551528Nanoparticles
   Exposure of Staphylococcus aureus to silver(I) induces a short term protective response http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22534827
   Biosynthesis of silver nanoparticles from Tribulus terrestris and its antimicrobial activity: A novel biological approach http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521683
   Antimicrobial effects of silver nanoparticles against bacterial cells adhered to stainless steel surfaces http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22488058
   Nanoparticles functionalized with ampicillin destroy multiple-antibiotic-resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter aerogenes and methicillin-resistant Staphylococcus aureus http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22286985
   The antimicrobial efficacy of silver on antibiotic-resistant bacteria isolated from burn wounds http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22182219
   Aqueous synthesis of silver nanoparticle embedded cationic polymer nanofibers and their antibacterial activity http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22181053
   Inhibitory effects of silver nanoparticles on H1N1 influenza A virus in vitro http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945220

   I nuläget för du nöja dig med en massa anekdoter http://www.2000taletsvetenskap.nu/anekdoter/kolloidaltsilver_msm.htm

   Hittade denna länk med en massa referenser/studier: http://www.silvervatten.se/linkar.html

   P.S. Jodå, det är skillnad precis som jag skriver ”Det är också viktigt att förstå att elektriskt genererade silverjoner inte går att jämföras med upplöst silver i salpetersyra, vilket bildar silvernitrat (lapis). Det är detta man refererar till när man säger silver i ”saltform”. Elektriskt genererade silverjoner är till skillnad från saltgenererade – helt ofarliga. Silvernitrat kan vara toxiskt och är därför inte att rekommendera för konsumtion”

 8. Lars K says

  STORT TACK för en informativ artikel om kolloidalt silvers alla goda egenskaper!
  Men istället för att gång på gång aningslöst ställa frågan varför det skulle förbjudas – varför inte ta bladet från munnen och påtala det uppenbara: Att det pågår en kampanj som går ut på att både förtiga och förtala alternativa läkemedel. Samt göra dem svåra att få tag i. Alla tre metoderna har man lyckats bra med beträffande väteperoxid, vilket likaså är ett suveränt botemedel mot de flesta sjukdomar.
  Vilka driver kampanjen mot alternativa läkemedel? Tja, vilka är det som förlorar pengar på att folk blir friska med hjälp av produkter som inte går att patentera? ”Läkemedels”industrin. Och industrins lobbyister i Bryssel jobbar frenetiskt för att driva fram EU-sanktionerade begränsningar och förbud mot allt som hotar storföretagens lönsamhet – inklusive alternativa läkemedel och kosttillskott.
  Vem är naiv nog att tro att läkemedelsverket, naturvårdsverket, eller någon annan ”berörd” svensk myndighet skulle stå upp för sanningen och säga som det är? Återigen: ju förr vi inser att myndigheterna och deras ”experter” inte vill oss väl – desto bättre!

  • Lars K Detta är helt korrekt. Det är sanningen men det är stort och tungt för svensken att inse och framförallt våga och vilja inse detta. Varje gång jag säger detta så märkaer man på folk två olika reaktioner, suck och så går de o vill inte ens ta i detta ämne, Eller jätteintresserade just nu och sen blev det för tungt och sä går man i i sin bubbla igen. Därför måste vi bli fler och informationen till svensken större ett upprop kanske för att folk skall lite tvingas väckas och klara av att delta i detta. För att slåss mot Läkemedels industrin och dess lobbyister är ett stort krig eftersom vi har Bryssel med i detta klart.
   Alternativ medicin har botat oss i århundraden och gör än idag, vi måste kräva vår rätt hos politikerna att få behandla oss själva såsom vi anser.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: