Är det tack vare vacciner som sjukdomar minskat?

De stora infektionssjukdomarna hade praktiskt taget utrotats långt innan vaccinationerna infördes. Vaccinindustrin försöker i dag föra oss alla bakom ljuset och roffa åt sig äran av något de inte har del i. Många vacciners effektivitet är synnerligen tveksam.

Av Roman Bystrianyk / Översättning: SIEM / Sammanställning och tillägg: Marina Ahlm

Övertygelsen att vacciner är säkra och effektiva genomsyrar dagens samhälle. Det stora flertalet av de medicinska, offentliga och styrande grupperna i samhället har ett väletablerat trossystem på vaccinernas fördelar. Till och med barnböcker visar hur viktigt det är att få en spruta hos doktorn så vi håller oss friska. Vårt trossystem är så inrotat, att vi ber den medicinska vetenskapen om att skapa nya vacciner för att skydda oss från allting, från AIDS till öroninflammation.

Den genomgripande attityden att farsoter kommer att återvända och börja härja i västerlandet om inte alla och envar ger sina barn en full uppsättning vaccineringar är en mäktig kraft i det moderna samhället. En av huvudprinciperna som vaccinationsförespråkare talar om för oss, och som vi vanligtvis tror på i det moderna samhället, är att användningen av vacciner är ansvarig för det egentliga eliminerandet av många barndomsplågor som brukade härja förr i världen. Det berättas för oss, och vi tar det för givet, att på 1800-talet och i början av 1900-talet så dödade många sjukdomar ett stort antal människor, och att vaccinerna uppfanns och hejdade dessa sjukdomar från att vara ett hot.

Påståendena kring detta är sannerligen övertygande och vid första intrycket kan vi inte göra annat än att anta att vacciner spelat en nyckelroll i att förbättra allas våra liv. Men ser vi noggrannare på bevisen över en längre tidsperiod, avslöjas en annorlunda bild av sjukdomsutvecklingen och den roll vacciner har spelat. En schweizisk vetenskapsman drog en annan slutsats:

”En analys har gjorts beträffande utvecklingen i Schweiz av mortaliteten på grund av de stora smittosamma sjukdomarna ända sedan dödsorsakerna började registreras. Mortaliteten på grund av tuberkulos, difteri, scharlakansfeber, kikhosta, mässling, tyfus, barnsängsfeber och spädbarnsgastroenterit började sjunka långt innan lanseringen av skyddsympning och/eller antibiotika. Nedgången berodde förmodligen till stora delar på olika faktorer länkade till en stadig uppgång i levnadsstandarden: kvalitativa och kvantitativa förbättringar i näringstillförsel; bättre allmän och personlig hygien; bättre hem- och arbetsförhållanden samt förbättringar i utbildning.”

I forskningsrapporten visas flera diagram över dödstalen i Schweiz. Här ser man att dödsfallen i sjukdomar sjönk drastiskt långt innan införandet av vaccin. I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100.000 invånare. Strax innan införandet av vaccinet på 1930-talet var siffran mindre än tio. Scharlakansfebern minskar från 200 döda per 100.000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet då läkemedelsbehandlingar infördes. Detta var den värsta smittsamma sjukdomen på den tiden och dödade en massa människor men är idag inget större hot trots frånvaron av vaccin. En recension av Childhood’s Deadly Scourge konstaterar:

”Under de två sista årtiondena av 1800-talet var difteri den ledande orsaken till småbarnsdöd i den industrialiserade världen, i vissa städer dödades mer än tusen under ett enda år. Som kontrast har sedan 1980 färre än 100 fall rapporterats i hela USA. Även om difteri knappast är den enda infektiva sjukdomen som alltså har tynat bort, är dess historia unik på grund av att den tidiga perioden för dess nedgång direkt kan länkas till framsteg i bakteriologisk kunskap och utövning. Mellan 1880 och 1930 var hälsovårdsmyndigheterna i New York City ansvariga för mycket av de praktiska innovationerna i kontrollen av difteri, så väl som en hel del vetenskapliga framsteg.”

En annan författare visar att sjukdom och dödlighet var på tillbakagång innan ankomsten av vacciner eller läkemedelsterapier:

 ”… år 1869 inträffade det 716 dödsfall i tyfus i London; till 1885 hade dessa reducerats till 28; och vid början av 1900-talet fanns det inget. Liknande minskning kunde anges för andra smittosamma sjukdomar. Tuberkulos började en märklig borttrollningsakt. Från att ha dödat kanske 500 av 100 000 européer år 1845, så sjönk lungsoten långsamt men stadigt till 50 per 100 000 fram till 1950. Kurativ medicin spelade liten roll i denna övergång. Försvinnandet började innan Koch upptäckte tuberkelbacillerna. Vid tidpunkten då antibiotika trädde in i bilden, hade TBC i sådana städer som New York fallit till elfte platsen på dödslistorna. Och mortalitetskurvorna för de flesta av Europas livshotande massjukdomar dök alla innan antibiotika hade marknadsförts. Kikhosta dödade 1 400 barn för varje miljon år 1850, men hundra år senare var dödsfall i kikhosta mindre än 10 per miljonen. Scharlakansfeber uppträdde på samma sätt. Mässling, tyfus, lunginflammation, dysenteri och polio delar alla liknande historier. Deras reträtt hade en dramatisk inverkan på den europeiska befolkningen. Till 1900 hade civilisationen förlorat sin biologiska befolkningskontroll: infektiva sjukdomar. Efter århundraden av fientligheter fann människor och mikrober en ny anpassning med föga inblandning från läkemedel eller vacciner. I vissa fall blev mikroberna mindre virulenta (mässling och difteri) eller människorna mer motståndskraftiga (TBC).”

Med tanke på detta, hur kan det då påstås att det var tack vare vacciner, som sjukdomar och dödlighet minskade? Redan 1924 citerades Mark Twain när han säger: Det finns tre sorters lögn – lögn, förbannad lögn och statistik. När Mark Twain gjorde detta var hans poäng att siffror kunde manipuleras av de mindre nogräknade för att förvränga fakta så att det passar det man försöker framhålla. Det är ett olycksaligt faktum i det moderna samhället att vem som helst med en idé kan understödja denna med statistik. Ju mindre allmänheten känner till om statistikens källa, ju större möjlighet är det att få den felaktiga informationen att framstå som vetenskapliga resultat.

Genom att endast uppvisa nedgången i sjukdomar och mortalitet från tiden då vaccinet infördes och framåt får man bilden av att vaccinet varit fantastiskt. Men genom att titta på en mer långsiktig bild så har vaccinet gjort föga nytta. Som exempel kan visas att dödstalen i USA av mässling sjönk från 13,3 per 100 000 till 0,2 per 100 000 – en minskning på 98 % innan vaccinets införande. Mellan 1900 till 1949 sjönk dödstalet i kikhosta från 12,2 per 100 000 till 0,5 per 100 000 – en minskning med 96 %. Från 1900 till 1949 sjönk dödstalen i difteri från 40,3 per 100 000 till 0,4 per 100 000 – en minskning med 99 %.

Slutsatsen som flera rapporter visar på, nämligen att det inte finns några bevis för att vaccinering spelade en stor roll i nedgången och mortaliteten, är långt ifrån allmänhetens allmänna uppfattning.

Läs hela rapporten och se alla grafer här 

Det finns också en risk med att ge vacciner mot ofarliga barnsjukdomar. Eftersom vaccinet inte fungerar långsiktigt, och ibland inte alls, så kan det istället leda till att insjuknandet inträffar i de åldrar då det kan göra som mest skada. Exempelvis påssjuka i tonåren eller röda hund vid graviditet. Om det tar över 30 år för att det ska se ut som att ett vaccin fungerar, som i fallet med polio i Indien, eller som med smittkopporna – över 100 år av massvaccineringar för att sjukdomen till stor del ska försvinna, så kan man utan någon större analys förstå att sjukdomar kommer och går oavsett om man använder heligt vatten eller vaccin. Vaccinets roll i det stora hela är alltså inte så stor som det hävdas.

Mässling, påssjuka, röda hund – dr Richard Halvorsen

Det man däremot vet är att goda livsförhållanden ger ett långsiktigt och varaktigt resultat i förebyggandet av sjukdom. A- och C-vitamin minskar t ex dödligheten i mässling samt förhindrar komplikationer och lindrar infektioner uppkomna av Bordetella pertussis (kikhosta), Clostridium tetani (stelkramp), difteri och andra bakterier som meningokocker, pneumokocker och Hib. D-vitamin behövs för att kroppens antibiotikum ska fungera och stöttar kroppen i avdödandet av bl.a. tuberkulosbakterier. HIV och sämre levnadsförhållande är också faktorer som påverkar mottagligheten för TBC och andra infektioner. Nästan alla barn världen över drabbas någon gång av rotavirus som normalt sett går över av sig själv. I i-världen är dödsfall väldigt ovanliga och det är mycket tack vare att vi har tillgång till sjukhus och vätskeersättning vid svåra besvär. Förebyggande åtgärder vid gastroenterit är kunskap om smittspridning som handhygien, att hålla sig isolerad i två dygn efter sista symtom, extra tillförsel av vätska och goda magbakterier.

För att sätta det hela i relation så ska man veta att det varje dag dör tiotusentals barn bara av undernäring. Bättre och mer preventiva åtgärder än vaccinationer kan vara, förutom tillgång till mat, att informera om amning, rent dricksvatten, kunskap i smittspridning, utbilda vårdpersonal i drabbade länder, tillgång till socker- och saltlösning o s v.

”Undernäring är en bortglömd humanitär kris. Trots att fem miljoner barn dör varje år till följd av undernäring är detta ingenting som brukar placeras särskilt högt på den världspolitiska dagordningen. Ändå är det numera möjligt att både förebygga och behandla undernäring.”

 

Sammanställning: Marina Ahlm

Källor:

Vaccines did not save us – 2 centuries of official statistics

History of Immunisation

A-vitamin förebygger mässling och diarrè – Science Daily

Vitamin C behandling – En rapport av Suzanne Humphries

Nyttiga bakteriers effekt på mage och tarm – Doktorn

Magsjuka hos barn (gastroenterit) – Rikshandboken

Naturlig immunitet – första linjens försvar – Läkartidningen

För vidare läsning:

Om Kihura Nkuba, Uganda

Tuberculosis, TB Test and BCG Vaccine 

Förebyggande behandling med C-vitamin

The Decline in Smallpox

Är det värt alla miljoners miljoner vi lägger på poliovaccin?

Undernäring – Läkare utan gränser

The Hindu – Controversial choice: The Oral polio vaccine

Indian Journal of Medical Ethics – Let us declare victory and move on

Furthermore, while India has been polio-free for a year, there has been a huge increase in non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP). In 2011, there were an extra 47,500 new cases of NPAFP. Clinically indistinguishable from polio paralysis but twice as deadly, the incidence of NPAFP was directly proportional to doses of oral polio received. Though this data was collected within the polio surveillance system, it was not investigated. The principle of primum-non-nocere was violated

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Jonas Ö says

  Jag har inte tagit del av den här diskussionen, men om jag förstått andemeningen i artikeln så är det att dödligheten i vissa sjukdomar, t.ex. mässling, minskat kraftigt innan vaccinering infördes.
  Några i kommentarsfältet, t.ex. Gråsten, verkar mena att det kanske stämmer, men att det är ointressant – vaccinering används för att komma åt sjukdomen i sig och att det har ett värde i sig, inte minst för att sjukdomen fortfarande kan vara dödlig eller ge permanenta skador.

  Så: är ni överens om att vaccinering förhindrar den sjukdom som vaccineras mot? Och är inte det bra? Det vore väl fantastiskt om vi kunde utrota polio på samma sätt som vi utrotat smittkoppor?

  • Linda Karlström says

   Jag märker att du inte läst särskilt många artiklar här på sajten, eftersom du kommer med samma gamla argument som avhandlats så många gånger. Men jag ska vara tålmodig.

   Nej, vi är inte överens om att vaccinering förhindrar den sjukdom som man vaccineras mot. Vi menar att vaccin inte förhindrar några sjukdomar alls. Det har aldrig någonsin funnits några bevis för detta; inga vacciner har genomgått en vetenskaplig placebokontrollerad dubbelblindstudie. Vacciner förhindrar inte sjukdom. Vacciner immuniserar inte, de sensibiliserar.

  • Vad är det fantastiska med att lägga miljarder på en sk hälsoförebyggande åtgärd med potentiella risker? Dessutom för att förhindra sjukdomar som knappt gör någon skada i en population med goda levnadsförhållande. Hur kan man någonsin motivera detta när ett barn dör av hunger var femte sekund!

   Se denna så får du svar på alla dina frågor om polio: http://www.youtube.com/embed/Twch-T-n8Ns?list=UUuMvMKznmiAjx-1hDZf5cCA

   Dessutom kommer man aldrig kunna utrota polio då vaccinviruset börjat spridas i vilt tillstånd… Dessutom, som jag påtalat innan, är det väl viktigare att människor inte drabbas av förlamningar än om ett virus existerar eller inte? Som det är idag är arbetet med att försöka utrota mikroorganismer viktigare än människors välfärd.

 2. Anitha Servin says

  Vill gärna förmedla att det finns en bok på svenska (översatt) som är skriven av en pensionerad forskare Viera Schreibner, ISBN 91-973885-4-8. Titel: Beteendestörningar i barndomen, sambandet med vaccination.
  Skrämmande läsning men även viktiga aha-upplevelser tex. ADHD, autism m.m.

  • Linda Karlström says

   Tack Anitha, du har helt rätt! Problemet är bara att boken är slutsåld till 100 % … Så om någon lyckas hitta en på ett antikvariat är det bara att kasta sig över den!

 3. ”Enligt WHO är 95 % av de som dör av mässlingen boende i ett land med ingen eller låg ekonomisk utveckling, ett fattigt land.”

  ” The 2010 estimate, the most recent, says that 925 million people were undernourished in 2010. The number of hungry people has increased since 1995-97. The increase has been due to three factors: 1) neglect of agriculture relevant to very poor people by governments and international agencies; 2) the current worldwide economic crisis, and 3) the significant increase of food prices in the last several years which has been devastating to those with only a few dollars a day to spend. 925 million people is 13.6 percent of the estimated world population of 6.8 billion. Nearly all of the undernourished are in developing countries. ”

  Intressant! Dels bevisar det att dödlighetsgaferna stämmer med verkligheten. Undernäring och dåliga levnadsförhållanden leder till att sjukdommar ger fler och värre komplikationer. Dels visar detta också vad människor prioriterar. Undernäringen har ökat medan vaccinanvändningen också ökat. Brist på pengar till mat men tydligen ej till vaccin… Verkar inte som att det tankesättet är direkt hållbart. Läkmedel ska ändast ges i akuta skeden, inte för att förebygga dåliga levnadsförhållanden!

 4. Gråsten says

  Funderat på att kolla om argumentationen stämmer om man tittar på insjuknande istället för död? Vaccinering ska ju förhindra insjuknandet… Det här är rapportering helt i stil med Samuel Langhorne Clemens! Fascinerande att en rörelse som är så pigg på att påpeka att ”Big Pharma” bara ljuger med statistik inte ens kan se igenom så här blatanta missbruk i rapportering…

  • Har du själv funderat på vad vi insjuknar i nuförtiden istället och vad det har för koppling till vaccinering?

   Andra intressanta saker att fundera kring:

   “The number of deaths from smallpox fell sharply during the late nineteenth century and remained low despite falling vaccination figures.”
   http://www.drhalvorsen.co.uk/smallpox.html

   “The polio vaccine temporarily reversed disease declines that were underway before the vaccine was introduced. In Europe, polio declined in countries that both embraced and rejected the vaccine.” – Alan Phillips
   http://vaccinationsfaran.bloggsida.se/vaccin/vaccinationsmyter-avslojas

   “Varje år i femton års tid i staten N.Y. översteg dödsfallen efter vaccination de som uppkom efter själva smittkoppsinfektionen.”
   http://www.vacinfo.org/vaccination_exposed.pdf

   • Gråsten says

    Att besvara en fråga med en ny fråga är ingen debatteknik som leder någonstans.
    Kan jag få ett svar på om du har någon uppfattning om/referenser på huruvida incidensen av sjukdomarna vi nu vaccinerar mot såg ut innan immuniseringarna och vid tidpunkten för dess införande? Dina ”referenser” är ju bara samma gamla tugg av mortalitetsdata… Den sista pdf:n blir ju skrattretande som faktaunderlag om man inte är konspirationsteoretiker och alternativt ignorerar de senaste 90 årens framgångar med poliovaccin.
    Påståendet ”De stora infektionssjukdomarna hade praktiskt taget utrotats långt innan vaccinationerna infördes.” stöds inte av en mortalitetsgraf! Att dödligheten minskar betyder inte nödvändigtvis att sjukdomen försvinner. Har du någon information som faktiskt visar att sjukdomsförekomsten minskade drastiskt innan vaccineringen infördes är jag villig att ändra mig, men tills dess är det här den allra värsta formen av missvisande statistik man kan ägna sig åt.

    • Det är rätt att mortalitetsgrafer och antalet insjuknade inte är detsamma. Men det är också så att när människor inte dör lika lätt av en infektionssjukdom så drabbas de i heller inte lika lätt av komplikationer. Och statistiken visar även en nedgång vid sjukdomsförekomst men visst blev den mindre vid vaccinets införande.

     Du kanske tycker att poliovaccinets framsteg är fantastiska men har du tänkt på varför vi vaccinerar emot polio? Så vitt jag vet är det för att människor inte ska drabbas av förlamningar. Jag vill gärna se den statistiken som visar att människor knappt drabbas av förlamningar längre pga att vi har detta fantastiska vaccin.

     Om du sedan anser att sjukdomar är så farliga att du vill vaccinera dig för att slippa dem och tror att vaccinet hjälper dig så är det upp till dig. Jag har inget behov av att få dig att ändra dig.

     • Gråsten says

      Statistiken för poliovaccinering är lätt att hämta från exv. WHOs hemsida. GoogleScholar är ett utmuarkt verktyg för att skaffa sig vetenskaplig information, PubMed likaså även om den databasen är något mindre. För infektionssjukdomar kan man i allmänhet få god statistik från nationella myndigheter – i fallet polio rekommenderar jag exv. Indien. Men naturligtvis är det fritt fram att inte behöva vara balanserad i sin informationshämtning och basera sina antaganden på 90 år gamla inlägg…
      ”Om du sedan anser att sjukdomar är så farliga att du vill vaccinera dig för att slippa dem och tror att vaccinet hjälper dig så är det upp till dig. Jag har inget behov av att få dig att ändra dig.” – så vad driver dig att publicera dessa ovetenskapliga inlägg?

      • Du rekommenderade själv pubmed som en källa till vetenskapliga artiklar vilket är en databas med flera artiklar om vacciners negativa verkan och de finns med som referenser i många av våra artiklar.

       Jag skriver om det som jag tycker är intressant, om de som annars inte kommer till tals i ämnet, om vaccinets baksida, rekommenderar var man kan läsa mer och framförallt skriver jag för att de som väljer att tacka nej ska få bli respekterade i det beslutet. Det är inte ok att bli hotad och förnedrad för att man väljer att tacka nej till en förebyggande hälsoåtgärd med potentiella faror för att man kanske kan bli sjuk med komplikationer och dessutom riskera detta för något som kanske inte ens fungerar.

       För övrigt är rapporten inte ovetenskaplig utan den visar ett annat sätt att se på sjukdomarna historiskt.

      • Såhär lyckligt är det numera i Indien:

       Dr. Neetu Vashisht and Dr. Jacob Puliyel of St. Stephens Hospital created the report after analyzing data from India’s 10-year-old National Polio Surveillance Project, which is available online. Their findings, which were published in the Indian Journal of medical Ethics, revealed that rates of non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP) have increased 1200% since the oral polio vaccine was introduced to India a decade ago.

       Read more: http://www.digitaljournal.com/article/323371#ixzz22lShiAA9

     • Exilapotekare says

      Hej Marina,
      Så du tycker att en dödlighet på 1 av 2000 infekterade är en acceptabel risk för mässlingen? Dessa siffror har ju de senaste 5 åren bekräftats från epidemier i USA, Frankrike, Schweiz, och Polen. I Ukraina, Bulgarien, Tanzania, Indien och Kina ses en dödlighet på ca 1 per 1000 infekterade. Det är alltså inte värt att vaccinera mot mässlingen enligt dig för det finns en risk på 1:10000-1:100000 att drabbas av vaccinskador? Ärligt talat är det otroligt svårt att förstå er argumentation då den är så otroligt ensidigt underbyggd (och alldeles för ofta avvikande från enkel officiell statistik från WHO, CDC, SMI, AMA, Röda Korset, MSF etc).

      • Varför inte istället då ta vara på de människors kunskaper vars behandlingsmetoder fungerar bättre än så? Det har skrivits intressant en artikel om vaccinering och barnsjukdomar såsom mässling, röda hund och påssjuka. I artikeln framhålls att dessa sjukdomar är naturliga kriser i barnets utveckling och att de har möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt.

       Med anledning av det, så har antroposofiska läkare ifrågasatt den generella vaccinering som sker av alla barn, och då i synnerhet förekommande massvaccinationsprogram. De föreslår istället det minst sagt tilltalande alternativet att all vaccinering skall ske utifrån ett ”individuellt och differentierat tillvägagångssätt, både vad gäller typ av och ålder för vaccinering”.

       De står även att läsa i artikeln att det aldrig har rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling. Läs hela artikeln via denna länk: http://www.2000taletsvetenskap.nu/gammalt/vetgen/vaccin.htm

       Jag tycker ovan nämnda procedur låter oerhört mycket hälsosammare än det icke-individuella och mycket märkliga massvaccinerings- och solidaritetspropagerande som sker inom allt från mässling och TBE till svininflunsavaccinet och Gardisil. Helt galet vad läkemedelsföretagen tjänar pengar på mänskliga rädslor och att människor inte ens tar reda på vad som sprutas in i deras kroppar… DET är nästan ännu mer oroande…!

       Do you know that 30% of cases of measles in unvaccinated are missed because they are so mild? Subclinical measles is an entity that most doctors today are unaware of. If they are missed in unvaccinated, and there are known outbreaks of measles in 100 percent vaccinated populations, are cases missed in vaccinated populations too? Is measles still alive and well but going unnoticed in vaccinated countries, until a well-publicized outbreak occurs, as vaccine necessity is being trumpeted? What doctor would know or is even looking for atypical measles?

       Talk to your grandmother about measles. Ask her if she saw death and destruction from the disease. It was not a disease that needed eradication. The high death rates were in countries where children were undernourished and lacked vitamins necessary to process the virus. The vaccine was created because it could be done, not because we needed it. Measles is not eradicated. Outbreaks happen all over the world, and will continue. And now infants will be unprotected because of the absence of maternal antibodies in their vaccinated mother’s milk. So much for protecting the most vulnerable in the herd.

       http://www.vaccinationcouncil.org/2012/07/05/herd-immunity-the-flawed-science-and-failures-of-mass-vaccination-suzanne-humphries-md-3/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+vaccinationcouncil+%28International+Medical+Council+on+Vaccination%29

      • Jag kan förstå att det blir svårt att förstå vår argumentation om man är en människa som lever efter statistik och på allvar tror att risken med läkemedel som tillsammans innehåller mätbara rester av 100 olika tillsatser, konserveringsmedel, kemikalier, antibiotika, celler från kalvar, kycklingar, apnjurar och aborterade foster. Ibland också oönskade virus och bakterier såsom SV40 (kan orsaka cancer) som påträffats i poliovaccinet, HIV som upptäcktes i tidiga hepatit- B-vacciner, ALV (kan orsaka cancer) som kan finnas i vaccin som innehåller kycklingceller eller är odlade på ägg och BVDB (kan orsaka diarré) från alla vaccin innehållande kalvserum. Exempelvis innehåller DTaP-vaccinet formaldehyd, aluminiumhydroxid, aluminiumfosfat, polysorbat 80 och gelatin, endast utgör en risk på 1:10000-1:100000. Alla substanser finns inte i ett och samma vaccin men flera av dem. Studier på biverkningar har inte gjorts på de första vaccinen och sedan jämförs nya vaccin med dessa eller vid andra studier så observeras användarna, som är fullt friska, endast under ett fåtal dagar osv. Inga större långtidsstudier som jämför vaccinerade med ovaccinerade finns att tillgå. Sedan görs inrapportering genom spontanrapportering och det vet de flesta att då någon har en misstanke eller är övertygad om att en biverkning uppstått, avfärdas detta i de allra flesta fallen. Från mitten av 1999 till januari 2004 totalt 128 035 biverkningar anmälda till VAERS. Eftersom man beräknar att endast 1 procent av alla biverkningar på frivillig basis anmäls så kan i själva verket siffran vara 1,28 miljoner. Under samma period rapporterades 2093 dödsfall i nära anslutning till vaccinering. Dr Tennpenny skriver “Om man räknar på att dessa fall endast utgjorde 10 procent av de fall som verkligen inträffade, kan siffran uppgå till 209 300 dödsfall associerade med vaccination”. Aspekter som summan av alla biverkningar, alla doser, ålder (små barn har outvecklade nervsystem), verkar inte heller tas med i beräkningen.

       Aluminium är den mest använda vaccinadjuvansen. Ämnet är ett nervgift och en stark immunstimulator. Detta gör också att Al har potential att framkalla neurologiska störningar. Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom Al kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet hos vuxna, är det orimligt att tro att barn inte tar skada efter upprepade vaccineringar med Al. Ett samband har visats i en jämförelse mellan förekomsten av autismspektrumstörningar och användandet av Al i vaccin. Redan år 1927 vittnade dr Victor Vaughn, en toxikolog vid University of Michigan, inför FederalTrade Commission om att ”alla aluminiumsalter är giftiga när de injiceras subkutant eller intravenöst. Nu, över 80 år senare, menar American Academy of Pediatrics att ”det nu tyder på att aluminium kan störa en rad olika cellulära och metaboliska processer i nervsystemet och i andra vävnader”. Vacciner ger biverkningar i form av immunologiska, neurologiska, inflammatoriska och neuropsykiatriska besvär och den sanna siffran av hur många som verkligen drabbas återstår att se.

       • Exilapotekare says

        För att kritisera mig vad gäller tillit till statistik har du en oerhört obalanderad bild till källkritik efter den där harangen… Men det är klart – man får tycka olika.

        • Jag kritiserar inte dig som person men anser inte att statistiken som uppvisas angående biverkningar är sanningsenlig. Oavsett om man gör sina livsval efter statistik eller inte så kan man inte per automatik ta för givet att det är det bästa för alla. Vi är olika och befinner oss i olika situationer med olika former av risker.

    • Vaccinets framgång visas ofta med hjälp av att det var tack vare vaccinet som smittkopporna utrotades så att se vad dessa människor på den tiden ansåg om dess effektivitet är i allra högsta grad av intresse. I en rapport publicerad 1928 i The British Medical Journal analyserade Dr. L. Parry vaccinationsstatistik från 1800-talet och ställde följande frågor: ”Hur kommer det sig att smittkopporna har fem gånger så stor risk att bli ödesdigra bland vaccinerade än ovaccinerade? Hur kommer det sig att smittkopporna är utbredda i några av våra mest vaccinerade städer, som till exempel Bombay och Calcutta, medan smittkopporna nästan är okända i några av våra sämst vaccinerade städer, såsom Leicester? Hur kommer det sig att 80 procent av fallen inlagda på Metropolitan Asylums Board smallpox hospital blivit vaccinerade, medan endast 20 procent inte vaccinerats?”
     Och för att återgå till polio, hur kommer det sig att det rapporteras om fler förlamningafall efter vaccinets införande i Indien än innan? Är det okej bara för att det inte längre kallas för polio?

     • Det är intressanta funderingar 🙂

      • Exilapotekare says

       Som jag inte kan besvara efter som min statistik är felaktig och er rätt… Diskussionen är inte faktabaserad eller balanserad eftersom källkritik och körsbärsplockning tydligen inte går att jämka.

       • Vad är ej faktabaserat och uppvisa gärna dina källor.

       • ”Diskussionen är inte faktabaserad eller balanserad eftersom källkritik och körsbärsplockning tydligen inte går att jämka.”

        Intressant. Tycker du själv att du för en faktabaserad och balanserad diskussion där du är källkritisk och inte plockar körsbär?

        • Gråsten says

         Av någon anledning bekräftar nya epidemier statistiken hos CDC, ECDC och WHO, medan er statistik alltid verkar falla tillbaka på referenser i tidskrifter med ”alternativa” förläggare eller ”post-publication-peer-review”, alternativt undersökaningar från 1928…

         • Enligt WHO är 95 % av de som dör av mässlingen boende i ett land med ingen eller låg ekonomisk utveckling, ett fattigt land. Det finns kanske en orsak till att det är så och att de få procenten som dör i västvärlden övergripande är de som kanske dött veckan efter i en annan infektion om inte mässlingen funnits.

          Severe measles is more likely among poorly nourished young children, especially those with insufficient vitamin A, or whose immune systems have been weakened by HIV/AIDS or other diseases. Most measles-related deaths are caused by complications associated with the disease. Complications are more common in children under the age of five, or adults over the age of 20. The most serious complications include blindness, encephalitis (an infection that causes brain swelling), severe diarrhoea and related dehydration, ear infections, or severe respiratory infections such as pneumonia. As high as 10% of measles cases result in death among populations with high levels of malnutrition and a lack of adequate health care. People who recover from measles are immune for the rest of their lives.” -WHO

          The 2010 estimate, the most recent, says that 925 million people were undernourished in 2010. The number of hungry people has increased since 1995-97. The increase has been due to three factors: 1) neglect of agriculture relevant to very poor people by governments and international agencies; 2) the current worldwide economic crisis, and 3) the significant increase of food prices in the last several years which has been devastating to those with only a few dollars a day to spend. 925 million people is 13.6 percent of the estimated world population of 6.8 billion. Nearly all of the undernourished are in developing countries.

          Why are the case fatality rates from measles often 200 times higher in poor, developing countries than in the industrialized countries? The main reason is that the malnourished child is of ten overwhelmed by the infection, whereas the well-nourished child can combat it and survive.

          Men som sagt det är ju olika vad man vill lägga sina prioriteringar på att åtgärda…

          • Gråsten says

           Och du fortsätter att pusha mortalitet istället för incidens…

          • Det beror väl på om man tycker det är väsentligt om folk dör av något i hög grad eller inte…

          • Gråsten says

           Men vaccination påverkar inte mortalitet direkt. Vaccination påverkar incidens. Endast om incidensen sjunker pga av vaccinering kommer vaccinet påverka mortalitet, men som ni är så pigga på att svara med kan ju mortaliteten påverkas genom bättre hälsovård (och hygien och näringsstatus)!
           Ni har ännu inte övertyga mig om att incidensen sjunker utan inblandning av vacciner – vilket torde vara kärnfrågan istället för hur många som dör av infektionen… Men det är klart – man får tycka olika om bevisbörda också.

          • Om inte många människor dör och skadas allvarligt av en sjukdom behövs inte längre vaccinet och man slipper riskera onödiga biverkningar. Svårare än så är det inte.

           Vad gäller incidensen så är det svårt att lita på siffror full ut så länge vaccinerade underdiagnosticeras http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=381746 och ovaccinerade överdiagnosticeras. 10- 74 gångers överdiagnosticering när man kontrollerade alla inrapporterade sjukdomsfall fall med laboratorietester, CDR Weekly, Volume 15 Number 12 Published: 24 March 2005, CDR Weekly, Volume 16 Number 12 Published on: 23 March 2006, http://www.hpa.org.uk/cdr/archives/2005/cdr1205.pdf

           Både påssjuka och kikhosta bryter ut i områden där man har bra vaccinationstäckning. Mumps outbreaks have recently occurred in populations with >95% 2-dose vaccine coverage strongly suggests that long-term prevention of mumps outbreaks with use of current vaccines and vaccination schedules may not be feasible
           http://cid.oxfordjournals.org/content/47/11/1458.full. Despite documentation of a high level of 2-dose mumps vaccine coverage among students, transmission had continued for >2 months. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5905a1.htm. Mumps vaccination coverage and vaccine effectiveness in a large outbreak among college students–Iowa, 2006 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18539365
           Anywhere between 45% and 82% of the children who were reported to have had a pertussis infection were also fully vaccinated. Not exactly a good success rate for the pertussis vaccine to protect against a pertussis infection http://drpalevsky.com/dr_palevsky_letter_pertussis.asp
           Mässlingsutbrott kan uppstå trots att 99% är vaccinerade och immunitet via vaccin uppmäts till 95% N Engl J Med 1987; 316:771–4. Utbrott av polio typ 1 trots full vaccinering med tre doser OPV The Lancet 1991 Vol 338, Issue 8769. Utbrott av polio typ 3 i Finland trots full vaccinering med IPV The Lancet 1986 Vol 327, Issue 8495. The CDC har till och med rapporterat om ett mässlingsutbrott i en population med 100% dokumenterad vaccinationstäckning MMWR. 33(24),6/22/84. Utbrott av vattenkoppor trots 97% vaccinationstäckning Pediatric Infectious Disease Journal 2009 Vol 28, Issue 8.

           Diagnoskriterier ändras och använd till vaccinets favör:
           Polio sjönk från ca 5000 fall till ca 200 innan vaccineringen här i Sverige, Vaccinationer – Fördelar och nackdelar. Six New England states reported increases in polio one year after the Salk vaccine was introduced, ranging from more than doubling in Vermont to Massachusetts’ astounding increase of 642%; other states reported increases as well. The incidence in Wisconsin increased by a factor of five. Idaho and Utah actually halted vaccination due to the increased incidence and death rate. In 1959, 77.5% of Massachusetts’ paralytic cases had received 3 doses of IPV (injected polio vaccine). During 1962 U.S. Congressional hearings, Dr. Bernard Greenberg, head of the Dept. of Biostatistics for the University of North Carolina School of Public Health, testified that not only did the cases of polio increase substantially after mandatory vaccinations—a 50% increase from 1957 to 1958, and an 80% increase from 1958 to 1959—but that the statistics were deliberately manipulated by the Public Health Service to give the opposite impression. It is important to understand that the polio vaccine was not universally accepted, at least initially. Despite this, polio declined both in European countries that refused mass vaccination as well as in those that employed it. http://vaccin.me/2012/02/22/vaccinationsmyterna/

           Thus, simply by changes in diagnostic criteria, the number of paralytic cases was predetermined to decrease in 1955-1957, whether or not any vaccine was used. At the same time, the number of nonparalytic cases was bound to increase because any case of poliomyelitis-like disease which could not be classified as paralytic poliomyelitis according to the new criteria was classified as nonparalytic poliomyelitis. Many of these cases, although reported as such, were not non-paralytic poliomyelitis. http://insidevaccines.com/wordpress/2010/06/02/polio-and-acute-flaccid-paralysis/

           There are studies that report a higher incidence of measles in populations with higher vaccination coverages, for example: Pattern of susceptibility to measles in Italy. Serological Study Group.
           http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560816/pdf/10994277.pdf
           Page 952:”…The average annual incidence of measles in 1990–96for the population aged 0–40 years was higher in regions with high coverage (112 cases per 100 000 inhabitants) than in those with low coverage (77 cases per 100 000), and age-specific rates diverged after 4 years of age, higher incidences occurring in regions with higher coverage”.

           During the 1991 US outbreak, over 1/2 of the deaths had been vaccinated and in immunocompromised people.
           Since the MMR is a LIVE vaccine, newly vaccinated children can shed the virus. MEASLES VACCINE VIRUS:
           http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q…_uids=11858860 the vaccine virus was isolated in the throat, showing that subcutaneous injection of an attenuated measles strain can result in respiratory excretion of this virus.
           MUMPS VACCINE VIRUS:
           http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q…_uids=11163655 viral RNA was detected in four samples from three vaccine recipients, 18, 18 and 26, and 7 days after vaccination, respectively. Detected viral RNA was identified as the vaccine strain. Our data suggests that vaccine virus inoculated replicates in the parotid glands but the incidence of virus transmission from recipients to other susceptible subjects should be low. “should be low” …but what do they really know?? Measles is a virulant illness. It will come and go in cycles as history has shown, vaccinated or not.

           Så ja, det är olika vad man tycker är bevisbörda för hur saker och ting verkligen ligger till…

         • Tack för tipset att kolla siffrorna hos WHO! Som exempel kan uppvisas:
          Country Year AFP cases reported Non-polio AFP rate AFP cases with adequate specimens (%) Total confirmed polio cases Wild-virus confirmed polio cases India 1996. 1005 0.0 0 1005 0. Alltså 1005 AFP fall inrapporterade varav alla fick diagnosen polio.
          http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/poliomyelitis/afpextract.cfm
          Country Year AFP cases reported Non-polio AFP rate AFP cases with adequate specimens (%) Total confirmed polio cases Wild-virus confirmed polio cases India 2012. 28751 13.3 87 0 0. Alltså 28.751 AFP fall varav inget diagnosticerades som polio…
          http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/poliomyelitis/afpextract.cfm
          Vilken utveckling! Ingen polio men däremot fler förlamningsfall. Är det så man definierar vaccinets framgångar?

          • Du missade tydligen delar av informationen hos WHO (eller är det fortsatt körsbärsplockning?): ”Paralysis due to poliovirus between 1:1000 and 1:50, usually 1:200. // AFP in India 2009 between 1:2000 and 1:1000 non with detected poliovirus and a 47% recovery without sustained paralysis.”

          • Du har tydligen missat denna information:

           ”It has been reported in the Lancet that the incidence of AFP, especially non-polio AFP has increased exponentially in India after a high potency polio vaccine was introduced… Sathyamala examined data from the following year and showed that children who were identified with non-polio AFP were at more than twice the risk of dying than those with wild polio infection… non-polio AFP rate increases in proportion to the number of polio vaccine doses received in each area… Nationally, the non-polio AFP rate is now 12 times higher than expected. In the states of Uttar Pradesh (UP) and Bihar, which have pulse polio rounds nearly every month, the non-polio AFP rate is 25- and 35-fold higher than the international norms… The non-polio AFP rate during the year best correlates to the cumulative doses received in the previous three years…. Association of the non-polio AFP rate with OPV doses received in 2009 was 41.9%. Adding up doses received from 2007 increased the association (R2 = 55.6% p < 0.001).” Vashisht, N and Puliyel, J.,2012. “Polio programme: let us declare victory and move on.” Indian Journal of Medical Ethics Vol IX No 2 April-June pp. 114-117 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591873

           What is clear from the above graph is that massive “pulse” vaccination campaigns have done nothing to eliminate paralysis, and in fact there is evidence pointing to the likelihood that vaccination is related to the rise in AFP. Isn’t the vaccination really about eliminating paralysis…or is it simply to replace wild virus with a vaccine virus no matter the outcome?

           Men du har nog helt rätt. Tack för dina värdefulla synpunkter.

Trackbacks

 1. […] dödade många människor men är idag inget större hot trots frånvaron av ett vaccin. …. FORSNINGSRAPPORTEN . – Diagram som visar att vaccinering börjar först när sjukdomarna redan klingat av, således ej […]

 2. […] en forskningsrapport av Roman Bystrianyk visas flera diagram över dödstalen i olika sjukdomar i USA. Här ser man att dödsfallen i […]

Lämna ett svar till Marina Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: