Hur tänkte ni här? – En kritisk granskning av Socialstyrelsens vaccinrekommendationer

Enligt Socialstyrelsen är fördelarna med vaccination att man får ett skydd mot sjukdom och mot smittspridning. När det gäller de vacciner som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet bedömer man att riskerna för och med sjukdom vida överstiger riskerna med vaccination. Hur tänkte de då?

Text: Marina

När vaccination mot Hib (Haemophilus influenzae typ b) infördes 1992 var det många föräldrar som undrade varför, eftersom de inte hade hört talas om denna bakterie och därför hade svårt att tro att det var något farligt. De sjukdomar som orsakas av Hib var visserligen sällsynta, men desto allvarligare för dem som drabbades (1).

Vad är egentligen Hib? Jo, det är en bakterie som kan orsaka en hel del olika sjukdomstillstånd, däribland meningit (hjärnhinneinflammation), struplocksinfektion, blodförgiftning, lunginflammation,  artrit, infektion i mellanörat och luftvägsinfektioner. Tillsammans med pneumokocker och meningokocker utgör de gruppen invasiva bakterier.

Intressant nog, så har minskningen av invasiv Hib-infektion åtföljts av en ökning av de andra två. Det verkar inte finnas något bevis för en minskning av invasiva bakteriella infektioner överlag.

Greg Beattie

Kan det vara så, att när en bakterie minskar så får andra bättre fäste? Och har man säkert kontrollerat så bakterierna inte muterar till att bli mer resistenta mot behandling eller får en ökad skadeverkan? (2, 3, 4)

När vaccination mot kikhosta återinfördes 1996 i Sverige var det tvärtom. Denna vaccination önskades av många småbarnsföräldrar trots att sjukdomen normalt sett inte är farlig annat än för de allra minsta. Kikhosta är fortfarande en vanlig sjukdom i världen, även i vaccinerande länder. Vi vet i dag att varken vaccination eller genomgången sjukdom ger ett livslångt skydd. I länder med hög vaccinationstäckning är det numera huvudsakligen tonåringar, vuxna och ovaccinerade (även vaccinerade, egen anm.) spädbarn som får kikhosta (1).

Okej, så för att några föräldrar vill ha ett vaccin så ska alla vaccineras och dessutom med ett vaccin som har dålig skyddseffekt? I ett annat fall kan det handla om att vissa kvinnor missar sin årliga hälsokontroll. Praktiskt taget ingen som gått på hälsokontrollerna har dött av livmoderhalscancer! Är det verkligen motiveringar likt dessa som ska styra vad våra skattepengar går till? Givetvis är alla metoder för att förebygga sjukdom bra men bara om tillvägagångssättet är väldokumenterat säkert. Frågan är om detta stämmer in på vacciner? (Se källor nedan: fördjupad läsning om vaccinskador)

Vaccinationer orsakar ett avsevärt antal fall av död och invaliditet till ett förfärande personligt pris för de anhöriga och ekonomiskt pris för skattebetalarna

Alan Phillips

Hur går egentligen en vaccinstudie till?

De personer som deltar fördelas slumpmässigt till vaccin- eller kontrollgruppen. Varken försökspersonerna eller försöksledaren känner till vilka som fått vaccin och vilka som fått placebo. Med öppen prövning menas att försökspersonerna och/eller försöksledaren vet vilka som fått vad. Med placebo menas något som inte innehåller den studerade substansen men som ser ut som och ges på samma sätt som denna, t.ex. vaccin mot en helt annan sjukdom (1).

Jaha, jag som trodde placebo var något utan verksam substans. Och med tanke på att det inte går att bortse från negativa biverkningar av toxiner som injiceras, kan man inte heller kalla ett vaccin utan virus för placebo (användes vid  till exempel Gardasil-test). Det kan istället jämföras med en förorening i koncentrerad form. Att vi utsätts för toxiner via vår yttre miljö rättfärdigar inte att de injiceras i våra kroppar.  Formaldehyd är både cancerframkallande och ökar risken för allergiska besvär, och eftersom det är miljöskadligt är det ganska självklart att kroppen inte mår bra av det. I vaccin finns dessutom mer än en toxisk substans (5), kanske många fler än de som listas på innehållsförteckningen. Med tanke på de affärshemliga ingredienserna vet vi mycket lite om vad det är vi sprutar i oss själva och våra barn. Det finns en grundläggande skillnad mellan toxiciteten hos ett ämne och den kombinerade effekten av flera. Således kan två toxiner i låg dos ha oväntat hög effekt. Ett exempel är en studie om den dödliga dosen av bly och kvicksilver. Man gav LD1 av bly (= den dos som dödar 1% av försöksdjuren) + LD1 av kvicksilver och fann remarkabelt nog en 100 %-ig dödlighet inom fem dagar. När det gäller miljögifter accentueras  problemet avsevärt för oss människor eftersom vi befinner oss överst i näringskedjan, även kallat biokoncentration. Det innebär att ett ämne som finns i låg halt i jord och vatten kraftigt koncentreras i växter och djur för att hos människan ansamlas med en koncentration som kan vara 10.000 gånger högre än i den yttre miljön (6). Idag föds vi med 200-300 främmande ämnen i vårt blod. Någon gång reagerar kroppen. Det är ganska uppenbart. Så med detta i åtanke anser jag att det är alltför lättvindigt att avfärda toxinerna i vacciner med ”så har vi gjort i mer än 50 år och det har gått bra”.

Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling (1).

Ursäkta, men hur kan ni veta det? Inga studier är gjorda på vacciners effektivitet och säkerhet från början, utan man har bara antagit att de fungerar och utifrån det synsättet jämför man nya vacciner med de gamla.

När det tillkommer ytterligare ett vaccin mot en sjukdom, så måste det nya vaccinet i stället prövas i jämförelse med det vaccin som redan finns och används (1).

En möjlig form av långtidsuppföljning är  att följa sjukdomsförekomst före och efter att ett vaccinationsprogram har införts, vilket motsvarar en öppen kohortstudie. För några av de vacciner som utvecklades i början av förra seklet är det denna form av dokumenterad vaccinationseffekt som utgör det vetenskapliga underlaget för dagens vaccinationsprogram (1).

För det första: i början av förra seklet fanns inte möjlighet att göra laboratorietester för att avgöra exakt vilket virus en patient bar på. För det andra: studier har visat att läkare vid epidemier tenderar att överdiagnosticera sjukdomen, och underdiagnosticera efter att människor blivit vaccinerade på grund av en övertro på vaccinets effekt. Alltså är siffror från tiden då vaccin infördes inte helt tillförlitliga (7, 8 ).

Dessutom kan grafer och statistik diskuteras. Tittar man på dessa grafer här så ser vi en helt annan sanning! Man kan även fråga sig varför det är så självklart att vaccinet ska ha äran för en minskad sjukdomsincidens av till exempel polio och mässling, medan alla de otaliga sjukdomar som uppstått i vaccineringens spår inte anses ha det minsta samband med vaccinerna? En annan aspekt är att frånvaro av en sjukdom inte nödvändigtvis bevisar effekten av ett vaccin. De vaccinerade kanske aldrig ens blivit utsatta för någon smitta.

Om ett vaccin har 95 procents skyddseffekt räknar man med att 95 procent av dem som vaccineras är skyddade mot sjukdom. Alltså att vaccinet misslyckas med att ge skydd åt 5 %. På så sätt rättfärdigar man alla utbrott då vaccinerade också blivit sjuka. ”Ja, men det har aldrig påståtts att vaccinet ger ett 100 %-igt skydd. Det är de 5 % som vaccinet inte fungerade på som blev sjuka och de råkade befinna sig på samma ställe”. Märkligt, skulle inte smittan sluta cirkulera vid en hög vaccinationstäckning?

Påssjuka bryter även ut i områden där man haft bra vaccinationstäckning. En möjlig förklaring skulle kunna vara att parotitvaccin inte har lika gott skydd mot samtliga cirkulerande genotyper, alternativt att koncentrationerna av antikroppar klingar av utan naturlig boostring (1).

Alltså vet man inte hur vaccinet verkar, vad det skyddar emot och om det egentligen skyddar… År 2006 hade USA ett stort utbrott trots hög vaccinationstäckning.

Vad blir effekterna när det istället är våra åldringar som drabbas? Dessutom vet man att skyddet mot sjukdomen är mer långvarigt efter smitta på naturlig väg. Vilka är de långsiktiga åtgärderna? Ska alla gå och få en massa vaccinationer med jämna mellanrum livet ut?

Man talar om naturlig boostring när en person som är immun mot ett visst smittämne utsätts för smitta och i samband med det får ett förstärkt immunförsvar mot sjukdomen. Det innebär att så länge som en smittsam sjukdom cirkulerar i befolkningen så fylls immuniteten på, men om smittämnet försvinner så försvinner också möjligheten till naturlig boostring, vilket kan innebära att påfyllnadsdoser av vaccin behövs.Vissa sjukdomar, t ex mässling, ger ett livslångt skydd till skillnad från vaccin (1).

Med detta resonemang kan man förvänta sig att många människor oavsett vaccinering utsätts för små mängder virus vilket kan leda till ett förhöjt immunförsvar och även immunitet.

En hypotetisk smittspridning bland vaccinerade och ovaccinerade där alla utsätts för smittan och blir sjuka räknas ut på detta sätt: Av 2000 individer där 1500 är vaccinerade har 1425 blivit immuna genom vaccinering. 575 insjuknar varav 75 av dessa är vaccinerade. Detta på grund av att vaccinet anses skydda till 95 %. Källa: Poland CA, Jacobson RM (1).

Denna uträkning är  ungefär lika vetenskaplig som denna hypotetiska uträkning för att avgöra om en population ska insjukna i diverse sjukdomar eller inte:

Av 2000 individer som utsätts för en smitta delges alla rent vatten, näringsrik mat samt hygieniska och trygga förhållanden. Alla utsätts för smittan varav 200 insjuknar. Alla insjuknade återhämtar sig väl.

Observera att oförutsedda händelser i livet KAN inträffa och genetiska faktorer kan spela en viss roll i hur utfallet av sjukdomens verkningar blir.

Dessutom är Polands önsketänkande felaktigt eftersom utbrott skett i fullt vaccinerade populationer:

För att kolla eventuella biverkningar efter vaccinering behövs epidemiologiska studier för att man ska kunna bedöma orsakssamband och frekvens av AEFI. Spontana rapporteringssystem tillhandahåller endast information om personer som både har råkat ut för en ogynnsam händelse och som är vaccinerade. En bedömning av orsakssamband kan inte göras utan att man också har information om hur många vaccinerade som inte har råkat ut för händelsen. Dessutom behöver man kunna jämföra dessa uppgifter med hur många ovaccinerade som har eller inte har råkat ut för händelsen. De studieformer som kan användas för att få in den här typen av information är kohortstudier där man jämför risk för händelsen hos vaccinerade och ovaccinerade (egen. anm: var är alla studier?), eller fall-kontrollstudier där man jämför vaccinationsanamnes hos personer som har drabbats av händelsen med personer som inte har det (egen. anm: som då också är vaccinerade?) (1).

Enstaka oberoende studier  som jämför vaccinerade med icke vaccinerade finns tillgängliga:

Vi undersökte över 9000 pojkar i Kalifornien och Oregon och upptäckte att vaccinerade pojkar hade 155 procent större risk att drabbas av en neurologisk åkomma såsom ADHD eller autism, jämfört med ovaccinerade pojkar.

Generation Rescue

Vaccinerade har 2-5 gånger så mycket besvär som ovaccinerade

Att vaccinera eller inte är upp till var och en och ska så förbli, men kom med all fakta, inte bara den som gynnar en fortsatt tro på vaccinets ”fantastiska egenskaper”.  En massa propaganda för att man ska vaccinera för samhällsnyttan och att det är oetiskt att inte göra det för att man kan sätta andras liv på spel är ett oetiskt utspel. Antingen funkar vaccinet eller så gör det inte det i den som väljer att ta det. Och funkar det spelar det ingen roll hur många som vaccinerar sig!

Och vem tar ansvar om du skulle råka ut för en biverkning? Inte tillverkaren i alla fall…(9, 10)

Text: Marina Ahlm


Video: Does the FDA have your best interest at heart?

Källor förutom länkar:

1. Vaccination av barn – En kunskapsöversikt till hälsovårdspersonal

2. SvD nyheter, Smarta bakterier lurar vaccin – En ständig kamp pågår mellan forskarna och bakterierna

3. What you should know about meningococcal disease and the vaccine, by Barbara Loe Fisher

4. Läkartidningen – Varning! Vaccin mot epiglotti ger ej fullgott skydd

5. Aluminum and Vaccine Ingredients: What Do We Know and What Don’t We Know, by Dr. Palevsky

6. Funktionell toxikologi, detoxifiering och energi, Nils Regnström

7. 10- 74 gångers överdiagnosticering när man kontrollerade alla inrapporterade sjukdomsfall fall med laboratorietester:

CDR Weekly, Volume 15 Number 12 Published: 24 March 2005

CDR Weekly, Volume 16 Number 12 Published on: 23 March 2006

CDR Weekly

8. JAMADen höga tron på  vaccin leder till underrapportering och feldiagnostisering av sjukdomar efter vaccinering

9. NVIC – Tillverkande företag bär inget  ansvar om du insjuknar eller skadas

10. Time to Eliminate The National Vaccine Injury Act? by Dr. Sherri Tenpenny

 

Källor för fördjupad läsning om vaccinskador:

Man beräknar att 90-99% av alla allvarliga biverkningar aldrig rapporteras.

Vaccines: How Deadly Are They? by Ingri Cassel

Vaccines and Brain inflammation, by Harold E Buttram, MD and Catherine J Frompovich

Gardasil death and brain damage a national tragedy, by Barbara Loe Fisher

BMJ – Childhood vaccination should have been included in asthma study

Medical Research on SIDS and Epidemicsby Viera Scheibner

Vaccines, Autism and Chronic inflammation, by Barbara Loe Fisher

 

Fler intressanta källor:

Graphic Reality: The Charting of Truth, by Raymond Obomsawin PhD (Mannen bakom graferna)

Vaccines: Get the Full Story – International Medical Counsil on Vaccination

Health Doesn’t Come Through a Needle, by Dr Sherri Tenpenny

Vaccines: Why Fear Sells, by Dr Sherri  Tenpenny

When Parents Question Vaccination, by Dr. Sherri  Tenpenny

Thiomersal Containing Vaccines – The convincing Evidence, by F. Edward Yazbak MD

Vaccination, by Greg Beattie

Vaccination Challenge , by Viera Scheibner

Review of Vaccination, by Viera Scheibner: Irene Alleger

Vaccination: an analysis of the health risk #1, by Gary Null, Martin Feldman

Vaccination: an analysis of the health risk #2, by Gary Null, Martin Feldman

Vaccination: an analysis of the health risk #3, by Gary Null, Martin feldman

Vaccination: The Hidden Facts, by Ian Sinclare

Läkartidningen: Akut epiglottit nu vuxensjukdom främst orsakad av pneumokocker

 

”High vaccination rates and low infection rates must not be the only measure of health. Indeed, North American, highly vaccinated children are the most chronically ill, most heavily medicated persons in the world. True health, no matter how it is packaged and sold, cannot come through a needle”. – Dr Tenpenny

 

Insändare inkommen med tillåtelse att publicera:

Dr. Tenpenny har samlat ett stort bibliotek med studier om vaccinationsrisker. Efter att ha tittat igenom några hundra av dessa studier kan de som kritiserar riskerna återkomma med sina synpunkter. Vi vet att hygien och livsstilsåtgärder är viktigare än vaccinkampanjer för folkhälsan. Vi vet att det finns billigare och ofarligare sätt att skydda sig från infektionssjukdomar, som tex C vitamin och D vitamin. Vi vet att många stora vaccinkampanjer , inkl den senaste svininfluensa massvaccineringen, har lett till att stora grupper av populationen har fått akuta och/eller långsiktiga negativa reaktioner från vaccineringen.

Vi vet att det finns mycket bristfälliga studier på långtidseffekter av vacciner, då menar jag vad som händer med vaccintillsatserna i kroppen efter 20-40 år. Vi vet att kvicksilver är en av planetens farligaste gifter och det är skandal att de finns i vacciner. Aluminium är också en mycket toxisk metall, men inte lika farligt som kvicksilver för kroppen och miljön. Läs artiklar av Dr. Russel Blaylock angående akumulativ skada från vacciner och andra tillsatser.

Vi vet att vi vill ha demokrati och att folk ska se flera sidor av en fråga. Vi vet att vi inte vill leva i en medicinsk diktatur där läkemedelsbolagen bestämmer över hur vi tänker och vad vi gör.

Peter Wilhelmsson

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. En enastående bra sammanfattning av hela vaccinationsproblemet. Tack för tips om alla värdefulla källor. Tack också för alla kloka citat- det sista av Dr Tenpenny det tål verkligen att tänkas på.

  2. Anna Jönsson says

    Jag ville bara tillägga det senaste misslyckandet med Svininfluensevaccinet.
    På Debatt i TV igår framkom att socialstyrelsens utredning visat att effekten av att massvaccinera befolkningen som ledde till att 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig räddade livet på 6 personer. Generaldirektören Johan Carlsson på smittskyddsintitutet vidhåller att det är helt ointressant hur många som dog, vilket jag tycker är en mycket märklig ståndpunkt. Man vaccinerar ju för att rädda liv, hur kan det då vara ointressant att veta hur många liv man räddat av den insats man gjort? Skulle inte den frågeställningen vara den allra viktigaste och största frågan? Vill man på smittskyddsintitutet inte veta effekten av sitt arbete? Nej uppenbarligen inte, eftersom narkolepsibarnen inte tas på allvar, inte utreds, inte forskas om. Idag har de i alla fall fått lite gehör, men det finns andra grupper som skadats av svininfluensevaccinet som inte får någon uppmärksamhet alls. Ändå är det inte uppmärksamhet de behöver utan de behöver HJÄLP! Men när man inte vill göra uppföljningar och inte vill ta ansvar kan vi heller aldrig få veta hur många som DOG utav vaccinet om det översteg 6 stycken så var allt i onödan. Alla narkolepsibarnen fick betala ett högt pris i onödan. Undrar hur de kom fram till siffran 6, känns som det lika gärna kunde varit -6.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: