Vaccinering sker utan säker vetenskap – långsiktiga studier på biverkningar saknas

Jackie Swartz är specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt allmänmedicin. Utöver sitt arbete som läkare deltar han i olika forskningsprojekt kring barnallergi i samarbete med Karolinska Institutet och Sachsska Barnsjukhuset. Swartz har som specialintresse att försöka förstå hur vaccinationer och sjukdomar påverkar barnets hälsa och utveckling. I januari 2011 publicerade Österbottens Tidning en debattartikel av Jackie Swartz. Den publicerade versionen var en förkortad version. Med författarens tillstånd återges artikeln i sin helhet här på Vaccin.me, uppdelad i två delar.

Del 1/2        Läs del 2 här

Text: Jackie Swartz  |   Bild: Google Images

I Österbottens Tidning 16.12.2010 framför Sjöström, Forsblom och Klingenberg en rad vedertagna påståenden om vaccineringar, däribland direkta felaktigheter. De påpekar bland annat att vacciner är säkra. Tyvärr finns det ännu ingen vetenskaplig undersökning om vaccinernas eventuella biverkningar på lång sikt, medan de kortsiktiga är väl dokumenterade men oftast bagatelliserade. Även de mest vanliga beskrivna biverkningarna, såsom feber, huvudvärk, illamående etc. är ofta symtom på hjärnretning och därmed allvarliga symtom. Dessa symtom inträffar så ofta som 1/10 -1/100, vilket betyder att många barn är utsatta för allvarliga biverkningar redan tidigt i livet. Hjärnretningarna kan ackumuleras vid varje vaccinationstillfälle och beroende på barnets sårbarhet kan ett avvikande beteende förr eller senare visa sig. Ofta förnekar man orsakssamband vid allvarligare biverkningar. Det gäller t.ex. när ett tidigare friskt barn 2 år gammal slutar prata bara några timmar efter vaccination mot mässling/påssjuka/röda hund. Barnet utvecklas sedan utan tal och befinner sig nu 10 år gammal på en institution där undertecknad följt barnet under 4 år. På samma plats finns andra barn med liknande bakgrund. Inte ens när ett tidigare friskt barn dör några dagar efter en vaccination, efter att först ha insjuknat i öroninflammation (känd biverkan) och fått antibiotika, menar man att det har med vaccinationen att göra! Hur skall man då förstå sambandet? Svaret från officiellt håll blir: ”Det går inte att förklara på vetenskapens nuvarande ståndpunkt”. Det vetenskapen dock vet är att nervsystemet står i ständig växelverkan med immun- och hormonsystemet samt psyket, och därför är biverkningar möjliga inom alla dessa områden. Det är likaledes känt att biologiska vävnader är som känsligast när de växer till som snabbast, vilket sker fram till 3-4 års ålder. Det är just under denna tid som alla känsliga system påverkas av vaccinerna. Det finns ingen mig veterligen som har sett på långtidsverkan av dessa manipulationer och därför kan man inte tala om vaccinernas ofarlighet om man vill stödja sig på vetenskap.

I likhet med S, F & K vill jag gå igenom de vanligaste sjukdomarna som det rekommenderas vaccin mot, och ge en bild som granskats och godkänts av barnläkare.

Stelkramp kan bara utvecklas i skadad vävnad som utan tillgång på syre kommer i direktkontakt med bakterien Clostridium tetani. Bakterien finns i bl.a. hästspillning, rostiga föremål och jord samt i tarmen hos många djur – dock inte i munhålan. Det betyder att djurbett från till exempel hundar som inte är förorenade med jord inte innebär risk för stelkramp. Ett blödande och rengjort sår förhindrar vanligtvis stelkramp och därmed övrig behandling. År 1969-1985 rapporterades 61 fall av stelkramp i Sverige. Tio av dessa patienter hade vaccinerats mot stelkramp strax innan insjuknandet. Endast tolv av de insjuknade saknade vaccination.

Difteri är en typisk armodssjukdom. Antalet dödsfall i Sverige minskade kraftigt innan vaccinationen infördes. Den nedåtgående trenden vändes dock uppåt för en tid alternativt avstannade i samband med vaccinationens början 1943 och 1951! Två lokala utbrott förekom 1984 i Göteborg och Stockholm med sammanlagt 17 fall varav 3 dödsfall – samtliga insjuknade var missbrukare. I samband med detta gjordes en kartläggning av skyddet mot difteri i Sverige och det konstaterades att mindre än hälften hade ett fullgott skydd. Slutsatsen blev: ”Det finns troligtvis andra faktorer vid sidan om antitoxinförsvaret (som utvecklas efter en vaccination) som påverkar insjuknande i difteri: dosen och virulensen (styrkan) hos den aktuella difteribacillen, så väl som den smittade personens generella immunitet (allmänna motståndskraft). En annan och kanske den viktigaste faktorn är den socioekonomiska situationen i befolkningen (allmänna levnadsstandarden).”

Kikhostevaccinet togs bort i Sverige 1979 på grund av dålig skyddseffekt och oacceptabla biverkningar. Ingen vet idag om de nya vaccinen är bättre. Bland annat följande biverkningar rapporteras: hosta, snuva, luftrörskatarr, eksem, öroninflammation, feber 38-40 grader, irritabilitet, mat- och sömnproblem, diarré, kräkningar, rastlöshet, allergiska reaktioner med anafylaktiska episoder. Vidare meddelas att ”barn som fått hjärnskada (encefalopati) av okänd orsak inom 7 dagar efter en tidigare vaccination och barn med pågående neurologiska sjukdomar skall ej vaccineras. Vaccination bör inte heller ske om följande inträffat inom 48 timmar vid tidigare vaccination: feber över 40,5 grader, kollaps eller medvetandeförlust/kontaktlöshet, ihållande otröstlig gråt som varat mer än tre timmar, kramp med eller utan feber”.

Kikhostevaccinet tycks utgöra den största risken för allvarliga neurologiska biverkningar.

Siffrorna för dödsfall i kikhosta i Sverige under vaccinationsperioden 1951-1978 visar sammanlagt 90 fall, vilket betyder i genomsnitt 3,3 barn/år, medan antalet dödsfall 1979-1995, då inget kikhostevaccin fanns, endast var 0,35 barn/år!

Kikhosta är troligtvis en av de sjukdomar som stärker barnets allmänna hälsa varför en vaccination för friska barn inte omedelbart kan anses nödvändig.

Poliovaccinet består av tre olika typer av poliovirus som odlats i njurceller från apor och avdödats med formaldehyd, som också finns kvar i slutprodukten. Sista stora polioepidemin i Sverige var 1953 med över 5000 poliofall som sjönk till drygt 200 fall år 1957 innan vaccinationerna hade börjat! Dock har poliovirus från vaccin påvisats i avloppsvatten i Sverige under 1970- och 80-talen. De flesta länder i världen använder det levande försvagade viruset och de poliofall som förekommer i västvärlden idag är framför allt framkallade av vaccinet! I Sverige och Finland används det avdödade poliovaccinet. De flesta poliopatienter under Finlands senaste epidemi år 1984 var fullt vaccinerade.

Text: Jackie Swartz


Fotnot: Artikeln baserar sig till största delen på Jackie Swartz’ skrift ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar. En information till föräldrar och andra intresserade”. Läsaren hänvisas till den för referenser. Skriften kan beställas från Vidarkliniken på telefon 08-551 509 00 eller e-post info@vidarkliniken.se. De som bor i Finland kan enklast beställa skriften av Linda Karlström.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. SnabelA says

  Konspirationsteorier utan säker källa. Det finns inget som tyder på att man kan få autism eller autismliknande symtom av MPR-vaccinet. Det finns massor av studier på just denna fråga. inte en enda har gett detta svaret. Däremot finns det en underkänd studie, som det skrivits artiklar på. Här har man kommit fram till att studien dels uppvisade resultat som inte gick att bevisa och dels så var den ekonomiskt betingad och inte nog med det så gjorde man ingrepp på autistiska barn.. Horribelt

 2. Tack ändå för artikeln. Det är uppskattad och intressant läsning.

 3. Hans resonemang om stelkramp är felaktigt. ”År 1969-1985 rapporterades 61 fall av stelkramp i Sverige. Tio av dessa patienter hade vaccinerats mot stelkramp strax innan insjuknandet. Endast tolv av de insjuknade saknade vaccination.”. I Sverige vaccinerades troligen majoriteten av Svenskarna mot stelkramp. Av alla som vaccinerades versus alla som inte vaccinerades hur många procent insjuknade i respektive grupp i stelkramp? Det måste man svara på för att säga huruvida vaccinet var effektivt eller ej. Man kan lära sig att det möjligen är så att stelkrampsbakterien i vaccinet kan smitta vissa patienter istället för att ge dom ett skydd. Detta är dock också en osäker slutsats, och han nämner inte hur lång tid ”strax innan insjuknandet” innebär.

  Svårt att avgöra för en lekman huruvida följande information är statistiskt signifikant: ”Siffrorna för dödsfall i kikhosta i Sverige under vaccinationsperioden 1951-1978 visar sammanlagt 90 fall, vilket betyder i genomsnitt 3,3 barn/år, medan antalet dödsfall 1979-1995, då inget kikhostevaccin fanns, endast var 0,35 barn/år!”. Detta kan ju vara en naturlig variation.

  Och angående följande så är det samma problem med resonemanget om stelkrampssprutan: ”De flesta poliopatienter under Finlands senaste epidemi år 1984 var fullt vaccinerade.”. Man behöver jämföra antalet vaccinerade versus antalet icke vaccinerade och se hur många som drabbas procentuellt sett i respektive grupp.

  • Så sant så. Sedan måste man, för att veta nytta kontra risker med vaccin, också veta hur många av de som är vaccinerade eller inte vaccinerade som verkligen utsatts för smitta. Om vaccinet var verksamt eller inte. Samt den individuella risken för att insjukna i en sjukdom eller utsättas för smitta samt om man är i riskzonen för att drabbas av en biverkning. Det kan bli lite mer problematiskt, förstås.

   Bortsett från detta så är det också den etiska aspekten med värdet av en förebyggande åtgärd som man faktiskt inte vet fungerar samtidigt som risken för allvarliga biverkningar finns.

 4. Örjan Wedin says

  Ett förhållande som inte tas upp här är att JS till skillnad mot andra skribenter på detta forum anser att vacciner fungerar. Han rekomenderar mässlingvaccin till fattiga länder. Däremot ogillar han mässlingvaccinering i Sverige eftersom han och de andra antroposoferna vill att barn ska få mässling eftersom den är utvecklande.

 5. Örjan Wedin says

  Jag noterar att JS skriver om polio utan att ta upp epidemin i Järna på 1970talet, uppkom den p.g.a. vaccinationsmotstånd eller lever järnaantroposoferna i armod?

 6. Mycket intressant artikel, jag ser fram mot del 2!

 7. Tack för att du delade med dig av denna artikel,som borde läsas av alla!

Trackbacks

 1. 금천오피 skriver:

  금천오피

  Vaccinering sker utan säker vetenskap – långsiktiga studier på biverkningar saknas

 2. URL skriver:

  … [Trackback]…

  […] Read More here: vaccin.me/2012/02/06/vaccinering-sker-utan-saker-vetenskap-langsiktiga-studier-pa-biverkningar-saknas/ […]…

 3. […] Vaccinering sker utan säker vetenskap – långsiktiga studier på biverkningar saknas […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: