Vaccination orsakar hjärninflammation, artrit och död – ändå är biverkningarna kraftigt underrapporterade

Biverkningar från vaccin finns och detta är ett känt faktum. Detta avfärdas dock ofta med  ”ja, men det är inte så vanligt”. Huruvida biverkningen är vanligt förekommande eller sällsynt är dock totalt irrelevant för den som drabbas. Allvaret av en biverkning beror inte på hur ofta den förekommer, utan vilka konsekvenser den får för den enskilde individen!

Text: Marina Ahlm

Låt oss säga hypotetiskt att ”bara” 1 på 100 drabbas av anafylaktisk chock, 1 på 100 får astma, 1 på 100 får hjärnskada, 1 på 100 får ett NPF (neuropsykiatriskt funktionshinder), 1 på 100 får narkolepsi och så vidare. Vad hjälper det denna person att få höra att ”ja, men det var ju synd men alla läkemedel har biverkningar och 99 klarade sig i alla fall…”?

Dessutom visar rapporter om biverkningar efter vaccinationer att många aldrig rapporteras, vilket gäller både de som förekommer ofta, mer sällan och är sällsynta. Hur stor underrapporteringen eller mörkerantalet är vet ingen säkert men att fenomenet finns är allmänt känt. Inkomna rapporter till läkemedelsverket sjunker efter en tid för varje år efter att ett vaccin har införts, dock utan att biverkningsfrekvensen i praktiken avtagit. Många av biverkningssymtomen blir i stället accepterade som något ”normalt förekommande”.

Biverkningsinformationen för läkemedel i Fass bygger på läkemedelsföretagens produktresuméer (Summary of Product Characteristics, SPC) som godkänts av Läkemedelsverket. Den första texten i Fass angående ett nytt läkemedels biverkningar bygger enbart på data från kliniska studier före registreringen. I dessa studier förväntas det att vanliga biverkningar har uppdagats. För att identifiera mer sällsynta biverkningar krävs det att ett stort antal människor exponeras, och i studier före registrering ingår förhållandevis få personer. Alltså är kunskapen om sällsynta biverkningar begränsad när ett nytt läkemedel eller vaccin kommer ut på marknaden. Långtidsbiverkningar är också relativt okända. Efter att det nya läkemedlet kommit ut på marknaden ska biverkningar spontanrapporteras, vilket betyder att misstänkta biverkningar ska dokumenteras och följas upp. Dock görs ingen aktiv övervakning av patienterna.

Uppemot 98 procent av biverkningarna missas

Det verkar finnas stora problem med detta system. I en studie från 1991 publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM) kom man till slutsatsen att rapporteringen enligt det spontana systemet missade uppemot 98 procent av biverkningarna.  I en rapport publicerad i JAMA  på 90-talet kom man till slutsatsen att endast runt 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade  till FDA  (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket). År 2006 gjordes en sammanställning av 37 studier från 12 länder. Dessa visade att biverkningar var underrapporterade med ett genomsnitt på 94 procent. I Kina kom nyligen en studie som visade att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, var 42,5 procent vaccinbiverkningar med reaktioner så allvarliga som anafylaxi och död.

Att människor börjat se återkommande öroninflammationer, förkylningar, trötthet, huvudvärk, värk i kroppen och psykiska funktionshinder hos barn som något normalt förekommande försvårar fastställandet av samband mellan yttre faktorer och symtom. Att biverkningar efter vaccinering dessutom avfärdas i läkarutbildningen är ännu mer oroväckande. En läkare tillfrågades efter kursen i vaccin vad de lärt sig om just biverkningar. Innefattade det bara svullnad vid injektionsstället och feber? Men inte ens det hade berörts. De hade inte nämnt biverkningar överhuvudtaget. Vad de fått lära sig var att tbc- och diarrévaccin inte var så effektivt, men att man kunde rekommendera det ändå eftersom där inte fanns några biverkningar.

Faktum är att tron på vaccin sitter så hårt i ryggmärgen så oavsett varningssignalerna fortlöper användandet. År 1989 stoppade man i Kanada användandet av ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund på grund av att barn drabbades av hjärnhinneinflammation på grund av virusstammen Urabe, tänkt att skydda mot påssjuka. Ändå fortsatte man använda vaccinet i Storbritannien och detta trots att påssjuka för de flesta människor inte utgör en hälsofara. Det skulle dröja ända till 1992 innan vaccinet drogs in och detta först efter att man ändrat på sitt sätt att inrapportera och följa upp biverkningar så att dessa synliggjordes bättre.

Hur många barn är det okej att offra?

I Indien infördes det i december 2011 ett vaccin tänkt att skydda mot  difteri, kikhosta, stelkramp, hepatit B och Hib. Inom ett år dog 19 spädbarn i samband med vaccinering. Trots protester mot vaccinet förnekades orsakssamband och användningen av vaccinet utökades. Detta resulterade i att ytterligare barn miste sina liv. Det skulle dröja två år, 54 dödsfall och 135 sjukhusinläggningar innan myndigheterna till slut erkände sambandet med vaccinet.

Då Sverige skulle införa kikhostevaccin på nytt gjordes en studie där fyra olika typer av vaccin jämfördes. 46 barn dog under studiens gång. Inte ett enda dödsfall ansågs ha något samband med vaccinet. Detta trots att 4 dödsfall inträffade 4-7 dagar efter vaccinering och 30 stycken inom ett halvår efter vaccinering. Av de barn som dog i nära anslutning till vaccinet uppgavs dödsorsakerna vara plötslig spädbarnsdöd samt lunginflammation. Ett barn dog på grund av en olycka så där är det lätt att utesluta samband. Men de andra barnen? I texten uppger man att inget barn dog inom tre dagar så man kan fråga sig om det är vad som krävs för att det ska räknas som ett samband, och om detta är ett vetenskapligt mått på vad som krävs för att det ska vara just ett samband?

I Finland dog en tremånaders baby fyra dygn efter sin vaccination. Orsaken hävdades vara plötslig spädbarnsdöd utan samband med vaccinet. Föräldrarna misstänkte samband och fick efter ett års tid veta genom obduktion att barnet dött av en misstänkt pneumokockinfektion. En infektion vaccinet var tänkt att ge skydd mot.

Ett återkommande mantra när det skrivs om vaccin i allmänna publikationer och media är att vacciner är en av de största framgångarna i människans historia och de har räddat miljontals liv. Kanske behövs dessa ord indoktrineras så pass så att vi ska acceptera alla dessa rapporter om dödsfall och hjärnskadade barn. För hur kan annars en så kallad hälsofrämjande åtgärd med potentiella biverkningar vi inte vet omfattningen på vara så allmänt accepterad? CBS News har rapporterat om att de hittat närmare 1300 fall där familjer vars barn drabbats av vaccinrelaterade hjärnskador vunnit i domstol och blivit tilldelade kompensation.

I USA ökade kostnaden för en enda dtp-injektion från 11 cent 1982 till 11,40 dollar 1987. Vaccintillverkarna lade 8 dollar åt sidan per injektion för att täcka rättsliga kostnader och skadestånd som de betalade ut till föräldrar med hjärnskadade barn och barn som dog till följd av vaccination (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld). Vaccinindustrins överlevnad var i fara så 1986 bildades Childhood Immunisation Act vilket gjorde att staten blev ansvarig för att betala ut skadestånd till de som drabbats av biverkningar. USA:s regering beordrade sitt medicinska institut (IOM) att sammanställa en grundlig översikt över litteraturen gällande riskerna med vaccination mot kikhosta, difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund, hepatit B och Hib. Regeringen behövde riktlinjer för att bedöma vilka fall som hade rätt till kompensation. Denna översikt visade sig bli den största litterära genomgången någonsin utförd i detta ämne. Trots det kritiserades den för sin brist på djup därför att den bara behandlat sammanfattningar från forskningslitteraturen. De beslutade att på grundval av de tillgängliga bevisen, så orsakar vaccination följande:

 • Akut hjärninflammation
 • Kronisk underfunktion av nervsystemet, ibland ledande till döden (inkluderande neurologiska, motoriska, sensoriska, inlärningsmässiga, beteendemässiga och egenvårdsproblem)
 • Anafylaxi (utbredd allergisk reaktion)
 • Feberkramper
 • Ihållande otröstlig gråt
 • Brachial neurit (inflammation av armnerverna)
 • Guillian Barrés Syndrom (utbredd nervinflammation resulterande i förlamning)
 • Akut artrit
 • Kronisk artrit
 • Trombocytopeni (brist på blodplättar)
 • Mässling
 • Död i mässling
 • Polioförlamning
 • Död i polioförlamning

Övriga tillstånd som undersöktes var epilepsi, SSPE (kronisk komplikation till mässling), optisk neurit (inflammation i ögonnerven), diabetes, sterilitet, aseptisk meningit, spädbarnsdöd, dövhet och demyeliniserande sjukdomar som MS. Kommittéerna beslöt, att det inte fanns tillräckligt med forskningsmaterial tillgängligt för att bedöma huruvida vaccinationerna orsakar dessa tillstånd eller ej. År 2011 kom dock IOM ut med en ny översikt och denna gången granskades biverkningarna från mpr, dtap och vaccin mot vattkoppor, hpv, influensa, meningokocker, hepatit B och A.

I rapporten lyser relevanta studier för att avgöra eventuella samband med sin frånvaro. Det har alltså gjorts väldigt få studier för att bevisa eller motbevisa någonting men ändå garanterar det medicinska etablissemanget att vacciner är säkra och ofarliga. I 85 procent av alla kopplingar IOM granskade fanns alltså inte tillräckligt med underlag.  Inga långtidsstudier togs med i granskningen, ej heller den multipla effekten av flera vacciner samt att biverkningar från vaccin kan vara desamma som från en naturlig infektion och då är det inte alltid möjligt att särskilja dessa två.

Trots att det förtydligas i rapporten att frånvaro av bevis inte betyder att vaccin är fritt från biverkningar skriver media löpsedlar om att ytterligare rapporter visar det man alltid vetat – vaccinet är säkert och orsakar få biverkningar. I rapporter som nämner att någon dör eller blir allvarligt skadad hävdar man att fördelarna uppväger riskerna. Man går minst sagt ut och sprider ett påstående som inte kan backas upp vetenskapligt.

Undermåliga studier skyddar tillverkare och myndigheter

Kvalitén på en studie som anses bevisa att vaccinet är fritt från biverkningar behöver heller inte vara hög för att budskapet om vaccinets förträfflighet ska basuneras ut i media, medicinska tidskrifter och av vårdpersonal. Den svenskdanska studien om Gardasil och dess biverkningar är ett exempel på det. I media kunde vi läsa ”Inga allvarliga biverkningar av vaccin. Vaccinering mot hpv med Gardasil ökar inte risken för allvarliga biverkningar. Det visar en svenskdansk studie på en miljon flickor.” Det låter bra men tittar man närmare på studien så visar det sig att knappt hälften av alla flickor tagit tre sprutor. Man har tittat på autoimmuna och neurologiska tillstånd som kräver specialistvård och leder till en diagnos. Flickorna har följts upp i 180 dagar. I Sverige är remisstiden 90 dagar och det tar ofta mycket längre tid än så för att diagnosticera allvarliga sjukdomar.

Vad händer då när unga flickor vaccineras och därefter mister sina liv eller drabbas av olika tillstånd som ger handikapp för livet? Jo, då hänvisar man till studier som dessa för att avfärda eventuella samband. En 15-årig flicka i Frankrike drabbades två veckor efter sprutan med Gardasil av domningar och känselbortfall. Ett år senare diagnosticerades hon med MS. Flickan var fullt frisk innan och gick på dansskola. Hösten 2013 stämde hon de europeiska återförsäljarna Sanofi Pasteur MSD samt franska motsvarigheten till Läkemedelsverket. Den medicinska chefen för Sanofi Pasteur MSD i Norden ser dock inga samband och hänvisar till den svenskdanska studien som jämfört antalet autoimmuna sjukdomar hos vaccinerade och ickevaccinerade flickor. En studie som inte alls motbevisar det hon påstår. En studie som endast visar att flickor som inte  alltid hunnit få tre sprutor inte har diagnosticerats med autoimmuna sjukdomar inom 180 dagar.

Något annat problematiskt är när information används för egen favör. Ett exempel är Vaccine Adverse Event Reporting System  som är ett övervakningssystem för att samla in biverkningar som uppkommer efter vacciner licensierade för användning i USA. Detta system används vid vissa utvalda tillfällen för att lugna allmänheten och bevisa säkerheten hos nya vaccin, vilket var fallet med till exempel vaccin mot vattkoppor och hepatit A. I dessa sammanhang ser man positivt på systemet men när man sedan genomsöker VAERS och finner biverkningar som autism, mental retardation och permanenta hjärnskador till följd av mpr-vaccin, så avfärdas uppgifterna.

En annan paradox är när man från tillverkare och förespråkare av läkemedel hör att ”en statistisk ökning av en biverkning Y i personer som intar läkemedlet X inte kan räknas som ett orsakssamband mellan X och Y”. Ändå så är alla kliniska förbättringar, om så bara marginellt, det som det medicinska etablissemanget bygger sina framgångar på. Detta är några av flera brister, i den så kallade evidensbaserade medicinen, som leder till ignorans av allvarliga biverkningar.

Text: Marina Ahlm / Artikel uppdaterad i mars 2014


Källor:

The under reporting of Vaccine side effects – Vaccine safety

Under-reporting of adverse drug reactions : a systematic review – Drug Saf. 2006;29(5):385-96

Fakta för förskrivare – Läkemedelsbiverkningar FASS

Spontaneous Adverse Drug Reaction Reporting vs Event Monitoring: A Comparison – JRSM

 A New Approach to Reporting Medication and Device Adverse Effects and Product Problems  – FDA

42% of Drug Reactions Are Vaccine Related, Groundbreaking Chinese Study Finds – GreenMedInfo

After 54 Infant Deaths, Gov’t Finally Admits Pentavalent Involved – OMSJ

Aleksi-vauva kuoli rokotteen jälkeen – iltalehti.fi

Vaccines, Autism and Brain Damage: What’s in a Name? – CBS News

Vaccine Injury Compensation Program (VICP) – NVIC

Vaccination risks are ’too small to count’ – SUSAN KATZ MILLER

Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality – Institute of Medicine (IOM)

Vaccine Safety: New Report Finds Few Adverse Events Linked to Immunizations – TIME

Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study – BMJ

Tog vaccin mot cancer – fick MS – Aftonbladet

When evidence-based medicine (EBM) fuels confusion: multiple sclerosis after hepatitis B vaccine as a case in point 

Läs mer:

Ny vaccinstudie: Ju fler vacciner desto ökad risk för vaccinskada och plötsligt dödsfall för spädbarn – Newsvoice

Autism & Vaccines: A New Look At An Old Story – NVIC

Vaccines Do Irreparable Harm: Study from Poland

Do vaccines disable the immunsystem? – Randall Neustaedter

Gardasil’s effects on the lives of young women and their families

 

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Artjoms Pugacovs says

  Barnmorska kom till min villa och sa att de ska vaccsinera våran flicka den tredje månad.
  Hur ska vi förklara till de att våran flicka är frisk?

  Eller ska jag ta en huvudvärkstablet nu ifall jag har huvudverk imorgon?

 2. När ni skriver: ”Låt oss säga hypotetiskt att ”bara” 1 på 100 drabbas av anafylaktisk chock, 1 på 100 får astma, 1 på 100 får hjärnskada, 1 på 100 får ett NPF (neuropsykiatriskt funktionshinder), 1 på 100 får narkolepsi och så vidare. Vad hjälper det denna person att få höra att ”ja, men det var ju synd men alla läkemedel har biverkningar och 99 klarade sig i alla fall…”?” ”, blir jag fundersam. Detta är nu bara min fria tolkning av det som skrivits, då en noggrann koll av era källor skulle ta dagar att process, men:

  Sedan när blev läkemedel ett magiskt medel som botar alla sjukdomar till 100%? Även om forskningen hela tiden går framåt och specificitet, effektivitet samt säkerhet förbättras, så måste man förstå att det finns en stor del vi ännu inte vet (det kan vi väl hålla med om?). Vi vet inte de bästa strategierna, då långt ifrån alla processer i människans kropp är kartlagda. Även om vi till punkt och pricka visste exakt hur en individ fungerar, så blir det alltmer klart att den stora variationen i arvsanlag och epigenetic människor emellan, kommer att förvränga sanningen till nästa individ. Min poäng är att vi är alla så olika till funktion, att ingen medicin kommer någon att uppvisa en 100% effektivitet i 100% av användare.
  På grund av detta, kommer det alltid att finnas en procent av befolkningen som inte tål att vaccineras, en annan procent som kan vaccineras men som har benägenhet för ett försvagat skydd av vaccinet så att de ändå kan insjukna, men den största delen klarar sig utan problem (som ni ju påpekade).
  Jag tänker göra en liten jämförelse med mediciner för cancer; cancer mediciner har oftast kraftiga biverkningar och orsaken till detta är för att nackdelar med användning har vägts mot nackdelarna utan användning. Patienten lider hellre biverkningar med behandling, än dör utan behandling.
  Men, om du väljer bort din cancermedicin, riskerar du ju faktiskt ingen annans liv. Du ansvarar endast för ditt eget.
  Annat är det med vaccin. Låt oss säga att ett vaccin ger skydd till 90% av vaccinerade barn, och allvarliga biverkningar hos 5%. Låt oss även säga att viruset som vaccinet är riktat mot, skulle orsaka sjukdom/död hos 50% av icke-vaccinerade barn. På vilket plan är det okej att byta ut en 5% sjukdomsincidens mot en 50%? (dessa siffror är nu bara tagna ur huvudet som exempel). Som jag nämnde tidigare så finns det en del av befolkningen som inte kan vaccineras, exempelvis pga immunitetsskäl, eller personer som vaccinerats men ändå kan bli smittade. Dessa personer och deras hälsa och överlevnad är beroende av att resterande befolkning vaccinerar sig. Att tänka ”vad spelar det för roll att jag inte vaccinerar mig, om de som oroas sig är vaccinerade o skyddade?!”, är ett väldigt naivt och självisk sätt att tänka på.

  I slutänden; tror du att det känns bättre att förlora ett barn till en virussjukdom, än pga biverkningar från sjukdomens vaccin? Genom att vaccinera oss, minskar vi drastiskt risken för sjukdom. Skyddet kommer aldrig någonsin vara 100%, och jag förstår vilken avskyvärd känsla det måste vara att erhålla bestående skador av något som är till för att skydda.

  Det finns inget perfekt svar för alla att alltid vara friska och överleva alla faror. Det finns bara strävan mot att minska den totala risken för sjukdomar. Forskningen och medicinen går hela tiden framåt. Det är klart att det har funnits mera och mindre bra vacciner genom tiderna, men som allt annat förbättras de.

  Människor behöver inse att medicinen inte är det perfekta svaret. Läkare vet inte allt. Forskare vet inte allt. Jag förväntar mig att vuxna människor ska kunna se denna situation för vad den är och inte bara blankt hoppa över fördelar, för att endast kritisera nackdelarna. Det jag läst på denna hemsida är ett väldigt partiskt sätt att framställa saker för att påverka mindre kritiska läsare, och ett ansvarslöst sätt att sprida information.

  Ni måste väl förstå att det vi har är bättre än inget alls?

  • Om jag drabbas av en allvarlig sjukdom kanske jag i den situationen väljer att ta ett läkemedel med potentiella biverkningar och i den situationen kanske det är värt det. Det står var och en människa fritt att göra den avvägningen.

   Att använda ett läkemedel i förebyggande syfte på friska människor är en helt annan sak. Ditt synsätt är att friska människor ska riskera sin hälsa för att vaccinet kanske inte fungerar eller för att en del människor inte kan ta vaccinet för att de har svaga immunförsvar. Då vore det kanske bättre att utveckla bättre vaccin till dessa människor. Att vaccinet inte är tillräckligt bra kan tyvärr inte de som väljer bort vaccinet hjälpa.

   Du säger också att vi vaccinerar för att förhindra smittspridning men det är inte bevisat att vacciner förhindrar smittspridning och att vaccinerade inte skulle kunna ha virus eller andra mikroorganismer som kan spridas till andra på sin kropp. Hygien är A och O för att förhindra smittspridning. När svininfluensan härjade och det var många som blev allt noggrannare med handhygienen resulterade detta i färre insjuknade i influensa överlag. Detta samt att isolera sjuka är det som verkligen gör skillnad. År 1915 hade Finland sitt sista fall av neonatal stelkramp helt utan vaccin och endast på grund av en ren rutin vid barnafödseln (stelkramp är förvisso ingen smittsam sjukdom men man förstår vidden av vad god hygien innebär för att utrota vissa sjukdomar genom detta exempel).

   En ganska nyligen publicerad studie av kikhosta som försöker förklara varför stora utbrott sker i välvaccinerade populationer, visar att även vaccinerade bär på smittan och kan föra den vidare http://www.abc.net.au/sci…/articles/2013/11/26/3898540.htm

   En massa andra liknande exempel finns det gott om i litteraturen. Både påssjuka och kikhosta bryter ut i områden där man har bra vaccinationstäckning. Mumps outbreaks have recently occurred in populations with >95% 2-dose vaccine coverage strongly suggests that long-term prevention of mumps outbreaks with use of current vaccines and vaccination schedules may not be feasible http://cid.oxfordjournals.org/content/47/11/1458.full.

   Despite documentation of a high level of 2-dose mumps vaccine coverage among students, transmission had continued for >2 months. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5905a1.htm.

   Mumps vaccination coverage and vaccine effectiveness in a large outbreak among college students–Iowa, 2006 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18539365

   This outbreak demonstrates that transmission of measles can occur within a school population with a documented immunization level of 100%. This level was validated during the outbreak investigation. Previous investigations of measles outbreaks among highly immunized populations have revealed risk factors such as improper storage or handling of vaccine, vaccine administered to children under 1 year of age, use of globulin with vaccine, and use of killed virus vaccine (1-5). However, these risk factors did not adequately explain the occurrence of this outbreak. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000359.htm

   Att förlora ett barn är såklart alltid fruktansvärt men jag väljer att göra det bästa jag kan på andra sätt än att sätta min tillit till vaccin som varken ger garanti för skydd eller bättre hälsa.

   Du kanske känner dig maktlös för sjukdomar men det gör inte jag. Jag vet en massa sätt som hade räddat långt fler liv i världen än vaccin. Nummer ett är att tillföra människor basala förnödenheter som behövs för att få ett bra liv överhuvudtaget. Det finns en anledning till att dödsfallen i sjukdomarna sjönk med runt 90 procent i västvärlden redan innan vaccinets införande. Det måste väl ändå du också förstå 😉

  • Heidi
   Jag kan varmt rekommendera boken ”Piller och profiter” Skriven av John Virapen. Han var tidigare chef för läkemedelsbolaget ElyLilly och har jobbat inom läkemedelsindustrin i ca 35 år- I boken ger han en skrämmande beskrivning om hur det går till i denna bransch – där man skiter fullständigt i människorna – patienterna, hur tjänstemän o läkare mutas och hur det fuskas med studier/undersökningar för att dölja allt möjligt ang läkemedel. De drar sig inte ens för att dölja dödsfall som skett när läkemedel testats.
   Att på ngt sätt tro att ”Det finns bara strävan mot att minska den totala risken för sjukdomar” är tyvärr oerhört naivt och gör dig i många fall sjukare och om du ev är en av de vars kropp inte alls klarar dessa livsfarliga piller så kan det kosta dig livet.

 3. Intressant som 18 månader baby fick jag vaccination som kallades trippel…min kropp chockade ner och de höll på mista mig…min mamma vägrade att ge mig fler vaccinationer av den formen….idag är jag snart 57 år….

 4. Ett stort problem är nonchalansen i vården och nonchalans hos de människor som avfärdar biverkningar. Det finns ett synsätt inom skolmedicinen, den traditionella sjukvården och inom läkemedelsindustrin att om några drabbas av biverkningar så är det helt okej för de påstår att majoriteten inte drabbas. Men för den som drabbas av biverkningar är det ju inte okej att drabbas av det. Man bryr sig som vanligt inte om den lilla människan och har man drabbats av biverkningar så är man rättslös och får föra en tragisk kamp mot sjukvården. En sjukvård som borde vara till för att hjälpa människor och göra dem friska!

  Denna nonchalans som visas mot människor är en stor tragedi och det visar att empati och medkänsla, det är kvaliteter som tyvärr tydligen är okänt hos vissa grenar av mänskligheten.

Trackbacks

 1. […] hur sjukt som helst Biverkningar från vaccin tas inte på allvar Influencavaccin med kvicksilver/I tysthet förgiftas vi alla Vaccinerade har 5 ggr så många […]

Lämna ett svar till Johan Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: